Trading update Draka

DRAKA VERWACHT VOOR 2006 EEN BEDRIJFSRESULTAAT VAN TEN MINSTE € 88 MILJOEN EN EEN NETTORESULTAAT VAN TEN MINSTE € 45 MILJOEN (BEIDE EXCLUSIEF INCIDENTELE POSTEN)
STOP, SWAP & SHARE PROJECTEN VERLOPEN VOLGENS PLANNING
VERDERE REDUCTIE VAN OPERATIONEEL WERKKAPITAALRATIO

Amsterdam – De Raad van Bestuur van Draka Holding N.V. verwacht 2006 af te sluiten met een bedrijfsresultaat
van ten minste € 88 miljoen (2005: € 37,6 miljoen) en een nettoresultaat van ten minste € 45 miljoen
(2005: € 6,5 miljoen), beide exclusief incidentele posten(1). Het operationele werkkapitaal zal als
percentage van de omzet naar verwachting dalen tot onder 19% ondanks de forse stijging van de
grondstoffenprijzen in 2006.

De naar verwachting forse verbetering van de resultaten is te danken aan de combinatie van
verbeterende marktomstandigheden, met name in Europa, de voortgaande verlaging van de
kostenbasis en een hogere efficiëntie in de fabrieken. Mede dankzij de verbeterende
marktomstandigheden in Europa verwacht Draka volumegroei in al haar drie marktsegmenten te
realiseren: in laagspanningskabel, speciaalkabel en communicatiekabel.

De volumegroei in de
tweede jaarhelft 2006 zal naar verwachting enigszins achterblijven ten opzichte van de uitzonderlijk
sterke eerste zes maanden van dit jaar (8,7%). Daarentegen zal de forse stijging van de
grondstoffenprijzen (koper en polymeren) in de tweede jaarhelft een geringere negatieve invloed op
de marge hebben dan in de eerste zes maanden van 2006. Redenen hiervoor zijn de doorgevoerde
prijsverhogingen en een stabilisatie van de grondstoffenprijzen in de afgelopen drie maanden.

Het Stop, Swap & Share (3xS) programma dat Draka in 2005 is gestart, draagt duidelijk bij aan de
lagere kostenbasis en hogere efficiëntie in de fabrieken. De eerste fase zal dit jaar binnen Draka
Cableteq worden afgerond waardoor de geïndiceerde, jaarlijkse kostenbesparingen van € 15 miljoen
(€ 8 miljoen in de tweede jaarhelft van 2006) zullen worden gerealiseerd. Bij Draka Comteq verloopt
de implementatie van het 3xS-project bij haar Cable Solutions-EMEA divisie ook volgens plan. De
jaarlijkse kostenbesparingen zullen hier naar verwachting circa € 12 miljoen bedragen en in 2008
volledig worden gerealiseerd. In 2007 zullen de eerste besparingen reeds worden behaald en naar
verwachting uitkomen op circa € 5 miljoen.

De incidentele posten zullen in de tweede helft van 2006 naar verwachting uitkomen op circa € 20
miljoen negatief, bestaande uit een voorziening voor het 3xS-project dat Draka Comteq op 29 juni
heeft aangekondigd. In de tweede jaarhelft 2005 waren de incidentele posten € 23 miljoen negatief.
Inclusief de eerder aangekondigde incidentele impairmentlast van € 5 miljoen over de eerste zes
maanden van 2006, zullen de incidentele posten in 2006 naar verwachting uitkomen op circa € 25
miljoen negatief (2005: € 7,1 miljoen negatief).

Draka verwacht over 2006 een positieve vrije kasstroom te genereren (exclusief de invloed van
desinvesteringen en acquisities). Dit wordt vooral veroorzaakt door de verbeterde winstgevendheid.
Het operationele werkkapitaal zal naar verwachting licht toenemen ten opzichte van 2005 als gevolg
van de forse stijging van de grondstoffenprijzen. Echter, gecorrigeerd voor acquisitie-effecten blijft het operationele werkkapitaal min of meer stabiel. Draka verwacht dat het operationele werkkapitaal als percentage van de omzet lager dan 19% zal uitkomen ten opzichte van 20,0% in juni 2006 (ultimo 2005: 21,3%).

(1) In 2006 zullen de netto incidentele posten naar verwachting uitkomen op circa € 25 miljoen negatief (2005: € 7,1 miljoen negatief).

Draka Cableteq
De divisies binnen Draka Cableteq laten een sterke ontwikkeling zien. Gunstige marktomstandigheden
in Europa, gedreven door het macro-economische herstel, en doorgevoerde kostenbesparingen
vormen de basis hiervoor. De divisie Low-Voltage Cable profiteert hier optimaal van waardoor de
goede ontwikkelingen van de eerste zes maanden worden gecontinueerd. Tevens zorgen gerichte
sales & marketingacties voor halogeenvrije, brandvertragende kabel voor een vergroting van het
speciaalkabelsegment binnen de divisie met de daarbij behorende verhoging van de operationele
marge. Bij de divisie Rubber Cable leidt de strategische focus op kabel voor windenergie, zonneenergie
en mijnbouw tot een forse verbetering van de winstgevendheid. De acquisitie van Cornelia Thies Kabeltechnik GmbH (Duitsland) in oktober 2006 past uitstekend binnen deze strategie waarbij
Draka’s leidende positie in de mondiale Windenergiemarkt verder is versterkt.

Bij de divisies Marine, Oil & Gas, Elevator Products en Mobile Network Cable blijven de
ontwikkelingen onverminderd positief. Gunstige marktomstandigheden en een verdere versterking
van de marktpositie hebben hieraan bijgedragen. De divisie Transport heeft haar marktaandeel bij
leidende kabelboomproducenten zoals Yazaki (Japan), Lear (VS) en Delphi (VS) uitgebreid dankzij
de, in juni 2006 aangekondigde, overname van de geïsoleerde kabelactiviteiten van International Wire Group, Inc. (VS). De integratie verloopt voorspoedig en de verwachting is dat deze aan het
einde van dit jaar zal worden afgerond. Deze nieuwe activiteiten zullen, eerder dan verwacht, al in
2006 een kleine bijdrage aan het resultaat leveren.

De eerste fase van het 3xS-project, dat in september 2005 door Draka Cableteq werd gestart, is
voltooid. De jaarlijkse kostenbesparingen van circa € 15 miljoen zullen in 2006 volledig worden
behaald. Na de realisatie van € 7 miljoen in de eerste zes maanden van 2006 betekent dit dat de
kostenbesparingen in de tweede jaarhelft zullen uitkomen op € 8 miljoen. Draka Cableteq zal de
productie-optimalisatieprojecten in diverse divisies continueren.

Draka Cableteq zal naar verwachting over de tweede helft van 2006 een verdere volumegroei en
een fors hoger bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) rapporteren ten opzichte van dezelfde
periode van 2005 (€ 29,2 miljoen). Alle divisies zullen naar verwachting wederom een bijdrage
leveren aan de verbeterde resultaten. Volumegroei, een lagere kostenbasis en een betere
productmix zijn de belangrijkste verklaringen hiervoor. Relatief stabiele grondstoffenprijzen (koper en
polymeren) in de afgelopen drie maanden en doorgevoerde prijsverhogingen zullen er naar
verwachting toe leiden dat het negatieve effect op de marge als gevolg van de hogere
grondstoffenprijzen in de tweede jaarhelft 2006 minder hoog zal zijn dan in de eerste zes maanden
van 2006.

Draka Comteq
De omstandigheden op de markt voor telecommunicatiekabel zijn in de tweede jaarhelft 2006
vergelijkbaar met die in de eerste zes maanden. De markt voor glasvezelkabel zal naar verwachting
met 10–15% groeien dankzij een voortdurende goede vraagontwikkeling in de Verenigde Staten en
Azië (met name Japan en China). De marktvraag in Europa groeit met ongeveer 5%. De glasvezelen
glasvezelkabelmarkten blijven zeer competitief.

Draka Comteq handhaafde haar marktpositie in China en breidde haar positie op zowel de
Amerikaanse en Europese markt uit. In Europa verkreeg Draka Comteq twee prestigieuze Fibre-To-The-Home (FTTH) contracten. De eerste betrof een contract van Iliad, de vooraanstaande Franse
Internet en telecommunicatie-provider op het gebied van triple-play oplossingen, om in Parijs een
geavanceerd netwerk te leveren. Het project, dat naar verwachting binnen 24 maanden zal worden
afgerond, bestaat uit de leverantie van twee miljoen kilometer geavanceerde glasvezel inclusief
innovatieve kabels, ontworpen om snel te installeren. Daarnaast verkreeg Draka Comteq de
opdracht van Glasvezelnet Amsterdam om circa 40.000 woningen en bedrijven in de stadsdelen
Zeeburg, Oost/Watergraafsmeer en Osdorp op een glasvezelnetwerk aan te sluiten. Beide projecten
onderbouwen Draka Comteq’s leidende positie op het gebied van FTTH-oplossingen.

De vraag naar telecommunicatiekoperkabel in Europa herstelt enigszins ten opzichte van de zwakke
eerste jaarhelft 2006. Draka Comteq handhaaft hier haar marktpositie.

De datacommunicatiemarkt continueert de gezonde groei van circa 4-5% zowel in het koper- als in
het glasvezelkabelsegment. Draka Comteq profiteert hier optimaal van. Het succesvol opstarten van
de productie van CAT 5-koperkabel in de nieuwe productiefaciliteit in Slowakije (Presov) in het derde kwartaal van 2006 draagt hier aan bij.

Draka Comteq zal naar verwachting over de tweede helft van 2006 een fors hoger bedrijfsresultaat
(exclusief incidentele posten) realiseren ten opzichte van de € 1,1 miljoen in de overeenkomstige
periode van 2005. Volumegroei en kostenbesparingen zullen naar verwachting het negatieve effect
van hogere grondstoffenprijzen en de aanhoudende druk op de glasvezelkabelprijzen volledig
compenseren.

Werkkapitaal
Draka verwacht dat door de fors hogere grondstoffenprijzen (de gemiddelde koperprijs is in 2006 tot
op heden circa 90% hoger dan in de overeenkomstige periode van 2005) het absolute niveau van
het operationele werkkapitaal ultimo 2006 licht zal toenemen ten opzichte van het voorgaande
boekjaar. Het operationele werkkapitaal als percentage van de omzet zal echter dalen tot onder 19%
(ultimo 2005: 21,3%). De inspanningen van de speciale werkkapitaal-taskforce zullen ook in 2007
onverminderd worden voortgezet.

Raad van Bestuur
Amsterdam, 16 november 2006

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.