Kamerbrief over Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Den Haag – Op 6 februari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.

Hieronder leest u de volledig brief br.209 Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere | Kamerstuk | 2007-02-07.

Geachte voorzitter,

Bij brief met kenmerk DGP/WV/u.07.00197 heb ik de Tweede Kamer laten weten, dat dit kabinet geen verdere besluiten meer zal nemen over de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere. Ik heb u toegezegd de resultaten van de afgelopen periode uitgevoerde onderzoeken naar de precieze vormgeving van de tracé onderdelen A6, A1 en A10-Oost, alsmede naar het oplossend vermogen van de uitbreiding en inpassing van de Gaasperdammerweg en van de A9 bij Amstelveen, inclusief financiering, op zo kort mogelijke termijn naar de Tweede Kamer te zenden.

Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en is de informatie beschikbaar. Bijgaand ontvangt u de volgende onderzoeksrapporten:

 • Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, overzicht aanvullende informatie oktober 2006-januari 2007, onderzoek naar oplossend vermogen A9 en vormgeving A6 en A9, Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat, januari 2007. Deze rapportage geeft een samenvattend overzicht van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken, te weten:
  • Modelstudies en kosten-batenanalyse
   • Aanvullende NRM berekeningen, 4Cast, januari 2007;
   • Resultaten dynamische simulaties, Grontmij, 24 januari 2007;
   • Vertaling dynamisch model naar KBA, Grontmij & Decisio, 23 januari 2007;
   • Aanvullende KBA op hoofdlijnen voor de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, Decisio, 23 januari 2007.
  • Studie inpassingsvarianten
   • Trajectnotitie A9 Gaasperdammerweg, Grontmij, 26 januari 2007;
   • Trajectnotitie A9 Amstelveen, Grontmij, 26 januari 2007;
   • Trajectnotitie A6 Almere, Grontmij, 26 januari 2007.
 • Daarnaast ontvangt u de volgende adviezen:

 • Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere, CPB 26 januari 2007. Deze second opinion richt zich op de aanvullende maatschappelijke kosten-batenanalyse;
 • Toetsing aanvullende KBA op hoofdlijnen voor de Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, derde toetsadvies, Toetscommissie OEI, 15 januari 2007.
  Dit advies richt zich eveneens op de aanvullende maatschappelijke kosten-batenanalyse;
 • Advies Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, College van Rijksadviseurs,
  26 januari 2007. Dit advies geeft een beoordeling van de onderzochte inpassingsvarianten op moeilijk te monetariseren aspecten, met name waar het gaat om de kansen voor stedelijke ontwikkeling, de economische structuurversterking en het internationaal vestigingsklimaat.

Gezien de hoeveelheid en de omvang van de rapportages ontvangt u de samenvattende overzichtsrapportage in papieren vorm en de rest op CD-ROM. Tevens zijn de rapportages beschikbaar op www.schiphol-amsterdam-almere.nl Momenteel wordt de samenvattende overzichtsrapportage ook gedrukt. Over een aantal weken zal deze gedrukte versie worden nagezonden.

Met de rapportages is voldoende basis gelegd om te komen tot voortvarende besluitvorming door een volgend kabinet.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Karla Peijs

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuw kabinet beslist over Schiphol- Amsterdam-Almere