Inspraak startnotitie Omlegging A9 Badhoevedorp

Haarlem – Rijkswaterstaat legt de startnotitie Omlegging A9 bij Badhoevedorp ter inzage van 1 februari tot en met 14 maart 2007. In deze periode vindt op dinsdagavond 6 februari een informatiebijeenkomst plaats. Op dinsdagavond 20 februari 2007 volgt een hoorzitting voor mondelinge inspraak. De startnotitie geeft aan welke alternatieven Rijkswaterstaat in de volgende fase van de door de Tracéwet voorgeschreven tracé/m.e.r.-procedure gaat onderzoeken. Daarbij is ook aandacht voor de effecten van de alternatieven: onder meer de gevolgen voor de kwaliteit van het wonen, de natuur en het milieu, het verkeer en vervoer en de ruimtelijke structuur.

Achtergrond
Veel verkeer maakt gebruik van de A9 omdat de weg een belangrijke route richting Schiphol en Amsterdam is. De grote drukte veroorzaakt vaak files, wat de doorstroming op de A9 en de bereikbaarheid van Schiphol en de regio Amsterdam niet ten goede komt. Bovendien doorkruist de weg Badhoevedorp, waardoor problemen ontstaan met het milieu en de leefbaarheid. Om deze problemen op te lossen is Rijkswaterstaat van plan de A9 tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting Aalsmeer om te leggen. Daartoe onderzoekt Rijkswaterstaat twee mogelijkheden.

In het voorkeursalternatief ligt de omlegging van de weg op 600 meter van de rand van de bebouwing, met een afbuiging naar de huidige A9 ten westen van de A4. De verbinding tussen Schiphol en Haarlem komt tot stand via het onderliggende wegennet door de T106 door te trekken.
Een alternatieve aanpak is de aanleg van verbindingsbogen tussen de A4 en de A9. Deze aanpak houdt een verbinding tussen Schiphol en Haarlem over het hoofdwegennet in. Rijkswaterstaat gaat beide alternatieven onderzoeken. Welke kosten brengen deze oplossingen met zich mee en wat zijn de gevolgen voor het verkeer, het milieu, de veiligheid en de ruimtelijke ordening?

Samenwerking met regionale overheden
Alle regionale overheden steunen het plan om de grote verkeersstromen ten zuiden van het dorp te laten lopen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Schiphol Nederland BV hebben voor de omlegging een Bestuursovereenkomst getekend. Zij hebben samen 300 miljoen euro vrijgemaakt om het project uit te kunnen voeren in de periode tussen 2011 en 2015.

Informatiebijeenkomst en hoorziting
De informatiebijeenkomst vindt op dinsdagavond 6 februari 2007 plaats van 19.30 tot
22.00 uur in het Dorpshuis, Snelliuslaan 3-5 te Badhoevedorp. Deze avond begint met een presentatie, daarna is er gelegenheid om vragen stellen. Mondeling inspreken is tijdens deze avond niet mogelijk. Op dinsdagavond 20 februari 2007 start de officiële hoorzitting om 20.00 uur voor degenen die mondeling hun zienswijze naar voren willen brengen. De avond wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter. Locatie is eveneens het Dorpshuis te Badhoevedorp.

Terinzagelegging startnotitie
Van 1 februari tot en met 14 maart 2007 ligt de startnotitie Omlegging A9 bij Badhoevedorp ter inzage bij het provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem, het gemeentehuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp, de openbare bibliotheken in Badhoevedorp en Hoofddorp, het dorpshuis in Badhoevedorp, het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden, het kantoor van Rijkswaterstaat in Haarlem en de bibliotheek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag. Tot en met 14 maart 2007 kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken aan het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat te Den Haag.

Vervolgtraject inspraak
Het Inspraakpunt stuurt alle inspraakreacties naar de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM evenals naar de Commissie m.e.r. Op basis van het advies van deze commissie en naar aanleiding van de inspraakreacties stellen de ministers de richtlijnen vast. Deze richtlijnen zijn het vertrekpunt voor het opstellen van de trajectnota/MER. Op deze nota zal ook een inspraakronde volgen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland