ARCADIS: prima resultaten, positieve vooruitzichten

ARCADIS MELDT PRIMA RESULTATEN EN POSITIEVE VOORUITZICHTEN

 • Bedrijfsopbrengsten stijgen in eerste halfjaar 27%, autonoom 8%
 • Sterke autonome groei houdt aan in alle segmenten
 • Netto operationele winst stijgt 60%, marge verbetert aanzienlijk
 • Meer dan $ 80 miljoen nieuwe GRiP® contracten in tweede kwartaal
 • Verwachte stijging netto operationele winst heel 2006: 30 à 35%

Arnhem – ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft ook in het tweede kwartaal van 2006 prima gepresteerd. De bedrijfsopbrengsten stegen met 26% naar € 293 miljoen. De autonome groei lag met 8% opnieuw ruim boven de doelstelling van 5%. Het valuta-effect was gering. De netto operationele winst nam toe met 60% tot € 11,8 miljoen. In de Verenigde Staten werd meer dan $ 80 miljoen aan nieuwe GRiP® contracten verworven.

In het eerste halfjaar van 2006 groeiden de bedrijfsopbrengsten met 27% naar € 581 miljoen. Exclusief valuta-effect bedroeg de groei 24%, waarvan 8% autonoom. De netto operationele winst steeg met 60% tot € 21,2 miljoen. Deze sterke winstgroei kwam vooral vanuit groei van activiteiten in alle marktsegmenten, een goede bijdrage van de vorig jaar verrichte acquisities en voortgaande margeverbetering mede onder invloed van betere marktomstandigheden in Nederland. De marge (recurring Ebita als percentage van bruto toegevoegde waarde) verbeterde in het eerste halfjaar tot 8,6% ten opzichte van 7,0% in dezelfde periode vorig jaar.

Aan het begin van het tweede kwartaal werd in Nederland In Situ Technieken overgenomen (omzet € 1,5 miljoen, 10 medewerkers) ter versterking in de bodemsaneringsmarkt. De acquisitie eind juli 2006 van Berkeley Consulting (omzet € 10 miljoen, 100 medewerkers) is een belangrijke uitbreiding van de projectmanagement activiteiten van AYH in Engeland.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy over de resultaten: “Onze strategie om de autonome groei te versnellen, werpt vruchten af. In alle drie de marktsegmenten ligt de autonome groei op of boven onze doelstellingen. Dit komt door herstel in de Nederlandse infrastructuurmarkt, het succes van het GRiP® programma en groei van dienstverlening voor bedrijven in de milieumarkt alsmede uitbreiding van managementdiensten in de gebouwenmarkt. Door aanpassingen van de portfolio is de positionering van ARCADIS verbeterd en de marge structureel op een hoger niveau gekomen. De focus van onze medewerkers op het leveren van toegevoegde waarde wordt door klanten gewaardeerd en draagt eveneens bij aan betere marges. Het integratieproces met het vorig jaar overgenomen Blasland, Bouck & Lee verloopt goed. De omvang van in samenwerking verworven opdrachten overtreft de verwachtingen en laat zien dat we gezamenlijk in de milieumarkt een betere positie hebben verworven.”

Toelichting
Tweede kwartaal
De groei van de bedrijfsopbrengsten met 26% ontstond voor 17% door acquisities en desinvesteringen. Het valuta-effect bleef beperkt tot 1%. De autonome groei van 8% was mede het gevolg van betere marktomstandigheden in Nederland waar de activiteiten in alle marktsegmenten toenamen. Ook in de Verenigde Staten, Brazilië en Frankrijk lag de autonome groei op een hoog niveau. In Polen is de werkvoorraad weliswaar uitstekend, maar zorgden administratieve procedures voor vertraging bij het opstarten van projecten met een negatief effect op zowel omzet als resultaat.

De Ebita nam toe tot € 19,2 miljoen. In de Ebita zat vorig jaar een boekwinst van € 2,1 miljoen uit de verkoop van bedrijfsonderdelen. Exclusief dit effect steeg de Ebita op recurring basis met 47%, waarvan 32% als gevolg van acquisities en desinvesteringen en 2% door valuta-effecten. Autonoom steeg de Ebita met 13%. Dit was het gevolg van groei van activiteiten in combinatie met margeverbetering.

De financieringslasten werden positief beïnvloed door een eenmalige rentebate van € 0,5 miljoen. De bijdrage van geassocieerde deelnemingen daalde door opstartproblemen bij nieuwe afzetcontracten voor enkele energieprojecten in Brazilië. De netto winst nam toe met 18%. Exclusief de amortisatie, de boekwinst van € 2,1 miljoen in het tweede kwartaal 2005, en het effect van financiële instrumenten steeg de netto operationele winst met 60%. Dit was meer dan de stijging van de recurring Ebita vooral door een lagere belastingdruk.

Eerste halfjaar
De stijging van de bedrijfsopbrengsten met 27% was voor 16% afkomstig van acquisities en desinvesteringen en voor 3% van een positief valuta-effect. Aan de autonome groei van 8% werd vooral bijgedragen door Nederland, de Verenigde Staten, Brazilië en Frankrijk.

De Ebita nam toe met 39%, op recurring basis met 51%. De bijdrage vanuit acquisities en desinvesteringen was 34%, terwijl het valuta-effect zorgde voor een plus van 4%. De autonome toename van 13% was vooral het gevolg van een aanhoudende goede gang van zaken in de Verenigde Staten en Brazilië en winstverbetering in Nederland.

In de financieringslasten zijn de effecten verdisconteerd van financiële instrumenten voor afdekking van renterisico’s. Dit leverde in het eerste kwartaal een verlaging van de financieringslasten op van € 1,0 miljoen. Het effect op de netto winst was € 0,7 miljoen. In de netto operationele winst is dit effect niet meegenomen.

De netto operationele winst (exclusief amortisatie, boekwinst 2005 en effect financiële instrumenten) steeg met 60%, meer dan de stijging van de recurring Ebita. Dit kwam vooral door een geringere belastingdruk.

Ontwikkelingen per marktsegment
De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor het eerste halfjaar 2006 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 • Infrastructuur
  Door eerdere desinvesteringen daalde de omzet met zo’n 2%. Het valuta-effect was 3% positief. Autonoom steeg de omzet 6%. De sterkste groei trad op in Brazilië waar investeringen in mijnbouw en energie zorgen voor een aanhoudend gunstige markt. Ook in de Verenigde Staten lag de groei op een goed niveau. Hier vlakt de markt voor land development af onder invloed van stijgende rente, maar namen de activiteiten voor wegen en tunnels toe. In Europa droegen vooral Nederland en Frankrijk bij aan de groei. De belangstelling voor PPS leidt tot werk bij de voorbereiding van concrete initiatieven.
 • Milieu
  De omzet verdubbelde bijna, vooral door de acquisitie vorig jaar van BBL en Greystone. Het valuta-effect was 4% positief. De autonome groei bedroeg 10%. De belangrijkste bijdrage hieraan kwam uit de Verenigde Staten waar zowel GRiP® projecten als milieuwerk bij bedrijven zorgden voor groei. De werkvoorraad in het GRiP® programma is toegenomen tot meer dan $ 300 miljoen per ultimo tweede kwartaal. In Europa namen vooral de activiteiten in Nederland en Engeland toe. In Brazilië en Chili was sprake van sterke groei, mede door aantrekkende vraag naar milieuadvies vanuit de mijnbouw.
 • Gebouwen
  De omzet steeg met bijna 30%, voor een belangrijk deel door het saldo van acquisities en desinvesteringen. Het valuta-effect was beperkt. De autonome groei lag ruim boven de 10%. In Nederland zorgden het facility management contract met DSM en Sabic voor uitbreiding van activiteiten. In Engeland werd het nieuwe Arsenal Stadion opgeleverd, waarvoor AYH het projectmanagement verzorgde. Het gunstige investeringsklimaat in België, Frankrijk en Brazilië leverde groei op. De afbouw van de slecht renderende detailed engineering activiteiten in Duitsland drukte de omzetgroei.

Vooruitzichten
De aantrekkende economie in Nederland heeft een positief effect op investeringen van overheden en bedrijven. In veel Europese landen is de behoefte aan nieuwe infrastructuur groot. In toenemende mate worden PPS initiatieven ontwikkeld om door private financiering in een deel van deze behoefte te voorzien. In Amerika vlakt de land development markt af, maar dit wordt gecompenseerd door het federale SAFETEA programma en werk voor hoogwaterbescherming langs de kust bij New Orleans. Door de aanhoudend sterke vraag naar grondstoffen is de markt in Brazilië gunstig. In de milieumarkt bieden de werkvoorraad in GRiP® en uitbreiding van dienstverlening bij bedrijven, onder andere door synergie met BBL, een prima basis voor verdere groei. In het gebouwensegment moet groei vooral komen van uitbreiding van managementdiensten voor bedrijven en instellingen. In de tweede helft van dit jaar wordt ARCADIS Worldwide Project Consulting gelanceerd. Onder deze naam worden projectmanagementdiensten aangeboden voor internationale vastgoedinvesteerders.

Vanwege de Nasdaq notering moet ARCADIS eind 2006 voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act (SOX 404). Daarnaast vereist de integratie van BBL – die volgens plan in het eerste kwartaal volgend jaar wordt afgerond – dit jaar een substantiële inspanning. Zoals eerder gemeld worden de totale met deze beide acties gepaard gaande externe kosten in 2006 geraamd op € 3 à 4 miljoen. Hiervan is ca € 1,5 miljoen ten laste van het resultaat gekomen in het eerste half jaar.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De vooruitzichten voor heel 2006 blijven positief. De marktomstandigheden zijn gunstig en ARCADIS is uitstekend gepositioneerd om daarvan te profiteren. Voor 2006 is integratie van BBL een belangrijke prioriteit. Daarmee wordt de basis gelegd voor voortgezette groei in de milieumarkt, vooral bij multinationale klanten. We gaan door met uitbreiding van de onderneming door acquisities, maar dit jaar ligt het tempo lager dan in 2005. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor heel 2006 een toename van de netto operationele winst met 30 á 35%.”

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 10.000 mensen en ruim € 1 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

U kunt de financiële tabellen inzien op www.arcadis-global.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.