Audit Waterbeleid 21e eeuw

Analyse van de opgaven wateroverlast volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water

Bilthoven – Het tegengaan van wateroverlast vanuit regionaal oppervlaktewater kost volgens de waterschappen 2,5 miljard euro. Deze kosten zijn voldoende inzichtelijk gemaakt. Er is echter geen landelijk beeld welk beschermingsniveau daarvoor geboden wordt. Er is nog geen beeld van de opgave voor het tegengaan van wateroverlast in stedelijk gebied. Doelen worden namelijk vaak lokaal vastgesteld. Bovendien zijn doelen en middelen door elkaar gehaald.

Op dit moment slechts beperkt landelijk inzicht in de opgaven ter voorkoming van wateroverlast
Aanleiding

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft op verzoek van het Landelijk Bestuursoverleg Water in samenwerking met het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een analyse gedaan van de op dit moment beschikbare wateroverlastopgaven: de Audit Waterbeleid 21e eeuw (WB21). In het Nationaal Bestuursakkoord Water is de doelstelling vastgelegd dat het landelijk watersysteem voor 2015 op orde moet zijn voor de situatie van 2050, gezien klimaatontwikkeling, bodemdaling, zeespiegelrijzing en verstedelijking.

Regionale wateroverlast
De kosten die gemaakt moeten worden om wateroverlast vanuit regionaal oppervlaktewater te voorkomen is voldoende inzichtelijk. De waterschappen geven aan hiervoor 2,5 miljard euro nodig te hebben tot 2015. De waterschapslasten voor huishoudens stijgen hiermee tot 2015 met totaal 9%. Er is echter op dit moment geen eenduidig landelijk beeld welk beschermingsniveau daarvoor geboden wordt (‘wat krijg je ervoor’). Dat komt door grote verschillen tussen waterschappen in gehanteerde aannames en gemaakte keuzen.

Stedelijke wateroverlast
Over wat steden moeten doen om wateroverlast in de stad vanuit oppervlaktewater, riool en grondwater te voorkomen bestaat nog geen landelijk beeld. Wateroverlastdoelen worden namelijk lokaal vastgesteld. Vaak is in de opgaven geen onderscheid gemaakt tussen doelen en middelen. Verder zijn de opgaven gebaseerd op een zeer beperkt aantal onvergelijkbare gemeentelijke gegevens.

Inzicht
Om meer inzicht te krijgen in de opgave voor het op orde te brengen van het watersysteem is het nodig dat op eenduidige, transparante wijze de doelen worden geformuleerd en de relaties tussen doelen, maatregelen, kosten en gemaakte keuzen worden vastgelegd.

Kragt FJ; Gaalen FW van; Cleij P; Ligtvoet W
Rapportnr. 555060002 67 p nl, 2007
U kunt het rapport downloaden of bestellen via www.mnp.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nationaal Bestuursakkoord Water wordt vervolgd

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieu- en Natuurplanbureau

Audit Waterbeleid 21e eeuw | Infrasite

Audit Waterbeleid 21e eeuw

Analyse van de opgaven wateroverlast volgens het Nationaal Bestuursakkoord Water

Bilthoven – Het tegengaan van wateroverlast vanuit regionaal oppervlaktewater kost volgens de waterschappen 2,5 miljard euro. Deze kosten zijn voldoende inzichtelijk gemaakt. Er is echter geen landelijk beeld welk beschermingsniveau daarvoor geboden wordt. Er is nog geen beeld van de opgave voor het tegengaan van wateroverlast in stedelijk gebied. Doelen worden namelijk vaak lokaal vastgesteld. Bovendien zijn doelen en middelen door elkaar gehaald.

Op dit moment slechts beperkt landelijk inzicht in de opgaven ter voorkoming van wateroverlast
Aanleiding

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft op verzoek van het Landelijk Bestuursoverleg Water in samenwerking met het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een analyse gedaan van de op dit moment beschikbare wateroverlastopgaven: de Audit Waterbeleid 21e eeuw (WB21). In het Nationaal Bestuursakkoord Water is de doelstelling vastgelegd dat het landelijk watersysteem voor 2015 op orde moet zijn voor de situatie van 2050, gezien klimaatontwikkeling, bodemdaling, zeespiegelrijzing en verstedelijking.

Regionale wateroverlast
De kosten die gemaakt moeten worden om wateroverlast vanuit regionaal oppervlaktewater te voorkomen is voldoende inzichtelijk. De waterschappen geven aan hiervoor 2,5 miljard euro nodig te hebben tot 2015. De waterschapslasten voor huishoudens stijgen hiermee tot 2015 met totaal 9%. Er is echter op dit moment geen eenduidig landelijk beeld welk beschermingsniveau daarvoor geboden wordt (‘wat krijg je ervoor’). Dat komt door grote verschillen tussen waterschappen in gehanteerde aannames en gemaakte keuzen.

Stedelijke wateroverlast
Over wat steden moeten doen om wateroverlast in de stad vanuit oppervlaktewater, riool en grondwater te voorkomen bestaat nog geen landelijk beeld. Wateroverlastdoelen worden namelijk lokaal vastgesteld. Vaak is in de opgaven geen onderscheid gemaakt tussen doelen en middelen. Verder zijn de opgaven gebaseerd op een zeer beperkt aantal onvergelijkbare gemeentelijke gegevens.

Inzicht
Om meer inzicht te krijgen in de opgave voor het op orde te brengen van het watersysteem is het nodig dat op eenduidige, transparante wijze de doelen worden geformuleerd en de relaties tussen doelen, maatregelen, kosten en gemaakte keuzen worden vastgelegd.

Kragt FJ; Gaalen FW van; Cleij P; Ligtvoet W
Rapportnr. 555060002 67 p nl, 2007
U kunt het rapport downloaden of bestellen via www.mnp.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nationaal Bestuursakkoord Water wordt vervolgd

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieu- en Natuurplanbureau