NMa-Agenda voor 2007

NMa: goed toezicht vraagt om investering politiek

Den Haag – Marktwerking levert welvaart op, dat is het effect van ons werk, aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), tijdens de presentatie van de NMa-Agenda voor 2007. ‘We moeten er voor waken dat we de blijvende noodzaak van mededingingstoezicht niet uit het oog verliezen. Ik hoor geluiden dat het aantal ambtenaren verminderd moet worden, maar ook de roep om meer adequaat toezicht. Als we goed toezicht willen – en dat willen we volgens mij allemaal – moeten we ook beseffen dat we daarin moeten investeren’, aldus Kalbfleisch die deze woorden richt tot politiek en samenleving.

De NMa-voorzitter waarschuwt voor een versimpeling van het debat. Bezuinigen op markttoezichthouders heeft belangrijke effecten die voor een groot deel niet te overzien zijn. Het brengt risico’s met zich voor de opsporing en sanctionering van bedrijven die de Mededingingswet hebben overtreden. ‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat de NMa zichtbaar en effectief blijft optreden. Markten moeten werken en blijven werken. Dat vraagt om voortdurende inspanningen van toezichthouders, het bedrijfsleven, maar ook van de kritische consument.’ De NMa ziet dat de concurrentie die bedrijven aan den lijve ondervinden, toeneemt, bijvoorbeeld in de bouw, een sector waarin en waaraan de toezichthouder de afgelopen jaren hard gewerkt heeft. ‘Goed werkende markten zorgen voor een welvarend Nederland. Dit principe kan niet genoeg worden benadrukt in een tijd dat de goede effecten van marktwerking wel eens lichtvoetig terzijde geschoven lijken te worden’, benadrukt Kalbfleisch.

In dat licht brengt de NMa komend jaar opnieuw in kaart wat het effect is van haar optreden. Het in 2006 opgerichte Economische Bureau speelt daarbij een belangrijke rol. Het totale directe economische effect van de NMa in 2006 bedraagt ongeveer EUR 800 miljoen. Kalbfleisch benadrukt dat de effecten van mededingingstoezicht niet alleen kwantitatief economisch zijn: ‘Effecten zijn ook juridisch en maatschappelijk van aard: kartels bijvoorbeeld zijn niet alleen economisch nadelig maar ook juridisch verboden en maatschappelijk ongewenst. Naast deze ‘statische’ effecten gaat van concurrentie ook een prikkel uit naar innovatie, zowel product- als procesinnovatie. In een markt die competitief is, kun je meer winnen op je concurrenten als je de kosten omlaag brengt door het verbeteren van efficiëntie van bedrijfsprocessen.‘

In 2007 evalueert de NMa haar clementieprogramma om het gebruik ervan verder te stimuleren samen met het ministerie van Economische Zaken. Ook verwacht de toezichthouder veel van nieuwe wettelijke instrumenten zoals de ‘toezegging’ waarbij partijen toezeggen hun gedrag te wijzigen waardoor verder onderzoek en sanctionering niet nodig is. De NMa zal er op toezien dat deze partijen hun toezeggingen vervolgens ook naleven. ‘Dit past in de gedachte dat optimale naleving belangrijker is dan maximale handhaving’, aldus Kalbfleisch.

Zoals de Agenda voor 2007 laat zien, richt de NMa zich dit jaar op de aandachtsvelden energie en vervoer, de media- en communicatiemarkten, de financiële sector en de zorgmarkten. In 2006 zijn daarnaast verschillende markten op een gestructureerde en diepgaande wijze in kaart gebracht. Aan de hand daarvan zijn specifieke handhavingsplannen opgesteld, die zich in 2007 vertalen in concrete acties.

Jaaroverzicht 2006
Naast de Agenda voor 2007 presenteerde de NMa vandaag ook de eerste cijfers over 2006. Het afgelopen jaar legde de NMa in 13 zaken sancties op voor in totaal ruim EUR 114,1 miljoen, waaronder meer dan 900 sanctiebesluiten in de verschillende sectoren binnen de bouw. Daarnaast heeft de NMa 108 klachten over overtredingen van de Mededingingswet afgerond en zijn 7 zaken afgedaan met een ander instrument dan een rapport omdat partijen, bijvoorbeeld, hun procedures en/of regels in overeenstemming hebben gebracht met de Mededingingswet.

In 2006 zijn 5 onderzoeken in diverse sectoren uitgemond in een vermoeden van een overtreding, vastgelegd in een rapport, en nam de toezichthouder 117 besluiten inzake fusies, overnames en joint-ventures. In het oog sprongen 5 zaken over concentraties in de zorgsector, waarbij de NMa aanvullend onderzoek noodzakelijk achtte. In 2006 werden op basis van de energiewetten 45 energiegeschillen beslecht. De ConsuWijzer, het gezamenlijke voorlichtingsloket van de OPTA, de Consumentenautoriteit en de NMa dat op 4 oktober 2006 officieel van start is gegaan, behandelde vanaf 1 juli 2006 ruim 5800 signalen over de rechten van consumenten, waarvan 90 tips en 180 klachten inzake mogelijke overtredingen van de Mededingingswet.

Bij de jaarlijkse bepaling van haar prioriteiten consulteert de NMa de samenleving. De reacties op de consultatie, de NMa Agenda 2007 zelf en ook het Jaarbericht 2006 zijn te vinden op de website van het NMa

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)