Platform de Nederlandse kust wil deltaplan

Deltaplan om Nederlandse kust te wapenen tegen zeespiegelstijging

Haarlem – Hoe gaan we de Nederlandse kust beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel? Platform de Nederlandse kust wil dat het nieuwe kabinet daarvoor een deltaplan gaat ontwikkelen en stuurde (in)formateur Wijffels daarover een brief.

Het platform is een gezamenlijk initiatief van de provincies Zuid-Holland, Zeeland & Noord-Holland, Boskalis, DHV, Royal Haskoning, WL Delft Hydraulics, het Ministerie van V&W en het ministerie van VROM. In de brief aan Wijffels pleit het platform voor tenminste € 50 miljoen extra op de rijksbegroting in de komende bestuursperiode. Dat is nodig voor lopende kustversterkingsprogramma’s. Naast nadenken is het daarbij noodzakelijk om snel actie te ondernemen, waarbij gedurfde oplossingen beslist niet moeten worden gemeden.

“We pleiten er voor om in het regeerakkoord op te nemen dat de regering integraal regie gaat voeren op een aanpak voor zo’n lange termijnperspectief, waarbij overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken”, aldus gedeputeerde Patrick Poelmann, één van de initiatiefnemers van het Platform. “De succesvolle, jaarlijkse zandsuppleties om de duinen en waterkeringen in stand te houden kunnen weliswaar ook de komende tientallen jaren succesvol zijn. Toch vinden we dat een andere, fundamentelere aanpak noodzakelijk is. Er is immers weinig twijfel meer dat de zeespiegel zal gaan stijgen.” Het platform pleit voor ambitieuze aandacht voor de kust en kustveiligheid en een voorvarende aanpak van de kustzone als geheel.

Het platform is geen voorstander van een blauwdruk, maar wil voortbouwen op de traditie van de Zuiderzeewerken, waarbij inpolderingen vaak anders werden gerealiseerd dan de eerste perspectiefschetsen aangaven. De Markerwaard werd uiteindelijk niet ingepolderd omdat het perspectief veranderde.

Ook nu kan een perspectief worden geschetst voor uitbreiding van land, voor nieuwe eilanden, een aanpak van duurzame energie op zee, nieuwe kraamkamers voor vis of een stedelijke delta die ruimte krijgt en met het gezicht op open zee leeft, voor nieuwe natuur, economische ontwikkeling, internationale uitstraling en samenwerking van Kanaal tot Kattegat. Experimenten zijn nodig om dit duurzaam veilige perspectief te kunnen toetsen. Ontwikkelingen zoals de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de inzet van een “zandmotor” voor natuurlijke kustaanwas of het idee voor een nieuwe toeristische haven bij Petten zijn volgens het platform óók ervaringen die een veel verdere toekomst helpen vormgeven.

Bijlagen
Brief van het Platform
Document van het Platform

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland