Aanbesteding door rijk kan veel goedkoper

Gorinchem – Volgens de Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) valt er
bij het inhuren van externe adviseurs door de rijksoverheid een grote
efficiencyverbetering te realiseren. Zo kunnen adviesbureaus hun voor selectieprocedures
benodigde gegevens uniform en centraal aanleveren. Nu gebeurt dat versnipperd via
ministeries (of onderdelen daarvan), die vaak onderling afwijkende procedures volgen. Ook een betere structurering van het inkoopproces leidt volgens de ROA tot meer efficiency en minder administratieve lasten.

Bij de Raad van Organisatie-Adviesbureaus zijn 22 organisatie-adviesbureaus met ruim 3800 adviseurs aangesloten. Bij het verwerven door deze bureaus van opdrachten bij het rijk is
er sprake van een onnodig grote administratieve lastendruk. Zij moeten bij elke tender
zeer gedetailleerde informatie verschaffen. Dat is mede door het sterk uiteenlopen van de
door onder meer door ministeries gehanteerde procedures een tijdrovend karwei. De
adviesbranche is er op jaarbasis gemiddeld meer dan 50 miljoen euro aan kwijt en ook aan de kant van de overheid gaat het om een besteding van tientallen miljoenen euro’s. De ROA pleit voor het opzetten van een centraal register, dat door de rijksoverheid kan worden geraadpleegd. In dat register deponeren de ROA-leden op een eenduidige manier hun actuele kerngegevens waardoor bij aanbestedingen de selectie sneller kan plaatsvinden.

Verder bepleit de ROA een andere werkwijze van de afdeling inkoop bij rijksinstanties. Die selecteren nu vooral op basis van kosten waardoor er onvoldoende oog is voor de meerwaarde
van kwaliteit. ROA-bestuurslid Rik van Terwisga: ‘Het gebeurt regelmatig dat een afdeling
inkoop een barrière vormt waardoor wij als adviesbureaus steeds minder
rechtstreeks contact met onze eigenlijke klant binnen bijvoorbeeld een ministerie hebben.
Een afdeling inkoop moet in onze optiek die klant niet vervangen, maar er adviserend en
verder kijkend dan alleen de kosten náást staan.’

Bij het inhuren van externen werkt de rijksoverheid op basis van specifieke
categoriën. Voor de categorie organisatieadvies geldt volgens de ROA dat die
duidelijker zou moeten worden omschreven. Nog te vaak scheert het rijk sterk
uiteenlopende vormen van advies over één kam hetgeen de kans op
misverstanden en extra kosten onnodig vergroot.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA)