Trading update Draka Holding N.V.

DRAKA VERWACHT OVER 1E HELFT 2006 EEN BEDRIJFSRESULTAAT VAN TEN MINSTE € 36 MILJOEN
EN EEN NETTORESULTAAT VAN TEN MINSTE € 15 MILJOEN (BEIDEN EXCLUSIEF INCIDENTELE POSTEN)
STOP, SWAP & SHARE PROJECT UITGEBREID NAAR DRAKA COMTEQ’S KABELPRODUCTIEFACILITEITEN
DRAKA VERSTERKT HAAR POSITIE OP DE WERELDWIJDE AUTOKABELMARKT

Amsterdam – De Raad van Bestuur van Draka Holding N.V. verwacht de eerste helft van 2006 af te sluiten met
een bedrijfsresultaat van ten minste € 36 miljoen (eerste helft 2005: € 12,2 miljoen) en een nettoresultaat
van ten minste € 15 miljoen (eerste helft 2005: € 1,0 miljoen), beiden exclusief incidentele
posten(1). Het operationele werkkapitaal zal als percentage van de omzet naar verwachting gehandhaafd
blijven binnen een bandbreedte van 20–22% ondanks de forse stijging van de grondstoffenprijzen. Met deze verwachte resultaten ligt Draka goed op koers om haar doelstellingen voor 2007 te
realiseren, te weten een bedrijfsresultaat van € 90 miljoen en een werkkapitaalratio van 20–22%.

Deze forse verbetering van de resultaten is gerealiseerd tegen de achtergrond van geleidelijk
verbeterende marktomstandigheden. Het economisch herstel in Europa, waar Draka meer dan 70%
van haar omzet behaalt, draagt bij aan de volumegroei. Draka ziet volumegroei in al haar drie marktsegmenten:
laagspanningskabel, speciaalkabel en communicatiekabel. De marges staan echter nog
steeds onder druk als gevolg van de sterke stijging van de grondstoffenprijzen (koper en polymeren).
Deze ongunstige factor wordt meer dan gecompenseerd door een voortgaande verlaging van de
kostenbasis en een hogere efficiëntie in de fabrieken dankzij productieoptimalisatie-projecten.

Om Draka Comteq’s ‘weg naar herstel’ te versnellen heeft Draka Comteq de intentie om in de
tweede helft van 2006 een Stop, Swap en Share-programma op te starten om haar Cable Solutions
EMEA divisie te herstructureren. De voorgenomen herstructurering zal naar verwachting leiden tot
een vermindering van het personeelsbestand met circa 330 medewerkers in Europa. In de diverse
landen zullen de ondernemingsraden en de vakbonden bij de invoering van deze plannen en de
gevolgen voor de verschillende vestigingen worden geraadpleegd. Draka zal in de tweede helft van
2006 een voorziening van circa € 25 miljoen treffen ter dekking van de kosten voor deze
maatregelen. De jaarlijkse kostenbesparingen zullen naar verwachting circa € 12 miljoen bedragen
en in 2008 volledig worden gerealiseerd.

Teneinde haar positie op de wereldwijde autokabelmarkt te versterken, kondigt Draka aan dat het de
geïsoleerde kabelactiviteiten van de International Wire Group, Inc. (VS) zal overnemen. Dit betreft
activiteiten in het Filippijnse Cebu (“Cebu”) en in het Mexicaanse Durango (“Durango”). Bij Cebu en
Durango zijn in totaal 390 medewerkers in dienst die een jaarlijkse omzet van circa € 75 miljoen
genereren. De overnameprijs bedraagt € 28 miljoen en zal in contanten worden voldaan. Draka
verwacht dat deze overname vanaf 2007 positief aan het resultaat zal bijdragen.

Door het aanbieden van een wereldwijde standaard op het gebied van kabelproductie voor de autoindustrie
volgens de drie belangrijke mondiale specificaties, versterkt Draka haar positie bij de
leidende kabelboomproducenten zoals Yazaki (Japan) en Lear (VS). Tezamen met Draka’s
bestaande automotive productiefaciliteiten in Duitsland, Tsjechië, Spanje en China en de nieuw
verworven posities op de Filippijnen en Latijns-Amerika, is Draka nu vertegenwoordigd op alle
belangrijke groeimarkten van de auto-industrie.

Deze transactie betekent voor Draka een aanmerkelijke versterking van haar positie als grootste
onafhankelijke kabelproducent in de wereld voor draad en kabel voor de auto-industrie en een
bewijs van haar betrokkenheid met dit wereldwijde marktsegment. Dit is conform de strategische
doelstelling van de onderneming gericht op uitbreiding van haar leidende positie in de markt en op
technologisch gebied waarbij Draka haar kerncompetentie in deze industrie benut en maximaliseert.

Draka Cableteq
Draka Cableteq profiteert van de verbeterde marktomstandigheden in Europa. Met name de divisie
Low-Voltage Cable vertoont belangrijk betere resultaten dankzij de doorgevoerde kostenbesparingen
en de aantrekkende markten in de bouw en de industrie. De divisie Rubber Cable
profiteert eveneens van deze verbeterde marktomstandigheden, alsook van een voortgaande,
gezonde groei van de vraag naar kabel voor alternatieve energiebronnen (windmolens en zonneenergiesystemen).

De ontwikkelingen in de divisies Marine, Oil & Gas, Elevator Products en Mobile Network Cable
blijven onverminderd positief dankzij gunstige marktomstandigheden. De divisie Transport geeft
echter nog steeds een gemengd beeld te zien: voortgaande groei in de luchtvaartindustrie en een
aantrekkende vraag in de auto-industrie. Hier is de groei echter met name geconcentreerd in het
standaardkabelsegment.

De acties die voortvloeiden uit de eerste fase van het ‘Stop, Swap & Share Best Practices’ project,
dat in september 2005 door Draka Cableteq werd opgestart, zijn afgerond. De sluiting van de fabriek
in Leeds (VK), de personeelsafslanking in Nederland en de inkrimping van de Europese activiteiten
op het gebied van draad- en kabelassemblage zijn daarmee voltooid. De jaarlijkse
kostenbesparingen van circa € 15 miljoen zullen in 2006 gerealiseerd worden. Draka Cableteq zal in
diverse divisies doorgaan met productieoptimalisatieprojecten.

Draka Cableteq zal naar verwachting over de eerste helft van 2006 een lichte volumegroei en een
fors hoger bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) rapporteren ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar (€ 28,5 miljoen). Alle divisies zullen naar verwachting een bijdrage leveren aan de
verbeterde resultaten. Het negatieve effect op de marges van hogere grondstoffenprijzen (koper en
polymeren) zal naar verwachting gecompenseerd worden door volumegroei, een lagere kostenbasis
en een betere productmix.

Draka Comteq
De telecommunicatiekabelmarkt continueerde haar groeipad gedurende de eerste vijf maanden van
2006. De markt voor glasvezelkabel groeit met 10–15% op grond van goede vraag uit de Verenigde
Staten en Azië (met name Japan en China). Europa blijft hierbij achter met slechts beperkte groei.
De groei in de Verenigde Staten en Japan wordt gesteund door fibre-to-the-home projecten. In
Europa komen deze projecten nog niet volledig op gang door bepaalde regelgevingkwesties. Dit is
de voornaamste reden waarom de Europese markt slechts bescheiden groeit. Draka Comteq
handhaafde haar marktpositie in Europa en China, en breidde haar positie op de Amerikaanse markt
verder uit. De glasvezelprijs stabiliseert, maar bij de glasvezelkabels is sprake van onverminderde
prijsdruk. De vraag naar telecommunicatiekoperkabel is stabiel in Europa. Draka Comteq
handhaafde hier haar marktpositie.

De datacommunicatiemarkt vertoont nog steeds een gezonde groei. Draka Comteq behaalt in beide
segmenten – koper- en glasvezelkabel – volumegroei. Gezien de toenemende vraag naar
datacommunicatieproducten op koperbasis en de wens om in nieuwe markten uit te breiden, heeft
Draka Comteq in Slowakije een nieuwe kabelproductiefaciliteit geopend. Deze nieuwe faciliteit zal
zich in eerste instantie richten op CAT 5-kabels en zal binnen de bestaande fabriek in Presov aan
circa 30 mensen werk bieden.

Mede dankzij hogere volumes zal Draka Comteq naar verwachting over de eerste helft van 2006 een
break-even bedrijfsresultaat (exclusief incidentele posten) realiseren. Dit is een aanzienlijke
verbetering ten opzichte van het verlies van € 8,7 miljoen dat vorig jaar over deze periode werd
gerapporteerd. Het negatieve effect van hogere grondstoffenprijzen en de aanhoudende druk op de
glasvezelkabelprijzen zullen naar verwachting gecompenseerd worden door volumegroei en
kostenbesparingen.

Werkkapitaal
Naar verwachting zullen de hogere grondstoffenprijzen (de koperprijs is sinds het begin van het jaar
met 43% gestegen) in de eerste helft van 2006 een opwaarts effect hebben op het absolute niveau
van het operationele werkkapitaal. Echter, dankzij de inspanningen van de speciale werkkapitaaltaskforce
zal het operationele werkkapitaal als percentage van de omzet naar verwachting min of
meer stabiel blijven ten opzichte van ultimo 2005 (21,3%). Onderliggend betekent dit een
verbetering, aangezien de werkkapitaalratio vanwege seizoenseffecten halverwege het jaar
gewoonlijk 100–200 basispunten hoger ligt dan aan het einde van het jaar.

Corporate governance
De Raad van Commissarissen van Draka Holding N.V. deelt mee dat de Raad van Commissarissen
drie subcomités heeft geïnstalleerd, te weten een Audit comité, een Remuneration & nomination
comité en een Strategy comité, hetgeen conform de principes en best practice bepalingen van de
Nederlandse Corporate Governance Code is. De drie subcomités zullen op regelmatige basis
bijeenkomen.

De Raad van Commissarissen deelt tevens mee dat als gevolg van het voorgenomen
herstructureringsproces in Draka Comteq’s Cable Solutions EMEA divisie, Sandy Lyons heeft
verzocht om per 30 juni 2006 de Raad van Bestuur van Draka Holding N.V. te verlaten om zich
volledig te concentreren op Draka Comteq B.V. De Raad van Commissarissen deelt de mening van
de heer Lyons dat Draka Comteq nog steeds geconfronteerd wordt met vele uitdagingen, zowel
intern als extern, en dat zijn aandacht en energie volledig gericht moeten zijn op de voortdurende
verbetering van Draka Comteq B.V. Hij zal zijn functie als CEO van Draka Comteq B.V. continueren.

Vooruitzichten
Draka verwacht dat de marktomstandigheden in de tweede helft van 2006 niet wezenlijk zullen
veranderen ten opzichte van de eerste zes maanden van het jaar. De prijzen van de belangrijkste
grondstoffen (koper en polymeren) zullen naar verwachting volatiel blijven.

Raad van Bestuur
Amsterdam, 29 juni 2006

1. In de eerste helft van 2005 bedroegen de netto incidentele posten € 15,4 miljoen positief.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.