Kamerbrief evaluatie Nationaal Bestuursakkoord Water

Den Haag – Op 8 januari 2007 heeft Staatssecretaris Schultz van Haegen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Hieronder leest u de volledig brief br.1501 Evaluatie Nationaal Bestuursakkoord Water
Kamerstuk | 2007-01-08.

Geachte voorzitter,

Op 15 december 2006 zond ik u de Decembernota 2006 KRW/WB21 beleidsbrief. Als belangrijk achtergronddocument is voor de Decembernota 2006 gebruik gemaakt van de evaluatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW).

Het NBW is in 2006 geëvalueerd. De conclusie is dat dit akkoord in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de onderlinge samenwerking bij de aanpak van de wateroverlast proble-matiek. In 2007 wordt bekeken of een vervolgakkoord nodig is voor het maken van verdere afspraken.

Naast voormelde evaluatie van het NBW is voor de Decembernota 2006 gebruik gemaakt van de Audit WB21 (rapport MNP en rapport Coelo) en de strategische Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor de KRW. Deze stel ik bijgaand digitaal ter beschikking.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT
mw drs M.H. Schultz van Haegen

U vindt de 4 Bijlagen Evaluatie Nationaal Bestuursakkoord Water op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Ministerraad stemt in met de decembernota 2006