Halfjaarcijfers 2006 Ballast Nedam

HALFJAAR 2006 : 23% HOGER NETTORESULTAAT, GEHEEL 2006 : HOGERE WINSTPROGNOSE

 • Nettoresultaat : € 16 mln (+ 23%; 1e halfjaar 2005: € 13 mln)
 • Resultaat voor belasting : € 24 mln (+ 26%; 1e halfjaar 2005: € 19 mln)
 • Prognose resultaat voor belasting 2006 : ca. € 35 mln (+ 25%)
 • Prognose nettoresultaat 2006 : ca. € 40 mln – € 45 mln inclusief belastingbate (met name als gevolg van activering fiscaal compensabel verlies). Nettoresultaat 2005: € 20 mln

Hogere resultaten
In de eerste helft van 2006 steeg het nettoresultaat met 23% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2005. Ook de vooruitzichten voor de tweede helft van 2006 zijn positief. Ballast Nedam verwacht voor geheel 2006 een resultaat voor belasting van ca. € 35 mln. Dit is een stijging met 25% ten opzichte van 2005. Het nettoresultaat zal naar verwachting verdubbelen tot ongeveer € 40 mln – € 45 mln (2005: € 20 mln). Hierbij speelt de verwachte belastingbate een belangrijke rol. Dit is met name het effect van de toename van de uitgestelde belastingvordering als gevolg van de binnenkort te verwachten liquidatie van het Britse dochterbedrijf.

Financiële resultaten
De omzet van de Nederlandse divisies nam met 5% toe van € 546 mln naar € 572 mln. De omzet van de divisie Infrastructuur groeide met € 63 mln. Dit is met name het gevolg van de gestarte bouw van het grote offshore windmolenpark in de Noordzee. Thans zijn 19 van de in totaal 36 windmolens geplaatst.

De vraag in de infrastructuurmarkt neemt sterk toe als gevolg van omvangrijke overheidsinvesteringen, maar het prijsniveau in de infrastructuurmarkt is – conform de eerder uitgesproken verwachting – nog steeds niet significant verbeterd. Tekenen van enig herstel zijn waarneembaar, maar over het geheel genomen, houdt Ballast Nedam ook voor de tweede helft van 2006 rekening met een laag prijspeil. Dit geldt met name voor de openbare aanbestedingsmarkt. Daarom wordt het beleid gecontinueerd om selectief te zijn in het aannemen van grote meerjarige projecten met een lage marge: rendement heeft voorrang ten opzichte van omzet.

Als indicator voor een – zij het geleidelijk – herstel kunnen de ontwikkelingen op de grondstoffenmarkten worden beschouwd. In het afgelopen halfjaar is er – ondanks doorgevoerde prijsstijgingen – bij de betreffende grondstoffenactiviteiten van Ballast Nedam sprake van een sterk groeiende vraag naar grondstoffen (o.a. zand, grind, graniet en bodemas). Ballast Nedam heeft deze week een Letter of Intent gesloten voor de overname van een concessie van een zand- en grindgroeve in Duitsland. Deze levert de komende jaren
ca. 4 mln ton aan materiaal. Ballast Nedam heeft al goede posities in de grondstofwinning in Noorwegen en België. Traditioneel zijn in een herstelcyclus de grondstoffenleveranciers de eersten die opleving waarnemen. Daarna volgen de toeleveranciers (o.a. prefabbeton), gevolgd door de uitvoerende aannemers. Herstel over de hele linie zal dus slechts geleidelijk worden gerealiseerd.

De omzet van de divisie Bouw & Ontwikkeling lag op een lager niveau dan in de vergelijkbare periode van het vorige jaar. In deze periode in 2005 werd echter wel de verkoop van het vroegere Ballast Nedam hoofdkantoor in Nieuwegein gerealiseerd, welke toen in de omzet is opgenomen. Medio 2006 zijn ruim 2000 woningen in aanbouw. Het percentage in eigen ontwikkeling is 39%. De woningbouwmarkt biedt ook in de komende jaren goede vooruitzichten. Het bezit van locaties is sterk bepalend voor verdere groei in dit segment. Ballast Nedam heeft dan ook in het eerste halfjaar zijn grondposities verder uitgebreid. Ten opzichte van een jaar geleden is het totaal aan grondposities uitgebreid van 550 ha naar 609 ha. Het ontwikkelpotentieel op deze locaties is met ruim 18% toegenomen tot bijna 11.000 woningen en ca. 500.000 m² kantoren en overige commerciële ruimten.
De verwerving van grondposities wordt voortgezet. Voor de gewenste uitbreiding van het ontwikkelpotentieel oriënteert Ballast Nedam zich ook op de overname van één of meer projectontwikkelaar(s).

EBIT
Het operationele resultaat van de beide divisies lag in de eerste helft van 2006 ongeveer op het niveau van de vergelijkbare periode in 2005.

De divisie Infrastructuur kampt met de nog aanhoudende prijsdruk in haar segment. De divisie Infrastructuur verwacht over geheel 2006 door toename van de omzet, met weliswaar een lagere marge, een lichte stijging van het resultaat te realiseren.

De divisie Bouw & Ontwikkeling evenaarde het zeer positieve resultaat van het eerste halfjaar van 2005 (€ 22 mln) dat sterk werd beïnvloed door de afronding van o.a. een paar grote vastgoedprojecten. Over geheel 2006 wordt ondanks een lager omzetniveau een minimaal gelijkblijvend resultaat ten opzichte van 2005 geraamd.

Het resultaat onder Overig is € 3 mln hoger door o.a. de afwikkeling van claims bij de afronding van de internationale projecten.

Marge
De marge van de divisie Bouw & Ontwikkeling groeide van 6,8% tot 7,4%. De marge van Infrastructuur verminderde van 2,1% tot 1,2%. De marge op concernbasis bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2005.

Nettoresultaat
In het eerste halfjaar van 2006 had het concern lagere rentelasten (€ 2 mln; 2005: € 6 mln).
Het resultaat voor belastingen nam toe van € 19 mln naar € 24 mln (+ 26%).
Het nettoresultaat groeide in de eerste helft van 2006 met 23% tot € 16 mln (€ 13 mln in 2005).

Aan de in Nederland verrekenbare fiscale verliezen kan in 2006 ongeveer € 90 mln – € 100 mln worden toegevoegd zodra de liquidatie van de Britse dochter binnenkort wordt afgerond. Evenwel zal ook een afwaardering van de belastingvordering plaatsvinden als gevolg van de verwachte tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting. Daardoor zal de nettowinst uitkomen op ongeveer € 40 mln – € 45 mln, hetgeen dan minimaal een verdubbeling is ten opzichte van 2005 (€ 20 mln). In maart 2006 is als prognose voor de ontwikkeling van de nettowinst over geheel 2006 een groei met 20% afgegeven. Dit is in mei jl. nogmaals bevestigd. De hiermee corresponderende prognose voor de toename van het resultaat voor belastingen bedroeg ook 20%.
Door de effecten van de bovenstaande belastingmutaties op de nettowinst, is de vergelijkingsmaatstaf van het nettoresultaat thans minder relevant. Wij beschouwen het resultaat vóór belastingen onder de gegeven omstandigheden als een betere maatstaf ten behoeve van de “guidance” met betrekking tot de resultaten over 2006. Wij verwachten dat dit resultaat voor belastingen over geheel 2006 ongeveer € 35 mln zal bedragen. Dit is een toename met 25% ten opzichte van 2005.

Orderportefeuille
De orderportefeuille van de Nederlandse divisies heeft ongeveer dezelfde omvang als een jaar geleden en eind 2005. Bij beide divisies treden overigens ook hier timingeffecten op: de datum van contractering is bepalend voor het feit of een project net wel of net niet in de verslagperiode valt.
Zo zijn recent verworven opdrachten nog niet in het orderboek opgenomen:

 • Veldhoven: ontwikkelingsovereenkomst voor 110 woningen; € 41 mln
 • Vleuten / Maarssen: ontwikkeling en bouw van 153 woningen; € 36 mln
 • Den Haag: bouw van 272 woningen; € 33 mln
 • Zoetermeer: bouw van 132 woningen; € 18 mln
 • Een haalbaarheidsstudie voor een integrale gebiedsontwikkeling inclusief een stadion in Turkije.

Tevens zijn grote gecontracteerde (her)ontwikkelingsprojecten waaronder Almere Poort, Spoorzone Delft, woningbouwproject Spijkenisse, stedelijke herstructurering Laakhaven Den Haag en Tongelre (Eindhoven) nog niet opgenomen. Zij zullen de komende jaren gefaseerd in de orderportefeuille worden opgenomen.

Vermogen en financiering
Het eigen vermogen is ten opzichte van eind 2005 met € 6 mln gestegen en bedroeg € 130 mln (1e halfjaar 2005: € 115 mln). De toename bestond uit het nettoresultaat over het 1e halfjaar 2006 van € 16 mln verminderd met het in mei 2006 betaalde dividend van € 10 mln. De solvabiliteit is licht gestegen van 15% op jaareinde 2005 tot 16% (1e halfjaar 2005: 15%). Het werkzaam vermogen daalde van € 151 mln in het 1e halfjaar 2005 tot € 146 mln (eind 2005: € 74 mln). Gedurende het jaar bestaat gemiddeld een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde.

De kasstroom bedroeg over het 1e halfjaar 2006 € 68 mln negatief tegenover € 108 mln negatief over het 1e halfjaar 2005. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 39 mln negatief (1e halfjaar 2005:
€ 108 mln negatief), de netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 13 miljoen negatief (1e halfjaar 2005: € 49 mln positief) en de kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg € 16 mln negatief (1e halfjaar 2005: € 49 mln negatief).

De kasstroom van € 39 mln betrof met name de operationele kasstroom van € 42 mln negatief van Infrastructuur als gevolg van minder vooruitbetalingen op projecten.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 13 mln negatief, bestaande uit € 25 mln aan investeringen, € 11 mln aan desinvesteringen en € 1 mln aan ontvangen dividenden. De investeringen van € 25 mln overtroffen de afschrijvingen van € 7 mln. De investeringen betroffen hoofdzakelijk investeringen in materieel door Infrastructuur en de acquisitie van Van Leeuwen.

De netto liquide middelen stegen van € 52 mln in het 1e halfjaar 2005 tot € 61 mln (eind 2005: € 129 mln). Deze netto liquide middelen bestonden uit vrij beschikbare netto liquide middelen van € 53 mln (1e halfjaar 2005: € 6 mln) en uit proportioneel geconsolideerde netto liquide middelen van € 8 mln (1e halfjaar 2005: € 46 mln).

De daling van de langlopende leningen met € 6 mln van € 54 mln per jaareinde 2005 tot € 48 mln bestond uit enerzijds aflossingen van € 8 mln (dit betrof grotendeels de aflossing met € 3 mln van de lening voor het verkochte kantoor in Arnhem en de aflossing met € 2 mln van de lening van het pensioenfonds) en anderzijds uit de opname van leningen van in totaal € 2 mln (betrof ondermeer de opname van leningen van de proportioneel meegeconsolideerde PPS-projecten van Infrastructuur).

De netto financieringspositie, bestaande uit de netto liquide middelen en de langlopende leningen inclusief het kortlopende deel, verbeterde van € 5 mln schuld per 1e halfjaar 2005 tot een € 7 mln overschot (eind 2005: € 68 mln overschot).

Het aandeel en dividend
De winst per aandeel over het eerste halfjaar 2006 bedraagt € 1,63. Voor geheel 2006 wordt een winst per aandeel verwacht van € 4,00 tot € 4,50. Het uitgangspunt van het dividendbeleid is dat 50% van het nettoresultaat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Hierbij zal echter rekening worden gehouden met een normale belastingdruk van 30%. De verwachte incidentele belastingeffecten in 2006 worden dus voor de bepaling van het dividend buiten beschouwing gelaten. Het verwachte dividend bedraagt dan ca. € 1,24 per aandeel (€ 1,02 over het resultaat van 2005).

Bijlagen

 • 1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 • 2. Geconsolideerde balans
 • 3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 • 4. Segmentatieoverzicht omzet, ebit, orderportefeuille, operationele kasstroom en investeringskasstroom

U kunt de bijlagen inzien via http://www.ballast-nedam.nl/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV