Provinciale steun voor projecten Leeuwarden

Leeuwarden – Een Europees kenniscentrum meertaligheid en onderwijs bij de Fryske Akademy, de bouw van een Huis voor de Amateurkunst, een kweeknest voor startende ondernemers en andere projecten van het stadsconvenant met Leeuwarden hebben de steun van gedeputeerde staten. Voor het werkplan 2006 van dit convenant wordt voor deze serie projecten € 988.080 beschikbaar gesteld. Daarmee is het plafond voor 2006 -€ 4,5 miljoen- nagenoeg bereikt.

Werkplan 2007
Voor het werkplan 2007 zijn onderstaande twee projecten ingediend, die samen een beslag van € 546.690 leggen op de voor 2007 beschikbaar gestelde convenants- middelen (€ 5,5 miljoen):

 • Kenniscentrum meertaligheid
  Het Europese project ‘Mercator Education’ is de vooruitgeschoven post van de Fryske Akademy op het gebied van de Europese relaties. In het Stadsconvenant is in het hoofdstuk ‘Leeuwarden kennisstad’ als ambitie aangegeven dat de Fryske Akademy zich zal ontwikkelen tot Europees kenniscentrum voor meertaligheid/minderheidstalen en onderwijs. Geld daarvoor -€ 470.000- is nu binnen het stadsconvenant geregeld.
 • Spoorbrug Alddiel
  Het project omvat de aanpassing van de spoorbrug over het Alddiel bij Leeuwarden. De aanpassing van de spoorbrug over het Alddiel omvat een verhoging van de doorvaarthoogte van 2.80 naar 3 m. incl. toeleidende spoorbaan en voetbrug. De aanpassing van de spoorbrug over het Alddiel is de laatste schakel in de oostelijke vaarverbinding rond Leeuwarden.

De projekten van het werkplan 2006 zijn:

 • Huis voor de Amateurkunst
  Dit project valt binnen het thema Leeuwarden Culturele Hoofdstad van het stadsconvenant en behelst het overkappen en bouwen van 2 studio’s in de binnentuin van de Infirmerie. Het project heeft als doel het realiseren van repetitie- en oefenruimte voor amateurs in de sectoren theater, muziek en dans uit heel Fryslân.
 • Verbetering watersysteem Vrijheidswijk
  Doel van het projectvoorstel is een belangrijke verbetering van het watersysteem in de Leeuwarder Vrijheidswijk. De waterpartijen in de wijk worden verbonden met de Dokkumer Ee en Bonkevaart. Bovendien komt er een aantrekkelijk en duurzaam regenwatersysteem: Via een innovatieve zuiveringstrap wordt gezuiverd regenwater van gebouwen en woningen rechtstreeks naar het oppervlaktewater gebracht.
 • Aanpak Zuid West Leeuwarden
  Het derde project omvat een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het gebied Zuid West Leeuwarden. Betere afstemming van toekomstige investeringen door overheden, particulieren, ontwikkelaars, bedrijven en instellingen in dit gebied en de thema’s duurzaamheid, energieopwekking en waterberging staan centraal.
 • Drachtstercomplex
  De uitvoering van het project Drachtstercomplex staat in het Stadsconvenant ingepland voor het jaar 2008. Zowel bij de provincie als de gemeente heeft dit project, gelet op de bereikbaarheid van Leeuwarden, een hoge prioriteit. Het is noodzakelijk dat al in 2006 wordt begonnen met een onderzoek naar de benodigde maatregelen en mogelijkheden voor de aanpak van dit project. Indien dit niet gebeurt, zal uitvoering in 2008 niet haalbaar zijn. In dat verband is het onderzoek Drachtstercomplex toegevoegd aan het werkplan 2006 van het Stadsconvenant en worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld.
 • Kweeknest voor creatieve ondernemers
  Startende ondernemers krijgen de gelegenheid in de nabijheid van kennisinstellingen met creatieve opleidingen hun werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor ontstaan samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers- en kennisinstellingen en onderling tussen de ondernemers. De wisselwerking tussen de maakindustrie en creativiteit en design levert nieuwe produkten, diensten en concepten op. Hierbij wordt gedacht aan media, entertainment, vormgeving, gaming en architectuur.
 • Omgevingskwaliteit woningbouwplannen
  In het kort gaat het hier om verbetering van de kwaliteit van het Wielengebied, de stadsrand en het binnenstedelijk gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân