Duidelijkheid gewenst over financiering wateropgave

De Unie van Waterschappen zal het nieuwe kabinet vragen om meer duidelijkheid over de financiering van de wateropgave waar Nederland voor komt te staan. De Unie is tevreden over de aandacht die de wateropgave krijgt in het onlangs verschenen regeerakkoord. En
ook de extra financiële ruimte voor de komende jaren ad 375 miljoen euro is een
positieve ontwikkeling. Maar de Unie tekent daarbij aan dat dit bedrag onder het kopje
‘water en kust’ bij lange na niet voldoende is om het financiële gat te dichten dat
de afgelopen jaren is ontstaan in het investeringsprogramma voor keringen langs de kust
en grote rivieren.
De Unie verwijst daarbij naar de rapportage van de Commissie Vellinga. Deze Commissie
becijferde onlangs dat hiervoor tot 2012 jaarlijks 930 miljoen euro per jaar nodig is en
tot 2015 een bedrag van 800 miljoen per jaar. De Unie ziet de reservering in het
regeerakkoord dan ook als een ‘eerste aanzet’, een goede aanzet, maar nog niet voldoende.

Verder ontbreekt in het regeerakkoord het zicht op de voortzetting van het Nationaal
bestuursakkoord Water, de financiering van de invoering van de Kaderrichtlijn Water en
het koppelen van watermaatregelen aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Want met
alleen financiering van primaire keringen is Nederland er niet. De klimatologische
ontwikkelingen vragen om meer inspanningen. De Unie van Waterschappen vraagt aandacht
voor de financiële consequenties voor de voorname rol die water in de
landschappelijke inrichting van Nederland wordt toegedicht.

Tot slot zal de Unie het nieuwe kabinet, wanneer het is aangetreden, vragen om meer
duidelijkheid over de financiële vertaling van de opgave waar de Kaderrichtlijn
Water Nederland de komende jaren voor stelt. Deze uitdaging voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater in Nederland stelt de samenleving voor miljardeninvesteringen. De Unie
acht het een gemiste kans dat noch de beleidsmatige uitdaging noch de financiële
gevolgen ervan in het regeerakkoord worden genoemd.

De Unie gaat ervan uit dat in de komende maanden en in de voorbereidingen op de eerste
officiële begroting van dit kabinet, deze onduidelijkheden zijn opgelost.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen