Kabinet: investeren in vijf grote ruimtelijke opgaven

Den Haag – De ministerraad heeft op voorstel van minister Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het reserveren van geld voor de projecten Eindhoven A2 Zone, Klavertje 4 Venlo, Hoeksche Waard, Noordelijke IJ-oevers (Amsterdam) en Greenports. Met deze selectie wil het kabinet uitvoering geven aan de Nota Ruimte waarvoor 1 miljard euro uit het Fonds Economische Structuurversterking beschikbaar is. De vijf grote ruimtelijke opgaven leveren een belangrijke impuls op voor de economie en de ruimtelijke kwaliteit.

De selectie van de vijf projecten is een overeenkomst met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Verkeer en Waterstaat, Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken. Met het besluit om geld te reserveren geeft het kabinet groen licht aan de regio om de projecten verder uit te werken. Een volgend kabinet beslist over de definitieve rijksbijdrage zodra de onderhandelingen over de verdeling van de kosten zijn afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad