Praktijkproef Kilometerverzekeren met 400 jongeren

Alkmaar – STOK Nederland organiseert een praktijkproef in 2007 en 2008 met 400 jongeren rond het thema Kilometerverzekeren

Kilometerverzekeren = individualisering en ICT in autoverzekering
Bij de Pay as you drive (PAYD)-verzekering is de premie gebaseerd op het rijgedrag. Dat wil zeggen dat rekening gehouden wordt met het daadwerkelijke aantal gereden kilometers, de snelheid en het tijdstip van rijden. Dat kan tot lagere premie leiden. Wie namelijk voorzichtiger rijdt en minder kilometers maakt, betaalt per jaar minder omdat de kans op schade ook kleiner is. Kortom, een eerlijker manier van verzekeren. Het rijgedrag wordt geregistreerd door middel van een in de auto in te bouwen Blackbox, die GPS-signalen ontvangt en via GPRS communiceert. Op een website krijgen de deelnemers feedback over hun rijgedrag.

Betrokken: 6 verzekeraars, 3 universiteiten
STOK organiseert de proef in samenwerking met verzekeraars (Interpolis, London Verzekeringen, Nationale Nederlanden, Proteq, RVS, en Unigarant) en drie universiteiten (Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam en Technische Universiteit Delft).

Het project is mede mogelijk gemaakt door Transumo. Transumo (TRANsition SUstainable MObility) is een Nederlands platform van bedrijven, overheden en kennisinstellingen die gezamenlijk kennis ontwikkelen op het gebied van duurzame mobiliteit (zie www.transumo.nl ).

Maatschappelijk relevant: Milieu, Veiligheid, Congestie
Het doel van de proef is niet alleen om een nieuwe vorm van verzekeren te onderzoeken. De samenwerkende partijen willen door het ter beschikking stellen van hun kennis en expertise een bijdrage leveren aan een oplossing van maatschappelijke problemen die samenhangen met mobiliteit. Het project onderzoekt in welke mate verzekeren per kilometer verzekerden bewuster maakt van hun rijgedrag. Bewust rijgedrag kan bijdragen aan het oplossen van problemen op het gebied van milieu, verkeersveiligheid en congestie.

Prijsdifferentiatie naar deelnemers staat centraal
Om de klanten te bewegen om mee te doen aan de proef geven twee verzekeraars voor deelname een korting van ca. 20% op de premie, vier geven een MP4speler.

Prijsdifferentiatie vormt de kern van Kilomerverzekeren. Door ‘goed’ rijgedrag valt een bedrag te verdienen dat kan oplopen tot maximaal €200,- per verzekerde. Het onderzoek heeft geen invloed op lopende polissen.

Vrijwilligheid, registratie en Privacy
Om het rijgedrag te kunnen beoordelen, is registratie daarvan noodzakelijk. In de proef gaat het om combinaties van aantal gereden kilometers, tijdstip en snelheid. Deelname door verzekerden gebeurt op basis van vrijwilligheid. Er zijn uiteraard strikte regels ter bescherming van de privacy. Er is een Privacyreglement voor de proef. Het project is bovendien door STOK aangemeld in het kader van de Wet Bescherming Persoonsregistratie (WBP).

Accent op jongeren
De doelgroep zijn ca. 400 jongeren die zijn verzekerd bij de 6 deelnemende autoverzekeraars. Leeftijd 18 t/m 27. Jongeren kennen gemiddeld een hogere schadelast en betalen daardoor gemiddeld ook meer voor hun verzekering. Door ieder individu nu op zijn eigen rijgedrag te beoordelen, kunnen jongeren die verantwoordelijk rijden een lagere premie krijgen. Aangezien het potentiële verschil bij deze groep het grootst is, is deze groep voor de proef geselecteerd.

Daarnaast is er een maatschappelijk belang. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) hebben jongeren 8% van de rijbewijzen, maar zijn zij betrokken bij 20% van de ernstige en dodelijke ongevallen.

Kilometerverzekeren kan ook voor andere doelgroepen interessant zijn. Het Transumoproject beperkt zich echter tot deze doelgroep.

Kilometerverzekeren in internationaal perspectief
Internationaal gezien is de proef in Nederland geen primeur. De Engelse verzekeraar Norwich Union (NU) is –na een aantal jaren van praktijkproeven- op 1 oktober 2006 met een commerciële dienst op de markt gekomen. NU claimt inmiddels een 20% reductie van ongevallen. In de VS zijn diverse initiatieven genomen rond Pay As You Drive (PAYD). Ook is Royal Sun Alliance in de UK gestart met een dergelijke dienst.
Ook in andere landen lopen initiatieven: Italië, Duitsland, België, e.a.

STOK initiatiefnemer
De uitvoering en regie van het project is in handen van de Stichting ter Ontwikkeling van Kilometerverzekeren (STOK) (zie www.stok-nederland.nl ).

De Stichting heeft als doel de ontwikkeling van mogelijkheidsbesef en de agendering van kilometerverzekeren in Nederland, en heeft daarbij oog voor voordelen aan zowel private als publieke kant. STOK verzorgt op Turn Key basis de regie van het proefproject voor de verzekeraars. STOK is onafhankelijk van banken, verzekeraars en ICT-leveranciers.

Comité van Aanbeveling
STOK heeft ter ondersteuning van haar taak een Comité van Aanbeveling geformeerd. Hierin zijn onder meer vertegenwoordigd de woordvoerders verkeer en vervoer van 5 fracties in de Tweede Kamer, SWOV, Veilig Verkeer Nederland, en Natuur en Milieu.

Contact en communicatie
De proef zal een jaar duren. Start van de 0-meting is op 1 april 2007, het feitelijk belonen start op 1 juli 2007 en loopt tot en met 31 december 2007, de nameting duurt tot 1 maart 2008.

De proef is onder meer bedoeld om wetenschappelijke kennis over de effecten van prijsprikkels op het gedrag van de deelnemers te verzamelen. Ter wille van de betrouwbaarheid van de uitkomsten worden tijdens de duur van de proef door betrokken organisaties en personen geen mededelingen gedaan over deze aspecten.

Met de gebundelde resultaten wordt de publiciteit gezocht na afronding van de proef ultimo februari 2008 en verwerking van de resultaten. De woordvoering wordt tot die tijd – uiteraard in overleg met betrokken partijen- verzorgd door STOK.