Nationaal Bestuursakkoord Water wordt vervolgd

Den Haag – Het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG hebben in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) van 5 februari 2007 met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat afgesproken een vervolg te geven aan het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), dat in 2003 is overeengekomen. Het huidige NBW zal worden geactualiseerd naar aanleiding van de zogenoemde Decembernota’s van het kabinet die in 2005 en 2006 zijn verschenen over de uitvoering van het NBW. Invulling zal worden gegeven aan het bereiken van synergie in de uitvoering van het Waterbeleid in de 21e eeuw (WB21) en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Door maatregelen te combineren wordt een kostenbesparing in de uitvoering beoogd van 1.9 miljard euro volgens de Decembernota 2006.

Gedeputeerde mevrouw Moons (Noord-Brabant) gaf namens het IPO aan het van belang te vinden dat met een vervolg NBW helderheid komt over de rijksbijdrage aan de uitvoering van WB21 en de KRW. Er dient voldoende geld beschikbaar te komen voor de wateropgaven in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied, waar het IPO nu nog een tekort signaleert. Zo kunnen doelen van WB21 en KRW worden gehaald, aldus gedeputeerde Moons. Het vervolg NBW moet een praktisch stuk worden, niet te gedetailleerd en gericht op de uitvoering. Het moet bovendien de gemeenschappelijke doelen bevatten van de huidige vier NBW-partners. Ambtelijk zal nadere uitwerking worden gegeven aan de uitkomsten van het LBOW. De resultaten worden geagendeerd voor het volgende bestuurlijk overleg op 16 april 2007.

In 2007 zal in de regio veel energie worden gestoken in het formuleren van maatregelen om de doelstellingen van de KRW en WB21, te realiseren. In zogenoemde gebiedsprocessen worden deze opgesteld. Provincies hebben hiervoor kaders aangegeven en zijn actief bij de processen betrokken. IPO en Unie van Waterschappen spraken hun zorg uit over het krappe tijdspad en het vele werk dat moet worden gedaan. Het is belangrijk dat de gebiedsprocessen goed worden uitgevoerd, mede voor het verkrijgen van draagvlak. Dit kan betekenen dat de geplande Decembernota voor 2007 beperkt van inhoud zal zijn.

Ten aanzien van het Landelijk Bestuurlijk Overleg Regio’s (LBOR) is afgesproken dat dit overleg voorlopig blijft bestaan naast het LBOW. Door de gedeputeerden, die voorzitters zijn van de Regionale Bestuurlijke Overleggen, wordt het nuttig gevonden met enige regelmaat met de staatssecretaris specifieke aspecten van de uitvoering van de KRW in de stroomgebieden te bespreken. Dit naast overleg op landelijk niveau met de koepels.

Afgesproken is dat zal worden voorkomen dat overlap in agenda’s optreedt tussen beide overleggen. Tegen de tijd dat de uitvoering van de KRW in een nieuwe fase is beland, kunnen LBOW en LBOR in elkaar worden geschoven

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Kamerbrief evaluatie Nationaal Bestuursakkoord Water

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)