Kamerbrief over Stand van zaken OV-chipkaart

Den Haag – Op 9 januari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer met een verzoek tot uitstel van het Algemeen Overleg OV-chipkaart.

Hieronder leest u de volledig brief br.118 Verzoek tot uitstel AO OV-chipkaart | Kamerstuk | 2007-01-09.

Geachte voorzitter,

Algemeen overleg
De vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft mij gevraagd een brief te sturen met de stand van zaken inzake de OV-chipkaart in de aanloop naar het Algemeen Overleg dat voor 25 januari 2007 gepland staat. Met deze brief wil ik u verzoeken het Algemeen Overleg te verzetten naar medio februari 2007.

Reden voor dit verzoek om uitstel is het feit dat ik op 31 januari 2007 nog een bestuurlijk overleg met de decentrale overheden en de vervoersbedrijven voer over de laatste stand van zaken in het algemeen en de voortgang van de implementatie van de OV-chipkaart in hun concessiegebieden in het bijzonder. Het doel van dit bestuurlijk overleg is om vervolgafspraken te maken over de voortgang van de landelijke implementatie. Het lijkt mij goed de resultaten van dit bestuurlijk overleg te betrekken in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer. Vandaar dat ik u wil voorstellen het Algemeen Overleg uit te stellen. Vanzelfsprekend zal ik begin februari 2007 per brief informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg.

Ik ga dan nu kort in op de actuele stand van zaken en de start van de landelijke communicatiecampagne.

Stand van zaken implementatie en migratie
Er wordt door de betrokken partijen hard gewerkt aan de implementatie van het OV-chipkaartsysteem per 1 januari 2009. Dit is een complex project dat door de verantwoordelijke partijen (decentrale overheden en vervoerders) gefaseerd wordt uitgevoerd. De partijen zitten nog in de fase van de Full System Acceptance (FSA), waarmee het door de leverancier geleverde systeem definitief wordt geaccepteerd. Hiertoe worden alle technische en operationele criteria van het OV-chipkaartsysteem nog één keer kritisch doorlopen. Deze fase duurt langer dan eerder gedacht, omdat met name de beschikbaarheid van de poortjes in de Rotterdamse metro nog steeds een knelpunt is. Positief is dat dit knelpunt zich niet voor doet bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Daar functioneren de poortjes goed. Dat geeft vertrouwen voor de verdere landelijke uitrol.
De partijen werken aan een structurele oplossing voor de Rotterdamse poortjes, opdat begin april 2007 de FSA toch kan worden afgegeven. Vervolgens kunnen de vervoerders in de overige concessiegebieden gefaseerd aangesloten worden aan de back-office van TLS.

De vertraging in de FSA heeft ook consequenties voor de afschaffing van de acceptatieplicht van het stelsel van nationale vervoerbewijzen (NVB) in de Rotterdamse metro die gepland stond voor 1 april 2007. Volgens de huidige stand van zaken kan de Rotterdamse metro niet eerder dan 1 juli 2007 worden afgesloten voor NVB-reizigers. Vanaf dat moment is het alleen nog mogelijk om met de OV-chipkaart in de Rotterdamse metro te reizen. In oktober 2007 volgen bus en tram in Rotterdam. Ik zal overigens de acceptatieplicht van het NVB niet eerder afschaffen dan wanneer de reizigers OV-chipkaarten in voldoende mate kunnen aanschaffen en gebruiken en de overstap van OV-chipkaart-gebieden naar NVB-gebieden goed geregeld is. De decentrale overheid en zijn vervoerder dienen dit aan te tonen.

De verdere voorbereidingen voor de landelijke implementatie van de OV-chipkaart gaan onverminderd door. In de periode 2007-2008 migreren alle concessiegebieden van het NVB naar de OV-chipkaart. Volgens de met de partijen afgesproken planning schaf ik uiterlijk 1 januari 2009 de acceptatieplicht van het NVB landelijk af. Gedurende de migratiefase zullen er in de verschillende concessiegebieden van het stad- en streekvervoer twee systemen in de lucht zijn: het NVB en de OV-chipkaart. De overgang van het ene systeem naar het andere systeem dient zo soepel mogelijk te verlopen, waarbij ook de afstemming tussen aangrenzende concessiegebieden en concessieverleners van groot belang is. Over de voortgang van de implementatie in de verschillende concessiegebieden, de snelheid waarmee dat gebeurt, het borgen van de soepele overgang en de benodigde onderlinge afstemming voer ik, zoals gezegd, op 31 januari 2007 bestuurlijk overleg met de decentrale overheden en vervoerders.

Start landelijke communicatiecampagne
Ondanks het gegeven dat het lastig blijft om het gewenste tempo te houden in de implementatie van het OV-chipkaartsysteem, is het verstandig om de landelijke communicatiecampagne volgens planning te laten starten op 1 februari 2007. Op die manier worden de Nederlandse reizigers er tijdig op geattendeerd dat de OV-chipkaart er aan komt in bus, tram, metro en trein in de periode 2007-2008. Daarbij is het van belang dat in de Rotterdamse regio zoveel mogelijk reizigers de OV-chipkaart in hun bezit hebben én gebruiken, omdat de genoemde Full System Acceptance gebaat is bij zoveel mogelijk transacties met de OV-chipkaart in februari en maart 2007. Een andere reden is dat op basis van de voorliggende planning de Rotterdamse metro medio 2007 wordt afgesloten voor NVB-reizigers. Reizigers kunnen dan alleen nog met een OV-chipkaart reizen in de Rotterdamse metro en dienen hierover tijdig geïnformeerd te worden. Een laatste reden is dat de NS start met de uitgifte van OV-chipkaarten aan hun reizigers. Ook de studenten krijgen de komende periode een OV-studentenchipkaart.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs