Imtech eerste helft 2006 dubbele groeicijfers

Imtech in eerste helft 2006: goed op koers met dubbele groeicijfers

Kernpunten:

 • Dubbele groeicijfers eerste helft 2006:
  • EBITA: 45,1 miljoen euro (+25%)
  • Netto winst: 26,9 miljoen euro (+31%)
  • Opbrengsten: 1.290 miljoen euro (+21%)
  • Orderportefeuille: 2.978 miljoen euro (+12%)
 • Start herstel Benelux, voortgaande groei Duitsland, sterke groei in UK & Spanje en in ICT & Technology, versterking door goede acquisities
 • Handhaving vooruitzichten: hogere autonome EBITA-groei

Gouda – Dr.ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, Voorzitter Raad van Bestuur Imtech: ‘ Met dubbele groeicijfers, die tot stand zijn gekomen door zowel een substantiële autonome EBITA-groei als door een goede bijdrage van overgenomen ondernemingen, liggen we goed op koers. Imtech presteert daarmee boven verwachting. Daarnaast geldt dat de order­portefeuille het hoge niveau van bijna 3 miljard euro heeft bereikt én dat Imtech zich opnieuw versterkt heeft door overname van een aantal sterk presterende en bij het strategisch port­folio passende bedrijven. Dit alles schept vertrouwen voor de toe­komst, alle groeisignalen staan op groen’.

Dubbele groeicijfers
Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) heeft in 2006 een sterk eerste halfjaar achter de rug. Zowel het netto resultaat als de EBITA, opbrengsten en orderportefeuille laten dubbele groeicijfers zien. Er is sprake van substantiële autonome EBITA-groei en een goede bijdrage van overgenomen ondernemingen.

De EBITA (na aftrek kosten groepsbeheer) steeg met 25% van 36,2 miljoen euro naar 45,1 miljoen euro. De netto winst nam in het eerste halfjaar 2006 met 6,4 miljoen euro toe tot 26,9 miljoen euro, een toename van 31%. De opbrengsten namen toe tot 1.290 miljoen euro (eerste helft 2005: 1.063 miljoen euro), een toename van 21%. De orderportefeuille groeide met 12% en bereikte het voor Imtech hoge niveau van bijna 3 miljard euro (2.978 miljoen euro), in de eerste helft 2005 kwam deze nog uit op 2.660 miljoen euro (een toename van 318 miljoen euro). De operationele marge (vóór kosten groepsbeheer) nam toe tot 4,0% (eerste helft 2005: 3,9%). Deze relatief bescheiden margetoename weerspiegelt dat de marktomstandigheden in diverse (deel)markten nog niet als ‘normaal’ betiteld kunnen worden, zodat – mede met het oog op de kwaliteit van de orderportefeuille – verdere margeverbetering in de toekomst wordt verwacht.

In de Benelux trad – zoals verwacht – een eerste herstel op van het resultaat (EBITA) ten opzichte van de moeilijke marktomstandigheden in afgelopen jaren (+16%). Duitsland (inclusief de activiteiten in Oost-Europa) vertoonde een voortgaande resultaatgroei (+10%). In de UK en Spanje kenmerkten de activiteiten zich door een sterke resultaattoename (+33%). De activiteiten in de cluster ICT & Technology vertoonden met een groeipercentage van het resultaat van 42% de sterkste groei.

Het strategisch portfolio van activiteiten in diverse Europese landen en technologiemarkten bewijst dat Imtech zich bij aantrekkende marktomstandigheden goed kan ontwikkelen. De combinatie van technologieën (elektrotechniek, ICT en werktuigbouw), geografische spreiding, opgebouwde posities in de diverse (deel)markten en schaalgrootte maakt het mogelijk dat Imtech sterk groeit.

Acquisities
Met het oog op verdere versterking van de strategische portfolio en verdere groei in de toekomst heeft Imtech dit jaar tot op heden de volgende bedrijven overgenomen:

 • Versterking van de maritieme activiteiten door overname van Radio Holland Group, een internationale specialist in maritieme satelliet- en radiocommunicatie, automatisering, observatie- en navigatiesystemen (opbrengsten op jaarbasis: 150 miljoen euro, circa 700 medewerkers) en verwerving van een meerderheidsbe­lang in Tess, een klein onderhouds- en servicebedrijf voor luxe (mega)jachten in Florida USA (opbrengsten op jaarbasis: 2 miljoen euro, 15 medewerkers);
 • Versterking van de ICT-activiteiten door overname van Fritz & Macziol, een snel groeiende ICT-onderneming in Duitsland (115 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis, circa 300 medewerkers);
 • Versterking van de werktuigbouwkundige competentie op de Nederlandse industriële markt door overname van respectievelijk de unit Industrieel Onderhoud van Emmtec Services (onderdeel van NUON) en de Nederlandse industrieel werktuigbouwkundige onderhoudsactiviteiten van A. Hak Industrie (samen 32 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis, 285 medewerkers).

De totale opbrengsten van deze acquisities op jaarbasis bedragen circa 300 miljoen euro. In totaal tellen de overgenomen ondernemingen circa 1.300 medewerkers. De totale koopsom (inclusief earn-out) bedraagt 109 miljoen. De verwachte EBITA op jaarbasis bedraagt circa 17 miljoen euro. In de halfjaarcijfers 2006 zijn de resultaten van de voorgenomen acquisities van Fritz & Macziol en de onderhoudsactiviteiten van A. Hak Industrie en de afgeronde overname van de onderhoudsactiviteiten van Emmtec Services niet meegenomen.

Segmentatie
Met ingang van 2006 wordt de toelichting op de gang van zaken in de voorheen gecombineerde cluster Duitsland / UK / Spanje verder gedetailleerd. Hieronder volgt een toelichting op de gang van zaken in vier onderscheiden clusters:

 • Geografische clusters:
  • Benelux;
  • Duitsland (inclusief Oost-Europa);
  • UK & Spanje;
 • Technologische cluster:
  • ICT & Technology.

Benelux
Imtech heeft zich in de Benelux positief ontwikkeld. In de eerste helft van vorig jaar namen de opbrengsten al toe, maar daalde de EBITA nog. In de eerste helft van dit jaar namen de opbrengsten met 20% (74 miljoen euro) toe tot 439 miljoen euro (eerste helft 2005: 365 miljoen euro) en nam de EBITA met 16% (1,7 miljoen euro) toe tot 12,1 miljoen euro (eerste helft 2005: 10,4 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een gezonde ontwikkeling en nam met 7% toe tot 1.015 miljoen euro. In België en Luxemburg was sprake van een min of meer stabiele markt waarin voortgaande groei werd gerealiseerd. In Nederland, dat zich de laatste jaren kenmerkte door moeilijke marktomstandigheden, was daarentegen sprake van een keerpunt met een toenemend werkaanbod. De prijzen bleven hierbij nog achter, maar verbeterden wel ten opzichte van 2005. De voortgang in zowel de utiliteit als industrie is bevredigend, maar de gang van zaken in de inframarkt bleef achter. Daarom kwam de EBITA-marge uit op het hetzelfde niveau als in de eerste helft van 2005 (2,8%). Het aantal medewerkers nam met 7% toe tot 6.127 (eerste helft 2005 5.746).

Utiliteit
In de Nederlandse markt van utiliteit is sprake van een toenemende vraag naar een totaalaanpak. Imtech loopt hierin voorop. Voor British Telecom in Amsterdam wordt bijvoorbeeld een multidisciplinaire uitbreiding en upgrading gerealiseerd, inclusief de beveiliging. Op de Nederlandse onderhoudsmarkt is sprake van verdere schaalvergroting. Imtech is hier goed op ingesteld en participeert in een aantal (deels Europese) tenders. Met ABN AMRO is een raamcontract afgesloten voor alle Nederlandse kantoren. De competentiecentra Care & Cure (zorg) en Security (beveiliging) ontwikkelen zich voorspoedig. Onlangs is ruim 40 miljoen euro aan orders in de zorg verworven en zijn innovatieve projecten opgezet, bijvoorbeeld op het gebied van automatisering, beveiliging en de digitale opslag van medische gegevens. Op het gebied van Security is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) van state-of-the-art beveiliging voorzien.

Ook in België ontwikkelt Imtech zich steeds vaker tot technologiepartner in de zorg en is onder meer actief in het Psychiatrisch Ziekenhuis te Velzeke. Op de kantorenmarkt verzorgt Imtech de technologie in het nieuwe hoofdkantoor van Toyota. De recreatiemarkt is actief betreden. In de Belgische onder­houdsmarkt is verdere groei gerealiseerd. Met de Katholieke Universiteit Leuven is een tien­jarig onderhoudscontract afgesloten.

In Luxemburg nemen de investeringen in de publieke sector toe, met name in het onderwijs. Er zijn nieuwe opdrachten ontvangen voor grootschalige schoolgebouwen.

Industrie
Op de Nederlandse industriële markt ligt de focus op het versterken van de werktuigbouwkundige competentie, zowel autonoom door kennis opgebouwd in de markt van utiliteit in te zetten in de industrie als door acquisities (overnames van een unit van Emmtec Services en de werktuigbouwkundige industriële activiteiten van A. Hak Industrie). Doel is deze te combineren met de decennialang opgebouwde expertise op het gebied van elektrotechniek, instrumentatie en automatisering. Hiermee richt Imtech zich op de groeiende marktvraag naar industrial contracting van complete projecten. Omdat ook het werkaanbod zich op recordniveau bevindt, kan snellere groei worden gerealiseerd. Imtech heeft maintenance contracten verworven bij onder meer Solvay Chemicals, Alsthom en Cargill. Het competentiecentrum Food & Feed ontwikkelt zich goed. De internationale olie- en gasmarkt trekt sterk aan. Imtech weet hier goed van te profiteren. Bij Nerefco (joint venture BP en Texaco) vervangt Imtech alle logistieke besturingssystemen voor de verwerking en transport van olie. De export van technologie naar olie- en gaswinnende landen neemt aanzienlijk toe.

Ook in België nemen de industriële investeringen toe. De industriële positie is met succes versterkt. Projecten zijn uitgevoerd bij General Motors, Volvo, Rendec en Tale & Lyle. De uitstekende reputatie in de farmaceutische industrie heeft tot orders van Janssens Pharma en GlaxoSmithKline geleid.

In de Benelux ontwikkelt Imtech zich steeds meer tot een sterke speler in de energiemarkt. Er wordt gewerkt aan biomassakrachtcentrales, waaronder de grootste biomassacentrale in België, en innovatieve warmte-/krachtcentrales. Ook meet Imtech het energieverbruik voor de Nederlandse Spoorwegen.

Infra
De inframarkt trekt aan met een groter werkaanbod. De kwaliteit van de orders die in het verleden zijn verworven maakt dat de resultaatontwikkeling achterblijft.

In Nederland is de positie op de markt van verlichting versterkt met diverse onderhoudscontracten en uitbreiding van werkzaamheden voor de energiebedrijven NUON en Westland. Imtech is ook actief op Maastricht-Aachen Airport. De markt van verkeerstechnologie trekt aan, maar de prijzen staan hier nog onder druk. Imtech is verantwoordelijk voor de vernieuwing van technologie in en rond bruggen op diverse snelwegen. Na verwerving van het meerjarig onderhoudscontract voor de verkeerscentrale Oudenrijn vorig jaar, is nu de Verkeerscentrale Geldrop verworven. In de markt van automatische besturing van gemalen en rioleringen is progressie geboekt, bijvoorbeeld met renovatie van de besturingstechnologie in de riool- en waterzuiveringsinstallatie Emmen. Op de railmarkt versterkt Imtech zijn positie met het uitvoeren van EMC-maatregelen (Elektro Magnetische Compatibiliteit) langs de Hoge Snelheidslijn. Dit om elektromagnetische storingen met een negatieve invloed op de treinbe­veiliging te elimineren.

In België is, hoewel later dan verwacht, de verlenging gerealiseerd voor de onderhoudscontracten voor openbare verlichting in het Vlaamse Gewest.

Duitsland (inclusief Oost-Europa)
Imtech heeft zich in Duitsland goed ontwikkeld. De schaalgrootte en samenstelling van het portfolio maakte het mogelijk voortgaande groei te realiseren. De opbrengsten namen met 9% (31 miljoen euro) toe tot 389 miljoen euro (eerste helft 2005: 358 miljoen euro) en de EBITA steeg met 10% (1,2 miljoen euro) tot 13,1 miljoen euro (eerste helft 2005: 11,9 miljoen euro). Hierdoor nam de EBITA-marge toe, van 3,3% in de eerste helft van 2005 naar 3,4% in de eerste halfjaar van 2006. De orderportefeuille vertoonde een geringe groei en nam met 2% toe tot 984 miljoen euro. Het aantal medewerkers nam met 5% toe tot 4.031 (eerste helft 2005 3.841).

Utiliteit
Imtech richt zich met succes op rendabele niches als de zorg, waarin goede vooruitgang wordt geboekt met opdrachten van onder meer de Diaconie Mannheim en het universitaire ziekenhuis Eppendorf. Belangrijke utilitaire projecten zijn een uitbreiding van IKEA en een nieuwe vestiging van de Commerzbank in Frankfurt. Een ander nichesegment is het uitvoeren van technologische renovaties tijdens doorgaande exploitatie. Hierin is een goed ‘trackrecord’ opgebouwd. Een nieuw project is de renovatie van Alcatel in Stuttgart.

Industrie
Imtech beschikt over een omvangrijk en groeiend industrieel klantenbestand. Onder invloed van de toenemende binnenlandse vraag en – vooral – de aantrekkende export nemen de activiteiten sterk toe, bijvoorbeeld technologische uitbreidingen bij chemieproducent BASF Coatings en wasmiddelenfabrikant Henkel. In de farmaceutische industrie is de upgrading van een hightech laboratorium van Sanofi-Aventis uitgevoerd. Een belangrijke klantenkring vormt de Duitse auto-industrie. Bij Audi in Ingolstadt verzorgt Imtech de inrichting van technologische testruimten voor geavanceerde motortesten, emissie-uitstoot en carrosserietesten onder extreme klimaatomstandigheden. Inmiddels is dit Imtech-specialisme wereldwijd bekend, hetgeen resulteert in export naar onder andere de USA.

In de markt van het energiemanagement heeft Imtech de positie van een sterke marktpartij verworven en neemt bij klanten voor alle strategisch belangrijke energievoorzieningen de complete verantwoordelijkheid. De eerste helft van 2006 is Imtech zeer succesvol geweest, onder andere met verwerving van een meerjarencontract voor energiemanagement en -contracting bij de sigarettenfabriek Reemtsma (Imperial Tobacco Group). Ook verzorgt Imtech de technische oplossingen voor uitbreiding van de energiecentrale Flensburg.

Imtech is in toenemende mate actief in diverse landen in Oost-Europa. Ten behoeve van het via bestaande klantcontacten opbouwen van posities zijn er steunpunten in Polen, Tsjechië en Roemenië. In opdracht van Duitse klanten wordt gewerkt in zowel de utiliteit als industrie. De orderportefeuille is opnieuw gegroeid, bijvoorbeeld met een opdracht voor Lauris Seafood in Polen.

Maritiem
De Duitse markt voor cruiseschepen trekt verder aan, diverse grote projecten dienen zich aan. Ook de markt van luxe (mega)jachten vertoont verdere groei.

UK & Spanje
Imtech heeft zich in de cluster UK & Spanje positief ontwikkeld, zowel autonoom als door het in 2005 overgenomen Goodmarriott & Hursthouse (UK) en Mavisa (Spanje). De opbrengsten namen met 55% (56 miljoen euro) toe tot 157 miljoen euro (eerste helft 2005: 101 miljoen euro). De EBITA nam met 33% (2,8 miljoen euro) toe tot 11,3 miljoen euro (eerste helft 2005: 8,5 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een positieve ontwikkeling en nam met 33% toe tot 305 miljoen euro. De EBITA-marge kwam uit op 7,2% (eerste helft 2005: 8,4%). Deze lagere marge had te maken met Mavisa. In de eerste helft van vorig jaar was alleen het tweede, traditioneel sterke, kwartaal in de cijfers verwerkt, hetgeen een opwaarts vertekend effect gaf. Het aantal medewerkers nam met 9% toe tot 1.786 (eerste helft 2005 1.639).

Utiliteit
In Groot-Londen trekt de markt voor technische herontwikkeling en renovatie aan. Bestaande monumenten krijgen een nieuwe bestemming en luxe warenhuizen worden technologisch klaargemaakt voor de toekomst. Imtech verzorgt de technologische infrastructuur. Een voorbeeld vormt de herbestemming van het oude beursgebouw (London Stock Exchange Building) tot kantoorruimte. In de exclusieve winkelstraat Oxford Street wordt de technologische renovatie van de warenhuizen Selfridges en John Lewis uitgevoerd. De succesvolle uitvoering en oplevering van het Arsenal Emirates Stadium en de muziekhal Wembley Arena heeft een positief effect op de reputatie van Imtech.

In de regio Midlands is sprake van een stabiele markt en marktpositie. Er wordt een gecombineerd project uitgevoerd bestaande uit het Dakota Office en Hotel Eurocentral in Nottingham. Mede door betrokkenheid bij de nieuwe Wealstun-gevangenis in Leeds heeft Imtech ook de opdracht voor de Doncaster Moorland Prison verworven.

In Spanje verlegt Imtech de focus steeds meer naar winkelcentra, hotels, musea, expocentra en laboratoria. Onlangs is een opdracht voor een 100.000 m² groot winkelcentrum in Cartagena verworven. Ook is Imtech actief bij CIDAUT, het R&D-centrum voor de Spaanse auto-industrie.

Industrie
In de UK is de focus gericht op bestaande klanten, veelal in de markt van healthcare en farmacie. Een nieuw project is de upgrading van een medisch ontwikkelcentrum van AstraZeneca.

In Spanje vindt vanuit de vestiging in Valladolid (noordwest Spanje) groei plaats. Een belangrijk project is de uitbreiding van een research- en productielocatie van Renault.

Het in 2005 overgenomen Mavisa blijkt succesvol in haar core-business: maintenance, shut-downs en revamping services. De focus ligt op bestaande grote klanten als Repsol-YPF, Cepsa en Acerinox. Een aantal projecten is in voorbereiding en uitvoering.

Infra
Imtech beschikt in de Engelse markt van (afval)waterreiniging over een hoge werkvoorraad door langdurige prestatiecontracten van bijvoorbeeld Welsh Water en South Staffordshire Water.

ICT & Technology
In deze cluster heeft Imtech zich zeer goed ontwikkeld. Er werd sterke groei gerealiseerd: de opbrengsten namen met 28% (66 miljoen euro) toe tot 305 miljoen euro (eerste helft 2005: 239 miljoen euro) en de EBITA steeg met 42% (4,4 miljoen euro) tot 15,0 miljoen euro (eerste helft 2005: 10,6 miljoen euro). Hierdoor nam ook de marge toe, van 4,4% in de eerste helft van 2005 naar 4,9%. Ook de orderportefeuille vertoonde een voorspoedige groei en nam met 32% toe tot 675 miljoen euro. Het aantal medewerkers nam met 17% toe tot 3.304 (eerste helft 2005 2.831).

ICT
De belangrijkste ontwikkeling is de voorgenomen overname van Fritz & Macziol, waarmee Imtech in Duitsland een ICT-thuismarkt genereert. Naar verwachting zal het Duitse Bundeskartellamt binnen een maand zijn goedkeuring verlenen. Fritz & Macziol is een sterke (top-10) en snelgroeiende speler op Duitse ICT-markt. Deze acquisitie vormt een belangrijke stap voor Imtech, ook al omdat ICT zich snel ontwikkelt tot de kern van de technische dienstverlening zoals Imtech die aanbiedt. Steeds vaker worden totale technologische oplossingen immers gedomineerd door ERP, Business Intelligence en ICT-applicaties. De partnerships met IBM en Microsoft worden aanzienlijk versterkt.

Op de Nederlandse markt voor ICT-infrastructuur staan de prijzen enigszins onder druk, maar Imtech weet zijn positie goed te handhaven. Imtech zet in op actuele thema’s als complete outsourcing van ICT-beheer, bijvoorbeeld voor Daimler Chrysler. Samen met het Willem I College in Den Bosch wordt ‘de school van toekomst’ gerealiseerd met een geavanceerde ICT-omgeving. In de IT-markt is sprake van een prima performance, waarmee Imtech sterk herstel vertoont ten opzichte van de eerste helft vorig jaar. De prijzen op deze markt trekken iets aan. Imtech is betrokken bij tientallen uitdagende projecten, waaronder inproduct software bij Philips en complex migratiemanagement bij de Nederlandse Politie Korpsen. Van Microsoft zijn twee extra Gold Certified Partner Awards verkregen. In projectmanagement en consultancy is sprake van voortgaande groei.

Maritiem
De belangrijkste ontwikkeling is de overname van Radio Holland Group, specialist in satelliet- en radiocommunicatie, automatisering en navigatie met een netwerk van ruim vijftig internationale vestigingen langs alle belangrijke mondiale scheepvaartroutes. Met de overname verdubbelen de maritieme opbrengsten (naar circa 350 miljoen euro) en het aantal medewerkers (naar ruim 1.700 maritieme specialisten), waarmee Imtech een positie in de mondiale top-5 verwerft.

Imtech heeft een meerderheidbelang in Tess Electrical Marine Inc. in Florida USA verworven, waarmee de positie op de snel groeiende markt van onderhoud en services voor luxe (mega)jachten is versterkt.

In de maritieme markt neemt de werkvoorraad van Imtech sterk toe. Imtech is actief in nagenoeg alle belangrijke internationale concentratiepunten, waaronder Europa en China. Nieuwe projecten zijn onder meer diverse luxe (mega)jachten in Nederland en Duitsland, technologie aan boord van een brede diversiteit aan schepen in Duitsland en China, korvetten in het Verre Oosten en Polen en de automatisering van diverse baggerschepen. Extra groei is er door aantrekkende internationale olie- en gasmarkt, onder meer door de opdracht van 40 miljoen euro voor de automatisering van de pijpenlegger ‘Audacia’.

Technology
De Technology-activiteiten, bestaande uit internationale nicheactiviteiten, laten per saldo een verdere groei zien. Op het gebied van toegangstechnologie realiseert Imtech voortgaande groei. Samen met Philips is een innovatief toegangssysteem (IM-Tag®) gelanceerd. De Imtech-oplossingen op het gebied van procestechnologie (‘Fluid Bed Technology’) vertonen een recordverkoop. De activiteiten op het gebied van brandbeveiliging vallen iets terug. De internationale parkeeractiviteiten vertonen een stabiel beeld. In Liverpool verzorgt Imtech de parkeertechnologie voor 3.000 parkeerplekken in het winkelareaal Paradise Street.

Telecom
Bij Telecom zijn de detacheringactiviteiten aan een derde partij overgedragen. Imtech Telecom concentreert zich in West-Europa op haar core business: hoogwaardige netwerkoplossingen voor telecommunicatie en broadcasting, waarbij in goede samenwerking met internationale systeemleveranciers toegevoegde waarde aan klanten wordt geboden. Dat deze strategie succesvol is blijkt uit de toenemende resultaten. Imtech is succesvol met Wireless Indoor projecten (optimaal bereik en bandbreedte binnen grote gebouwen). Samen met Juniper en Lucent verzorgt Imtech een geavanceerd kennisnetwerk voor de Lancaster University in de UK.

Vermogen en financiering
De verhouding eigen vermogen : totaal eigen vermogen en verplichtingen bedroeg per 30 juni 2006 21% (ultimo 2005 : 22%). De rentedekking bedroeg 10 (ultimo 2005 : 7). De debt/equity ratio bedroeg 24% (ultimo 2005 bestond een netto kaspositie) en indiceert dat er nog voldoende leencapaciteit bestaat.

Het eigen vermogen is per saldo gelijk gebleven. De behaalde netto winst bedroeg 27 miljoen euro, terwijl het uitgekeerde dividend over het vorige verslagjaar 29 miljoen euro bedroeg. In het eerste halfjaar werden 327.000 aandelen door de vennootschap verkocht. Deze verkoop hield verband met uitoefening van personeelsopties. Ter afdekking van nieuw uitgegeven opties werden 133.575 aandelen ingekocht. De inkoop van aandelen en uitoefening van opties bedroeg per saldo 3 miljoen euro positief. Voorts was sprake van een koersverlies op buitenlandse deelnemingen van 1 miljoen euro.

Het balanstotaal is met 55 miljoen euro toegenomen met name door toename van het saldo onderhanden werk en van de immateriële activa. De netto kaspositie bedroeg 69 miljoen euro negatief (juni 2005: 28 miljoen euro negatief). Aan het begin van het verslagjaar bedroeg deze positie 102 miljoen euro positief. De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 54,3 miljoen euro negatief en was 23,0 miljoen euro lager dan vorig jaar met name door een toename van het werkkapitaalbeslag. De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 64,4 miljoen euro nega­tief, met name als gevolg van de gedane acquisities en een toename van vaste activa. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 45,0 miljoen euro negatief, vooral als gevolg van de uitkering van dividend aan aandeelhouders en de aflossing van uitstaande leningen. Per saldo namen de kasmiddelen met 163,7 miljoen euro af waardoor het saldo geldmiddelen en rekeningcourant kredieten ultimo verslagperiode uitkwam op 28,1 miljoen euro negatief.

Medewerkers
Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 2006 15.279 ten opzichte van 14.519 ultimo 2005, een toename van 5,2%. Deze toename kwam voornamelijk voort uit de overgenomen bedrijven. De voornaamste zorg voor de toekomst is de beschikbaarheid van gekwalificeerde en ervaren werknemers.

Strategie
In haar groeistrategie streeft Imtech naar hogere toegevoegde waarde bij een verdere expansie in Europa. Enerzijds door het acquireren van hoogwaardige diensten met bijbehorende marge in ICT, ontwerp en advies (consultancy) en technisch onderhoud en beheer. Anderzijds door positieversterking in met name in de UK, Spanje en Oost-Europa. De combinatie van een breed aanbod aan hoog technologische vaardigheden, een platte en flexibele organisatie die ‘dicht’ op de markt zit en sterke marktposities maakt dat Imtech bij aantrekkende markten goed gepositioneerd is voor verdere groei zowel autonoom als door acquisities.

Concrete actiepunten in de uitwerking van deze strategie zijn:

 • Focus op groeimarkten, zoals zorg, energie en integrale veiligheid;
 • Versterking van de industriële activiteiten in Nederland;
 • Versterking van de basispositie in UK en Spanje;
 • Overnames op het gebied van ICT in België, UK, Spanje en Duitsland;
 • Vergroten van activiteiten in Oost-Europa;
 • Versterking van de infra-activiteiten (geografisch en technologisch);
 • Verdere internationalisering en versterking van de internationale maritieme positie.

Op een aantal punten is – zoals gememoreerd – goede voortgang geboekt.

Vooruitzichten
Imtech is goed gepositioneerd voor verdere groei, zowel autonoom als door acquisi ties. De tweede helft 2006 wordt met vertrouwen tegemoet gezien. De kwaliteit van de orderportefeuille verbetert. Imtech beschikt over een bewezen sterk strategische portfolio van samenhangende activiteiten in Europa. De Europese positie is verder versterkt door kwalitatief goede acquisities. Er is sprake van aantrekkende marktomstandigheden in voor Imtech relevante landen en technologische marktsegmenten.

Naar de huidige inzichten en op basis van de ontwikkelingen in de eerste helft van 2006 handhaaft de Raad van Bestuur de in februari 2006 gegeven vooruitzichten van een hogere autonome EBITA-groei over het gehele jaar 2006.

De Financiële gegevens kunt u inzien op www.imtech.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.