Nieuw Investeringsprogramma Regio Groningen-Assen

Groningen – De stuurgroep Regio Groningen-Assen heeft ingestemd met het concept Meerjaren Investeringsprogramma 2008-2015. Een programma vol ambities op het gebied van bereikbaarheid, landschap en economie, met een totale omvang van circa 1 miljard euro. Het programma wordt nu voorgelegd aan de betrokken raden en Staten.

Meerjaren Investeringsprogramma 2008-2015 (MIP)
De ambities van de Regio Groningen-Assen zijn: een gezonde economische basis, een betere bereikbaarheid, behoud van de kernkwaliteiten rust en ruimte, schone lucht en het behouden en creëren van een goed en onderscheidend woonwerkklimaat. Het MIP 2008-2015 geeft een integraal overzicht van projecten waarmee de Regio deze ambities wil verwezenlijken.

Het nieuwe programma bevat twee nieuwe, sinds de actualisatie uitgewerkte, regionale projecten: Regiopark en Voorinvesteren in het landschap voor de locatie Hoogezand-Sappemeer Zuid. Vanuit het project Regiopark wordt nu ook geïnvesteerd in het landelijke gebied. Dit in het belang van de economie. Er wordt o.a. meegefinancierd aan projecten die de toegankelijkheid van het landschap, de natuur verbeteren.

Bij het project Voorinvesteren in het landschap wordt ingezet op aanpassingen aan het landschap ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer. Hier wordt een voor recreatie aantrekkelijke woonomgeving gemaakt, voor er huizen worden gebouwd

Voor het thema bereikbaarheid/ Kolibri vormt de recent opgestelde netwerkanalyse het kader voor het programma. Ingezet wordt op versterking van de hoofdwegenstructuur, de verdere realisatie van het Kolibri-OV netwerk, met de regiotram als belangrijk uitvoeringsproject.

Andere prioritaire projecten zijn het knooppunt Assen-Zuid, de Zuidelijke Ringweg Groningen en de aanpak en aanleg van transferia en maatregelen voor Q-liners.

Bestuurlijk proces
De colleges van de deelnemende gemeenten en provincies hebben de taak de stukken te bespreken met de raden en (nieuwe) Staten. Zij moeten vervolgens de mogelijke zienswijzen van de raden en Staten schriftelijk kenbaar maken aan de stuurgroep Regio Groningen-Assen. Voor de zomer worden de deelnemers nog bezocht voor een informatieronde op maat. De verzamelde zienswijzen zullen als basis dienen voor de besluitvormende ronde in de tweede helft van 2007. Waarna de uitvoering van het programma in 2008 kan beginnen.

Begroting
De projecten voor bereikbaarheid (auto, OV en fiets) vergen een investering van een kleine 1 miljard euro van rijk en Regio samen. Een belangrijk deel wordt door de wegbeheerders zelf gefinancierd. Er is circa 330 miljoen nodig voor openbaar vervoer en fiets. Aan dit deel van het programma wordt meebetaald vanuit het Regiofonds.

Voor het Regiopark geldt een investeringsbehoefte van 60 miljoen. De eerste inschatting van de kosten voor het regionale project Voorinvesteren in landschap ten behoeve van woningbouw in Hoogezand-Sappemeer Zuid bedraagt 22 miljoen euro. De financiering kan voor een deel plaatsvinden uit het eigen Regiofonds. Dit is het eigen fonds waar de deelnemers jaarlijks aan bijdragen. Vanuit dit fonds is € 80 miljoen beschikbaar.

Stand van zaken huidige MIP 2004-2008
De afgelopen jaren is de uitvoering van concrete projecten flink op gang gekomen. Wat betreft de wegen gaat het om verbetering van de Ring Groningen en de hoofdinfrastructuur van Assen. Maatregelen die gefinancierd zin door betrokken wegbeheerders. In de periode 2005 tot en met 2007 wordt bijna veertig miljoen uit het regiofonds bijgedragen aan de realisatie van het Kolibri-ov netwerk.

Concrete resultaten:

  • Transferia Assen, Haren zijn in uitvoering;
  • Haltevoorzieningen Q-liners Roden en Leek (Oostindie) zijn gerealiseerd;
  • De buskortsluitingen N372-Peizerweg en Zuidlaren zijn gerealiseerd;
  • De fietsrouteplus Vries-Assen is in uitvoering genomen;
  • De bypasses (Gotenburgweg/Europaweg), als onderdeel van de Langmanmaatregelen Zuidelijke Ringweg Groningen, zijn gereed gekomen;
  • Het ongelijkvloers maken van de aansluiting Westelijke Ringweg Groningen-Hoendiep is gereed;
  • De aanpassing van de op-/afritten Leek is gereed.

Vanuit het project Regiopark worden acht projecten in 2006-2007 gerealiseerd met bijdragen uit het Regiofonds. Voorbeelden zijn: de bouw van een fietsbrug over het Aduarderdiep, de aanleg van ecologische verbindingzones in Ter Borch en de pilot “vitaal en multifunctioneel buitengebied Oost- en Onnerpolder”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Projectbureau Regio Groningen Assen