Heijmans realiseert winst van 82,5 mln over 2006

Heijmans realiseert winst na belastingen van € 82,5 miljoen over 2006

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. heeft over het jaar 2006 een winst na belastingen behaald van € 82,5 miljoen tegenover een winst van € 87,1 miljoen over 2005. Per aandeel komt het resultaat uit op € 3,43 tegen € 3,67 over 2005. Heijmans zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een dividend voorstellen van € 1,45 per gewoon aandeel (2005: € 1,45).

Een positieve invloed op het resultaat ging uit van een sterke winststijging bij de ontwikkeling van koopwoningen en winststijgingen in Engeland, België en Duitsland. Een eenmalige bate van € 5 miljoen werd gerealiseerd bij de verkoop van deelneming Vebo. Van tegenvallende ontwikkelingen was sprake in de divisie Bouw waar de winst sterk daalde als gevolg van een onder minder goede omstandigheden opgebouwde orderportefeuille en van tekortschietend projectmanagement op enkele grotere projecten. Een éénmalig winstdrukkend effect ging uit van een extra last van € 9 miljoen voor een boete van de Europese commissie ten bedrage van
€ 17 miljoen. Deze viel hoger uit dan aanvankelijk voorzien. Als gevolg van de verlaging van het tarief van de Nederlandse vennootschapsbelasting per 1 januari 2007 is sprake van een éénmalige belastingbate van € 7 miljoen.

De netto schuld nam toe van € 403 miljoen ultimo 2005 tot € 497 miljoen door vooral een toegenomen behoefte aan werkkapitaal bij de activiteiten in de Nederlandse inframarkt.

In 2006 is sterke vooruitgang geboekt met de uitvoering van de strategie die Heijmans tot een full service dienstverlener moet maken. Operationele processen werden mede verbeterd door (voorgenomen) organisatieaanpassingen in de divisies Infra en Bouw. De noodzakelijk geachte installatie- en spoorbouw- activiteiten werden via acquisitie aangekondigd resp. binnengehaald. De grondbank werd op niveau gehouden met nieuwe verwervingen, ontwikkelingscompetities werden gewonnen en in Engeland en Duitsland werd door overname van bedrijven de positie versterkt.

In 2007 verwacht Heijmans een winst na belastingen van ongeveer € 90 miljoen. De winst per aandeel stijgt in 2007 naar verwachting met circa 10%.

Kernpunten

  • Vastgoed: hogere marges op woningverkopen. Sterke afname risicoprofiel onverhuurd onverkocht opgeleverd vastgoed. Goede resultaten uit grondexploitatie. Ontwikkelingspotentieel blijft op hoog peil met 45.000 woningen en 675.000 m² commercieel vastgoed. Dit potentieel zal nog verder verbeteren bij afronding van de acquisitie Bouwfonds Langewold.
  • Bouw: uitvoering van onder minder gunstige omstandigheden opgebouwde orderportefeuille en tekortschietend projectmanagement bij enkele grote projecten zorgen voor teleurstellende resultaten. Management is versterkt en organisatieaanpassingen worden voorbereid.
  • Infra: winstdaling lager dan verwacht door stijging van het resultaat van de reguliere activiteiten en door nagekomen resultaten grote projecten. Organisatie- aanpassing verbetert concurrentiepositie. Acquisitie Heitkamp biedt toegang tot railbouwactiviteiten in Nederland.
  • Internationaal: winst- en margestijging, ook op autonome basis, in alle landen. Acquisities Heitkamp Rail (2006) en Oevermann (2007) in Duitsland, Denne Construction (2006) in Verenigd Koninkrijk en Verbraeken (aangekondigd in 2007) in België versterken marktposities.
  • Overige: desinvestering van niet kernactiviteiten verloopt succesvol: verkoop Vebo afgerond. Verliessituatie Heijmans Bestcon sterk verbeterd.
  • Entree in installatietechniek, mede ter versterking Service en Onderhoud activiteiten door acquisitie van Burgers Ergon begin 2007.
  • Innovatie: drie nieuwe concepten op de markt gebracht: Starterswoningen, Waterwonen en doorontwikkeling Wenswonen®.
  • Financiële positie: Operationele kasstroom negatief € 34 miljoen door toegenomen werkkapitaalbehoefte divisie Infra en betaling € 30 miljoen boetes bouwzaak.
  • Orderportefeuille: met € 3.196 miljoen op fors hoger niveau, met name in Vastgoed, Infra en Engeland.

Download het volledige bericht (pdf) van de website van Heijmans NV

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV