Bouwend Nederland schrijft brief aan informateur

Nieuw kabinet moet prioriteit geven aan energiebesparing

Zoetermeer – Het nieuw te vormen kabinet zal de komende regeerperiode prioriteit moeten geven aan energiebesparing in de bestaande woningvoorraad. Met een gericht actieprogramma kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de noodzakelijke terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Investeringen zullen bovendien bijdragen aan vertering van de leefbaarheid in oude wijken, werkgelegenheid creëren en bedrijvigheid aantrekken. Dit schrijft Bouwend Nederland in een brief aan de informateur, die op 18 januari 2007 is gestuurd.

Volgens de vereniging van bouw- en infrabedrijven staat het nieuwe kabinet voor de opgave om een antwoord te formuleren op een aantal belangrijke maatschappelijke problemen op het gebied van energiebesparing, woningbouw, infrastructuur, waterbeheer en onderwijs en arbeidsmarkt. “De aanpak van deze punten is zeer urgent, wil Nederland economisch en duurzaam blijven groeien en aantrekkelijk blijven als vestigingsland voor bedrijven en voor mensen om de wonen, te werken en te recreëren”, zo schrijft Bouwend Nederland in de brief.

De bereikbaarheid van ons land baart de vereniging grote zorgen. “Zeker nu de economie weer aantrekt neemt de verkeersdruk in hoog tempo toe en worden we dagelijks geconfronteerd met de beperkingen van de capaciteit van de huidige infrastructuur. Het volgende kabinet zou de ambitie moeten hebben om verregaande maatregelen te nemen en om verdere vertraging in de uitvoering te voorkomen. Daarom zijn zeer forse investeringen nodig in de infrastructuur, in combinatie met een beleid van beprijzing. Maar de aandacht mag niet alleen uitgaan naar het hoofdwegennet. Ook het onderliggend wegennet dient te worden aangepakt, evenals verbeteringen in het openbaar vervoer, zoals spoorverbinding en versnelde aanleg van lightrailprojecten.”

Bouwend Nederland vraagt ook aandacht voor de waterproblematiek. “Om ons land te beschermen te gen het water zal zo snel mogelijk moeten worden gestart met reeële en haalbare plannen. De veranderingen in het klimaat met hogere temperaturen en meer en langduriger regenval maken dat de uitvoering ervan hoge prioriteit moeten krijgen. Er zal daarom rekening moeten worden gehouden met substantiële extra kosten in verband met het opvangen van het water en het vergoten van de capaciteit van rioolsystemen.”

Verder gaat Bouwend Nederland ook in op de hypotheekrenteaftrek. Bij de behandeling hiervan moet niet alleen worden gekeken naar de inkomenseffecten. Ingrepen in de huidige regeling dienen te worden bezien in de context van de gehele woningmarkt. Een onafhankelijke commissie zou hierover een advies moeten uitbrengen aan het kabinet.
Beperken van de hypotheekrenteaftrek alleen zou grote negatieve gevolgen hebben het oplossen van het woningtekort en is daarmee onwenselijk. Onderzoek door het EIB laat zien dat negatieve de effecten enorm zijn. Als de hypotheekrenteaftrek wordt aangepast conform de uitgangspunten van het CPB, daalt de bouwproductie met gemiddeld bijna zes miljard euro op jaarbasis in de komende 20 jaar. Dit zijn 25.000 woningen per jaar minder.

Tot slot roept de vereniging om meer aandacht te geven aan vakmanschap in het onderwijs.
“Een volgend kabinet heeft de belangrijke taak om het onderwijs voor technische beroepen meer praktijkgericht te maken en zo meer jonge mensen te boeien en te binden. Hoewel er door de gunstige economische conjunctuur steeds meer banen zijn, staan nog te veel – met name jonge – mensen werkloos aan de kant. Voor een belangrijk deel komt dat door de ‘mismatch’ tussen de inhoud van de opleidingen en de behoefte van werkgevers.”
Dit probleem speelt met name in het vmbo. Deze onderwijsvorm is te weinig gericht op de praktijk en op de vaardigheden die de leerlingen na hun opleiding nodig hebben. Met een ruimer budget voor het onderwijs en kenniscentra in het bijzonder kan er invulling worden gegeven aan de opdracht om meer te beteken voor de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’.

De complete brief kunt u downloaden op www.bouwendnederland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)