Kamervragen Overgangsregeling gebruiksvergoeding

Den Haag – Op 14 december 2006 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de Overgangsregeling gebruiksvergoeding 2007 – 2011.

Hieronder leest u de volledig brief br.9443 overgangsregeling gebruiksvergoeding 2007 – 2011.

Geachte voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over het akkoord dat de goederenvervoerders en infrastructuurbeheerder ProRail hebben bereikt over de overgangsregeling gebruiksvergoeding 2007-2011.

Conform de Spoorwegwet en het besluit van de NMa van 11 mei 2006 zijn vervoerders en ProRail onderhandelingen gestart over de gebruiksvergoedingstarieven 2007-2011. Voor de overgangsregeling is een budget beschikbaar gesteld van €31- €33 miljoen (€21 – €23 miljoen V&W, €10 miljoen ProRail).

Tot mijn genoegen kan ik u melden dat de partijen op 8 december 2006 overeenstemming hebben bereikt over de gebruiksvergoedingstarieven 2007-2011. Vervoerders en ProRail zijn voor het jaar 2007 een tarief overeengekomen van € 1,15 per treinkilometer voor zowel het gemengde net als de Betuweroute. Voor de jaren 2008 –2011 is een maximale tariefstijging afgesproken van 10%-20%.
In 2007 zullen de partijen onder leiding van een stuurgroep een aantal onderwerpen nader uitwerken, waaronder de invulling van de jaarlijkse tariefstijging en de tariefsystematiek. Het akkoord is bereikt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, die de partijen op mijn verzoek hebben aangesteld.

De onderhandelingen betroffen daarnaast het gebruiksvergoedingstarief 2006. Voor het jaar 2006 is een tarief van € 0,97 per treinkilometer afgesproken. Dit tarief komt overeen met het tijdelijke tarief dat in december 2005 is vastgesteld.

Met het akkoord is duidelijkheid geschapen voor de sector en een stabiele ingroei van tarieven mogelijk gemaakt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Akkoord gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer
Kamervragen over gebruiksvergoeding spoor