Jaarcijfers 2006 Nederlandse Spoorwegen

Sterke reizigersgroei

  • 5% reizigersgroei
  • Bedrijfsresultaat € 310 miljoen euro
  • Invoering nieuwe dienstregeling
  • Bestelling nieuw materieel: NS koopt voor € 433 miljoen aan dubbeldekkers
  • Toekomstvisie 2020 op mobiliteit en leefbaarheid

Utrecht – NS heeft in 2006 goede resultaten geboekt. In Nederland groeide het aantal
reizigers met 5%. Het tweede jaar op een rij. De klantwaardering steeg. 68% van de
reizigers geeft NS een rapportcijfer 7 of hoger (2005: 67%). Het bedrijfsresultaat
van NS steeg naar € 310 miljoen (2005: € 288 miljoen). Het nettoresultaat bedroeg
€ 197 miljoen door wijziging van het vennootschapsbelastingtarief (2005: € 221
miljoen). In 2006 investeerde NS € 372 miljoen. Een groot deel daarvan kwam voor
rekening van vernieuwing van de treinvloot voor onze reizigers.

NS president-directeur Aad Veenman is verheugd over de toegenomen belangstelling voor
reizen met de trein. “De 10% reizigersgroei die wij over de afgelopen twee jaar hebben
weten te realiseren, is ongekend. Onze klanten waarderen in toenemende mate de
voordelen van het reizen per trein. De kwaliteit is verder gestegen. Om de groeiende groep
klanten ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn, wil NS dat het spoor tot 2020
verder wordt verbeterd. NS neemt daarbij zijn verantwoordelijkheid door honderden
miljoenen te investeren in verdere vernieuwing van de treinen en in aantrekkelijke stations.
Daardoor houden wij Nederland leefbaar en bereikbaar en dragen wij ons steentje bij aan
de economische ontwikkeling en aan het milieu van ons land.”

Klantwaardering
Het is onze ambitie te behoren tot de beste spoorbedrijven van Europa met
betrouwbaar en klantvriendelijk reizigersvervoer per trein. Onze aanpak om de
dienstverlening door het nastreven van vijf hoofddoelstellingen te verbeteren,
levert duidelijk resultaat op en blijft dus onverkort van kracht. Het aantal
klanten dat onze dienstverlening met een 7 of hoger waardeert, is het
afgelopen jaar wederom toegenomen en wel van 67% naar 68% bij sterke
groei van het aantal reizigers. Ook zien wij gestage stijging van de waardering
voor schone treinen en veilige stations.

Op sommige onderdelen van de dienstverlening blijven de prestaties echter
nog achter. Zo is het op tijd rijden nog niet op het niveau dat wij in onze
doelstellingen hebben vastgelegd. Hierbij zijn ondermeer van invloed geweest
de grote toename van het aantal reizigers en de toenemende drukte op het
spoor. Hetzelfde geldt voor de klantoordelen over informatie bij vertragingen
en klantgerichtheid van de medewerkers. Verdere stappen vooruit zijn hier
noodzakelijk en gepland. Vele tientallen miljoenen euro’s aan investeringen zijn
hiermee gemoeid.

Reizigersgroei in Nederland
Het reizigersvervoer in Nederland is voor het tweede achtereenvolgende jaar
toegenomen. In twee jaar tijd kregen wij 10% meer reizigers. Het totaal aantal
reizigerskilometers bedraagt 15,1 miljard tegen 14,4 miljard in 2005.
Deze groei is het resultaat van een verbeterende economie, files op de wegen en vooral
de keuze van de reiziger voor betere service en kwaliteit van de trein. Ook heeft NS via
succesvolle campagnes veel nieuwe reizigers geworven, zowel incidentele klanten, als
abonnementshouders. Het aantal NS-Business Cards in omloop steeg van 16.000 naar
29.000.

Financieel resultaat
NS kijkt in financieel opzicht terug op een goed jaar. De opgaande lijn in het
bedrijfsresultaat heeft zich ook in 2006 doorgezet. Het bedrijfsresultaat is gestegen van
€ 288 miljoen naar € 310 miljoen.
De opbrengsten van NS zijn met € 372 miljoen gestegen van € 3.474 miljoen in 2005 naar
€ 3.846 miljoen in 2006 met name door reizigersgroei, gestegen opbrengsten van vastgoed
en horecaomzet op de stations, een drietal acquisities door Strukton en enkele bijzondere
opbrengsten. De bedrijfslasten komen uit op € 3.536 miljoen, € 350 miljoen boven het
niveau van 2005 van € 3.186 miljoen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door
bijzondere afwaarderingskosten in verband met de HSA-exploitatie en de kosten van
Strukton Groep als gevolg van de drie overnames. Zonder de acquisities en een
afwaardering bij HSA is de kostenstijging slechts 2% (€ 65 miljoen), dankzij voortdurende
aandacht voor kostenbeheersing.

In 2006 had NS te maken met enkele bijzondere posten. Dit zijn enerzijds de boekwinst als
gevolg van de verkoop van NedTrainConsulting (€ 32 miljoen) en de betaling door de staat
(€ 45 miljoen) voor een lange periode waarin de Thalys in Nederland nog niet over de hoge
snelheidslijn kan rijden. Anderzijds betreft dit voorzieningen en een waardevermindering
voor de in aanloop negatieve exploitatie van de hogesnelheidslijn (€ 140 miljoen).
De overheid heeft bekend gemaakt dat de oplevering van de hogesnelheidslijn (HSL) verder
is vertraagd. De door High Speed Alliance (90% NS, 10% KLM) verworven concessie zal nu
niet vóór oktober 2008 kunnen aanvangen. Dit heeft nadelige gevolgen voor HSA. De
exploitatieverwachtingen zijn neerwaarts bijgesteld door latere en lagere
omzetverwachtingen en doorlopende en hogere kosten. Tijdens de concessieperiode zal de
feitelijke reistijd in België langer zijn dan door de overheid toegezegd. Dit heeft tot gevolg
dat het verwachte aantal reizigers kleiner zal zijn dan voorzien. Ook moet tijdelijk ander
materieel worden ingezet, omdat levering van de nieuwe hogesnelheidstreinen is
vertraagd, mede in verband met nieuwe specificaties voor het beveiligingssysteem op de
HSL.

Het nettoresultaat is met € 24 miljoen gedaald van € 221 miljoen in 2005 naar
€ 197 miljoen in 2006. Deze daling komt door een waardevermindering van de latente
belastingvorderingen van € 73 miljoen. Dit, als gevolg van de tariefdaling van de
vennootschapsbelasting van 29,6% naar 25,5%. Het rendement op geïnvesteerd
vermogen (ROI) is met 3,7% onder het niveau van 2005 (4,3%) gebleven. Om te
kunnen blijven investeren in materieel, groei en kwaliteit van de serviceverlening aan
onze klanten, is een rendement op onze investeringen (ROI) van ten minste 7% na
belasting noodzakelijk.

Reizigersvervoer
Totaal reizigersvervoer
De totale opbrengsten van het segment reizigersvervoer stijgen met € 241 miljoen van
€ 2.189 miljoen in 2005 naar € 2.430 miljoen in 2006. De totale kosten bedragen
€ 2.281 miljoen (2005: € 2.056 miljoen). Hierbij zijn kostenbeheersing en gestegen
productiviteit belangrijk. Per saldo bedraagt het bedrijfsresultaat op het reizigersvervoer
€ 149 miljoen (2005: € 133 miljoen).

Hoofdrailnet
Voor alleen het Nederlandse hoofdrailnet zijn de opbrengsten gestegen van
€ 1.376 miljoen naar € 1.568 miljoen, vooral door hogere verkopen van enkele
reizen, retours en abonnementen, door extra verkopen rond evenementen en door
geslaagde verkoopacties. Deze trokken nieuwe klanten en bestaande klanten kozen
vaker voor de trein. Het bedrijfsresultaat voor het hoofdrailnet bedraagt
€ 198 miljoen (2005: € 91 miljoen).

Reizigersvervoer buitenland
NedRailways, een 100% dochter van NS Groep, speelt in op de kansen die de
voortschrijdende liberalisering van de spoorwegsector in de Europese Unie met zich
meebrengt door het meedoen aan openbare aanbestedingen door overheden en de
uitwisseling van best practices op operationeel niveau. NedRailways heeft op de Britse
spoorwegmarkt met twee spoorwegconcessies (Merseyrail en Northern Rail) een sterke
positie verworven. Het bedrijf exploiteert Merseyrail en Northern Rail in een joint venture
met partner Serco; beide partijen zijn daarin evenredig vertegenwoordigd. Merseyrail
betreft een in 2003 verworven concessie van 25 jaar voor stadsgewestelijk spoorvervoer in
en rond Liverpool. De Northern Rail-concessie, toegekend aan NedRailways in 2004, is een
concessie voor 6¾ jaar (met mogelijkheid tot verlenging van twee jaar) en bestrijkt het
noordelijk deel van Engeland. Northern Rail en Merseyrail vervoerden in 2006 gezamenlijk
meer dan 330.000 passagiers per dag en boekten een totale gezamenlijke opbrengsten van
€ 462 miljoen, uitgaande van het 50%-aandeel van NedRailways in beide maatschappijen.
Beide concessies dragen positief bij en presteren beter dan verwacht, zowel operationeel
als financieel.

Internationaal
De commerciële slagkracht van NS Internationaal is in 2006 verder vergroot. Het bedrijf
noteerde 6% meer reizigers in 2006. Daarmee heeft de in 2005 ingezette groei van het
internationale treinvervoer zich in 2006 in versterkte mate voortgezet. Speciale acties
op de zakelijke en de vrijetijdsmarkt (tien jaar Thalys, Treinstadcampagne) hebben
hieraan bijgedragen. Daarnaast waren de internationale treinen populair bij bezoekers
aan het WK Voetbal in Duitsland en evenementen in het kader van het Rembrandtjaar
in Nederland.

2006 was het laatste volledige jaar van NS Internationaal in de huidige vorm. Er is
samen met HSA gewerkt aan de voorbereiding van een gemeenschappelijke marktvisie
bij de komst van de hoge snelheidstrein. HSA heeft in 2006 gewerkt aan de
voorbereidingen voor de commerciële exploitatie. Door vertraging bij de aanleg van de
infrastructuur kunnen de reizigers helaas niet eerder dan december 2007 met ons gaan
reizen. De vertraging is nu met name te wijten aan de late introductie van een nieuw
treinbeveiligingssysteem. Soortgelijke oorzaken zorgen er ook voor dat de eerste
omgebouwde Thalystreinen en de nieuwe treinstellen uit Italië pas in de loop van 2008
in gebruik kunnen worden genomen. Tot deze treinen beschikbaar zijn, wordt vanaf
december 2007 gereden met nieuwe locomotieven en rijtuigen die speciaal geschikt
worden gemaakt voor de HSL-Zuid.

Knooppuntontwikkeling en – exploitatie
De opbrengsten van het segment knooppuntontwikkeling en -exploitatie zijn met € 22 miljoen
ofwel 4 % gestegen tot € 607 miljoen. Deze stijging is grotendeels te danken aan de
toegenomen retail- en horecaomzet op de stations. Ook de opbrengsten uit verhuur van
vastgoed zijn gestegen. Het bedrijfsresultaat bedraagt € 120 miljoen (2005: € 114 miljoen)
een stijging met 5% .

NS heeft de stations- en vastgoedontwikkelings- en -exploitatieactiviteiten
ondergebracht in de bedrijfsonderdelen NS Stations en NS Vastgoed die hun
gecombineerde activiteiten vanaf januari 2007 presenteren onder de bedrijfsnaam
NS Poort. Bij de stationsactiviteiten werken wij op tal van vlakken nauw samen met
spoorinfrabeheerder ProRail en betrokken gemeenten.

Zes grote stations ondergaan de komende jaren een metamorfose. De stations
Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Arnhem, Utrecht, Breda en Amsterdam-Zuid
worden voorbereid op de komst van de hogesnelheidstreinen en de daarmee gepaard
gaande reizigersgroei. Ze zullen zich ontwikkelen tot de modernste OV-terminals van
Nederland. NS heeft in 2006 besloten om de komende jaren € 112,5 miljoen te gaan
investeren in de ontwikkeling van deze stations.

Strukton
De opbrengsten van het segment railinfra & bouw liggen met € 955 miljoen ruim 15%
boven de opbrengsten van vorig jaar van € 827 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van
een drietal acquisities door Strukton Groep: Adpa Holding BV (met Reef Infra als
werkmaatschappij), Jernebaneservice AS (Noorwegen) en WorkSphere BV. Het
bedrijfsresultaat kwam uit op € 37 miljoen, een daling ten opzichte van 2005 (€ 50
miljoen). 2005 werd mede gekenmerkt door incidentele baten met name op de verkoop
van vastgoed in België.

Nieuwe dienstregeling
Op 10 december 2006 werd een totaal vernieuwde dienstregeling ingevoerd, het
resultaat van drie jaar puzzelen door de Nederlandse spoorsector. Deze nieuwe
dienstregeling biedt ruimte om groei van het reizigers- en goederenvervoer op een
van de drukst bereden spoorwegnetten van Europa mogelijk te maken met een
betrouwbaarder dienstverlening. Overigens is deze nieuwe opzet een eerste stap op
weg naar verdere veranderingen en verbeteringen in de jaren 2008 en 2009. Dan
zullen de HSL-Zuid en de Betuweroute volledig in gebruik zijn, waardoor op het
bestaande net nieuwe mogelijkheden ontstaan, zoals het openen van nieuwe
stations en het bieden van nieuwe verbindingen.

Medewerkers
Het aantal voltijds arbeidsplaatsen (fte) bij NS is gestegen van 23.626 ultimo 2005 naar
24.961 ultimo 2006, met name door de acquisities bij Strukton. Zonder deze is er
sprake van een daling van 382.

Vooruitzichten
Ook in 2007 streeft NS naar verdere verbetering van de dienstverlening aan onze reizigers,
uitbreiding van de activiteiten op en rond stations en matiging van de kostenstijging door
hogere efficiency. Ook het investeringsniveau blijft hoog. Zo worden vanaf april 2007 de eerste
volledig gerenoveerde intercitytreinstellen in de dienstregeling opgenomen. Deze
vernieuwde Koplopers zijn voorzien van een nieuw interieur en beschikken over
airconditioning, internetfaciliteiten en beeldschermen met actuele reisinformatie.

Tenslotte
zal ook de vergroting van het aantal treindiensten en treinstellen in de dienstregeling 2007
om de groei van de aantallen reizigers te accommoderen leiden tot een opwaartse druk op
het kostenniveau.

Meer informatie over de jaarcijfers vindt u op www.ns.nl

NS
NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor in Nederland en verzorgt over een spoorwegnet van ruim 2000 km
lengte met 4500 treinritten per dag het vervoer van bijna 1,1 miljoen reizigers. Daarvoor zijn 2800 rijtuigen met
240.000 zitplaatsen beschikbaar. In Nederland beheert NS 377 stations. NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit
van Nederland: op de drukste corridors naar de Randstad en tussen de grote steden heeft de trein een marktaandeel
tussen de 30 en 60%. NS stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke
stations. In het Verenigd Koninkrijk exploiteert dochterbedrijf NedRailways samen met haar Britse partner Serco twee
vervoerconcessies: Mersey Rail rondom Liverpool en Northern Rail in het noorden van Engeland. Bijna 25.000 NS
medewerkers verzorgen de dienstverlening aan de klanten.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Het beheer van de infrastructuur (rails, seinen, bovenleiding,
etc.) en de railverkeersleiding zijn taken van ProRail. De Inspectie Verkeer en Waterstaat ziet toe op de
spoorwegveiligheid in Nederland.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuwe verbindingen en nieuwe stations in 2008

NS: meer klanten, meer tevreden klanten in 2005

Meer informatie over de ombouw van de stations Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Arnhem, Utrecht, Breda en Amsterdam-Zuid

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen