Concept PVV Limburg vastgesteld

Inspraak tot eind december 2006

Gedeputeerde Staten hebben het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) in ontwerp vastgesteld. In het PVVP zijn de visie, ambities en aanpak voor het behoud van de bereikbaarheid van Limburg weergegeven. Het plan beschrijft aan welke projecten de Provincie Limburg in de komende jaren prioriteit wil geven. Van openbaar vervoer tot verkeersveiligheid en van fietsen tot autoverkeer, met een horizon tot 2020.

De Provincie Limburg heeft een aantal taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo zorgt de Provincie voor de aanleg en het beheer en onderhoud van de regionale wegen, voor de verkeersveiligheid en voor het openbaar vervoer. En wordt met het Rijk en Gemeenten samengewerkt om speciale projecten te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de verbreding van de A2 en de toekomstige ontsluiting van Greenport Venlo.

Uitgangspunten PVVP
Uitgangspunten van het PVVP zijn benutten, beïnvloeden en bouwen. Samengevat betekent dit dat alle verkeersnetwerken en vervoersystemen zo goed mogelijk worden benut. Er worden geen investeringen in nieuwe wegen gedaan als het anders kan worden opgelost, bijvoorbeeld door het verder verbeteren van het openbaar vervoer.

De mobiliteitskeuzes van het bedrijfsleven en de burgers wil de Provincie verder beïnvloeden, bijvoorbeeld welk vervoermiddel men gebruikt, op welk tijdstip van de dag men reist, of hoe men goederen vervoert. Dus meer inzetten op fietsen en carpoolen en vervoer van goederen via water of spoor.

Pas als blijkt dat er dan toch een structureel tekort is aan infrastructuur of vervoervoorzieningen, kan worden gebouwd. Maar dan wel op basis van tijdige beslissingen, om ervoor te zorgen dat de extra capaciteit op tijd klaar is. Voorbeeld is het plan voor de verbreding van de A2 tussen Maasbracht en Geleen. Andere prioritaire projecten die in het PVVP worden beschreven zijn bijvoorbeeld het verdubbelen van de spoorlijn Heerlen – Herzogenrath voor personen- en goederenvervoer, het samen met de 4 grote steden gaan bevorderen van het fietsen, het extra inzetten op verkeersveiligheid (hogere doelstelling dan de landelijke), de verbetering van de N280 tussen Weert en Roermond en de aanleg van een nieuwe weg voor de ontsluiting van Greenport Venlo en de Floriade. Ook wordt het grensoverschrijdend openbaar vervoer verbeterd en krijgt iedereen bij de introductie van de chipcard in het openbaar vervoer er € 5,00 op gestort van de Provincie.

Dekking
Voor de periode tot 2011 wordt voor het PVVP een provinciaal aandeel geraamd van ongeveerd € 140 miljoen. Deze uitgaven worden voor circa € 110 miljoen gedekt door de beoogde Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk en aanvullende financiële afspraken met het Rijk. Dit betekent dat er een geschat tekort resteert van € 30 miljoen voor deze periode. Voor dit tekort zal aanvullende dekking moeten worden gezocht. Voor de uitvoering van delen van het uitvoeringsprogramma wordt ook uitgegaan van bijdragen van derden, zoals het Rijk, de gemeenten en/of het bedrijfsleven. Indien mogelijk zal ook een beroep worden gedaan op Europese gelden.

Aanvulling POL
Het PVVP is een aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Verder is het een regionale vertaling en uitwerking van het nationale mobiliteitsbeleid.

De twee belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe mobiliteitsbeleid zijn de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Limburg en de duurzaamheid. Mobiliteit en bereikbaarheid leveren daar een bijdrage aan. Aandacht voor het milieu is een belangrijk uitgangspunt. Voor het PVVP is een Strategische Milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd, een soort milieueffectrapportage voor beleidsplannen. Gebleken is dat het nieuwe mobiliteitsbeleid goed is voor een duurzame ontwikkeling van economie, leefomgeving én maatschappelijke aspecten. Over het SMB-rapport zal de Commissie voor de milieueffectrapportage adviseren. Dit advies wordt meegenomen bij de vaststelling van het PVVP.

Goederenvervoerplan
Gelijktijdig met het ontwerp-PVVP is ook het ontwerp van het Goederenvervoerplan (GVP) vastgesteld. Dit is een uitwerking van het PVVP. Het goederenvervoer groeit nog steeds sterk en gaat veel door Limburg. Daarom hebben we de aanpak hiervan in een aparte beleidsnota opgenomen. Eerder verscheen al de uitwerking voor het openbaar vervoer, de OV-visie.

Inspraak
Op het PVVP kan tot 29 december 2006 worden ingesproken. Het volledige plan ligt ter inzage bij het bij het gouvernement en is toegezonden aan alle direct betrokken overheden en organisaties. Ook is het PVVP vanaf donderdag 16 november 2006 te vinden op de provinciale website www.limburg.nl à beleidsvoering à verkeer en vervoer à verkeers- en vervoersplan

Na de inspraak wordt het ontwerp-PVVP, met eventuele aanpassingen, aan Provinciale Staten voorgelegd voor vaststelling. Dit gebeurt naar verwachting in maart 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg