NS: Meer reizigers, verbetering financieel resultaat

Halfjaarbericht 2006 Nederlandse Spoorwegen

  • Reizigersgroei zet door: met 7%
  • Klantoordelen blijven op hoog niveau
  • Financieel resultaat verbetert verder; verdere investeringen in treinen en reisinformatie


Utrecht – Steeds meer mensen kiezen voor de trein. In het eerste halfjaar van 2006 is het aantal
binnenlandse reizigerskilometers wederom toegenomen, en nu met bijna 7% ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2005. Deze groei is het resultaat van een verbeterende
economie, files op de wegen, maar bovenal de keuze van de reiziger voor de verbeterde
service en kwaliteit van de trein. Hiermee levert NS een steeds belangrijker bijdrage aan
de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Nederland. De toename van het reizigersvervoer
en de groei van andere activiteiten zorgen ook voor een verdere verbetering van het
bedrijfsresultaat.

Dankzij de aanhoudend sterke reizigersgroei en de activiteiten op en rond de stations en succesvolle
vastgoedontwikkelingen is het bedrijfsresultaat van NS verder toegenomen naar € 146 miljoen
(eerste halfjaar 2005: € 140 miljoen), ondanks een afwaardering van € 50 miljoen in verband met
de exploitatie van HSL-Zuid. Het nettoresultaat is € 124 miljoen (eerste halfjaar 2005: € 114
miljoen).

Om de groei in de reizigersmarkt te kunnen opvangen en de dienstverlening verder te verbeteren,
zullen in de komende jaren honderden miljoenen extra worden geïnvesteerd in nieuwe treinen en
in renovatie van bestaande treinen. Deze investeringen moeten worden terugverdiend. Een verdere
stijging van het bedrijfsresultaat van het segment reizigersvervoer is dan ook noodzakelijk. Kostenbeheersing
blijft daarom ook de komende jaren vereist.

Ontwikkeling opbrengsten en resultaat

De totale opbrengsten van NS zijn met € 89 miljoen (ruim 5%) gestegen tot € 1.709 (eerste halfjaar
2005 € 1.620 miljoen). Deze stijging doet zich in het reizigersvervoer over de gehele linie voor,
zowel in Nederland als in het grensoverschrijdend vervoer als in Engeland. De stijging is
voornamelijk het gevolg van een toename van de reizigersomvang. Daarnaast is de omzet uit retail
en horeca op de stations en uit ontwikkeling van vastgoed aanmerkelijk gestegen.
De totale bedrijfslasten van NS stijgen van € 1.480 miljoen in het eerste halfjaar 2005 tot
€ 1.563 miljoen in het eerste halfjaar 2006.
Het saldo van rentebaten en rentelasten komt € 1 miljoen gunstiger uit op € 22 miljoen. Na aftrek
van de belasting wordt een nettoresultaat van € 124 miljoen behaald (eerste halfjaar 2005: € 114
miljoen).

In het eerste halfjaar van 2006 is € 120 miljoen geïnvesteerd. Een belangrijk deel van de
investeringen is bestemd voor de verdere vernieuwing van het treinenpark voor onze reizigers.
De ingebruikname van de vernieuwde sprinters is afgerond.
Het afgelopen halfjaar zijn de plannen voor verbetering van de actuele reisinformatie voor klanten
en medewerkers aangescherpt en in fasen gedeeld, zodat deelresultaten reeds in de praktijk
kunnen worden gebracht zodra deze gereed komen.

Kwaliteit dienstverlening

Na een pas op de plaats in het eerste kwartaal is de waardering voor de kwaliteit van het
binnenlands reizigersvervoer in het tweede kwartaal verder gestegen. 70% van onze klanten
beoordeelt onze prestaties nu met een 7 of hoger; in het tweede kwartaal van 2005 lag dit nog op
67%. In het tweede kwartaal reed 88,2% van de treinen op tijd, tegen 86,1% in het vergelijkbare
kwartaal van 2005. Bij hantering van de internationaal gebruikelijke 5-minutennorm behaalde NS
een punctualiteit van 93,9%. Het oordeel over de informatieverstrekking bij vertragingen blijft laag.
Slechts bijna de helft van de reizigers geeft hiervoor een ruime voldoende. Er zijn extra middelen
uitgetrokken om dit samen met ProRail te verbeteren.

Belangrijkste ontwikkelingen

In lijn met de ambitie om het beste spoorwegbedrijf van Europa te worden, heeft NS besloten om
een aantal processen en taken efficiënter te groeperen, zodat het bedrijf soepeler en klantgerichter
kan gaan werken en ook meer diensten op meer gebieden aan steeds meer klanten kan gaan
leveren.

Naast het inspelen op toekomstige ontwikkelingen houdt de NS-directie onverminderd vast aan het
in 2002 geïntroduceerde en succesvolle beleid service omhoog, kosten omlaag. NS wil meer
reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations.
De sturing van de onderneming blijft dan ook gericht op de vijf basisdoelstellingen:

  • op tijd rijden
  • informatie verstrekken en service verlenen
  • bijdragen aan de sociale veiligheid
  • voldoende vervoerscapaciteit creëren
  • zorgen voor schone treinen en stations

Andere ontwikkelingen

De Utrechtboog is in maart in gebruik genomen. De boog biedt reizigers 70 keer per dag een snelle
en comfortabele verbinding tussen het midden en zuiden van het land en Schiphol.
Op station Leiden heeft NS het La Place geopend, een restaurant met 280 zitplaatsen. Het is de
eerste vestiging in een reeks van La Place-restaurants die NS op stations gaat openen. Het betreft
de formules La Place Marché du Monde, La Place Café Boulangerie en La Place Paninishop. Niet
alleen reizigers en passanten zijn er welkom, ook omwonenden en mensen die werken in de
omgeving.

Op stations langs de Hoekse Lijn is een begin gemaakt met het gebruik van de OV-chipkaart en de
poortjes. Sinds juni kunnen klanten tussen Rotterdam en Hoek van Holland reizen met de OVchipkaart.
Dit betekent een eerste zichtbare kennismaking met het nieuwe landelijke vervoerbewijs
bij NS. Met de OV-chipkaart kan de reiziger in de toekomst in het hele openbaar vervoer met één
kaart terecht.

NS Internationaal vierde tien jaar Thalys met een tijdelijke publieksaanbieding: wie snel reageerde
kon tijdens de zomermaanden voor tien euro naar Parijs. Sinds 1996 vervoerde Thalys in totaal
52 miljoen reizigers tussen Amsterdam, Brussel, Keulen en Parijs. De ingebruikname van de HSLZuid
brengt vanaf 2007 een aanmerkelijke versnelling van de reistijd tot Parijs. Tijdens de
verslagperiode is NS Internationaal begonnen met proefritten en andere tastbare voorbereidingen
voor de exploitatie van de HSL-Zuid, waarvoor de concessie voor de periode 2007 – 2022 is
verworven door High Speed Alliance, een dochteronderneming van NS (90%) en KLM (10%).
NS heeft de eerste van een serie van 87 intercitytreinstellen van het type Koploper in renovatie genomen.
De moderniseringsoperatie kost € 190 miljoen en levert tevens 2.350 extra zitplaatsen op.
Met de consumentenorganisaties en de rijksoverheid is overeenstemming bereikt over de
hoofdlijnen van een nieuwe dienstregeling vanaf 2007 die NS in samenspraak met de spoorsector
(Prorail, Railion en de andere goederenvervoerders) heeft ontwikkeld. De dienstregeling gaat in op
10 december 2006 onder het motto ‘meer, makkelijk en betrouwbaar’ en maakt het mogelijk om
op de bestaande infrastructuur meer reizigers via meer treinen en stations te vervoeren.
NS-dochter NedRailways mag als een van de vier geprekwalificeerde bedrijven meebieden op de
North London Railconcessie.

Toelichting per segment

NS is actief in de marktsegmenten reizigersvervoer, knooppuntontwikkeling en -exploitatie en
railinfra & bouw. In een apart segment zijn de overige – ondersteunende – activiteiten
ondergebracht. De ontwikkelingen binnen de verschillende segmenten worden hierna toegelicht.

Segment Reizigersvervoer

Het segment reizigersvervoer heeft in het eerste halfjaar 2006 een positief resultaat behaald van
€ 78 miljoen, tegenover € 75 miljoen vorig jaar.
De omvang van het reizigersvervoer in Nederland is verder toegenomen van 7.185 miljoen
reizigerskilometers in de eerste helft van 2005 naar 7.665 miljoen reizigerskilometers in 2006, een
stijging van ongeveer 7%.

De totale opbrengsten zijn met € 79 miljoen toegenomen tot € 1.146 miljoen. Deze toename is
hoofdzakelijk te verklaren door de stijging van de vervoersomzet, die stijgt van € 789 miljoen naar
€ 852 miljoen. De stijging doet zich over de gehele linie voor, zowel in het binnenlandse net als in
het grensoverschrijdende treinvervoer en in het vervoer in Engeland. De vervoersomzet steeg in
Nederland met ruim 7%, het grensoverschrijdende vervoer met ruim 14% en in Engeland met ruim
5%.

De bedrijfslasten zijn gestegen van € 992 miljoen in het eerste halfjaar van 2005 naar € 1.068
miljoen in het eerste halfjaar van 2006. Deze stijging hangt voor € 50 miljoen samen met de
voorzichtigheidshalve genomen afwaardering in verband met de HSL-Zuid. De exploitatieverwachtingen
zijn neerwaarts bijgesteld door lagere omzetverwachtingen en hogere kosten. De
kosten stijgen bovendien als gevolg van wijziging van rijtijden in België en inpassing van de
aansluiting van Den Haag en Breda in de dienstregeling, maar ook door de verlate levering van de
hogesnelheidstreinen met het nieuwe treinbeveiligingssysteem, waardoor tijdelijk ander materieel
moet worden ingezet. NS gaat er van uit dat de nadelen die hieruit voortvloeien gecompenseerd
worden door de overheid als concessieverlener en door de leverancier, omdat zij de verantwoordelijkheid
hiervoor dragen. Een bindende adviesprocedure conform de contractvoorwaarden zal
hierover uitsluitsel geven.

Zonder deze afwaardering is de kostenstijging minder dan 3%, dankzij voortdurende aandacht
voor kostenbeheersing.

Segment Knooppuntontwikkeling en –exploitatie

De opbrengsten van het segment Knooppuntontwikkeling en -exploitatie zijn gestegen van € 209
miljoen in het eerste halfjaar van 2005 naar € 236 miljoen door stijgende retail- en horecaomzet en
opbrengsten uit ontwikkeling van vastgoedobjecten. Het bedrijfsresultaat is daarmee aanzienlijk
gestegen van € 47 miljoen in het eerste halfjaar 2005 naar € 62 miljoen in 2006.

Segment Railinfra & Bouw

De opbrengsten van Strukton Groep zijn in het eerste halfjaar € 310 miljoen en liggen daarmee
onder het niveau van het eerste halfjaar 2005 (€ 332 miljoen). Het bedrijfsresultaat van € 13
miljoen is iets lager dan in de eerste helft van het vorige jaar (€ 15 miljoen).

Personeel en organisatie

Het aantal medewerkers is gedaald van 24.818 medio 2005 naar 23.767. De daling houdt vooral
verband met het feit dat eind 2005 relatief veel medewerkers (vervroegd) met pensioen zijn
gegaan en hun arbeidsplaatsen niet opnieuw zijn ingevuld. Het ziekteverzuim is in het eerste
halfjaar van 2006 verder gedaald, van 7,2% in het eerste halfjaar 2005 naar 5,8% in 2006.
Ook in het eerste halfjaar van 2006 is het gevoel van veiligheid bij het NS-personeel verder
toegenomen. Maatregelen als beheerste toegang van een aantal stations tijdens de avond, maar
ook de convenanten die met gemeenten zijn afgesloten op agressielijnen werpen hun vruchten af.
Het overleg met de vertegenwoordigers van het personeel over de nieuwe structuur van het bedrijf
verloopt constructief. Verder is meer aandacht om het personeel nauwer te betrekken bij
belangrijke onderwerpen binnen de organisatie, zoals de nieuwe dienstregeling voor 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen NS Hoofdkantoor