Richtsnoeren Europees vervoersbeleid goedgekeurd

IP/06/818 Europa in beweging houden: vervoersbeleid stelt duurzame mobiliteit centraal

De Europese Commissie heeft 2006-06-22 de richtsnoeren voor het toekomstige Europese vervoersbeleid goedgekeurd. Mobiliteit is essentieel voor de Europese welvaart en het vrij verkeer van personen. De negatieve effecten van mobiliteit op het stuk van energieverbruik en milieuverontreiniging moeten worden teruggedrongen. Bovenop de maatregelen uit het witboek van 2001, zoals het bevorderen van spoorvervoer en scheepvaart voor goederenvervoer over lange afstand, zijn er extra hefbomen nodig om deze doelstellingen te bereiken: een actieplan voor goederenlogistiek, intelligente vervoerssystemen om te zorgen voor efficiëntere en schonere mobiliteit; een debat over duurzamere mobiliteit van personen in Europese steden; een actieplan om de binnenvaart te stimuleren en ambitieuze programma’s voor een groene vrachtwagens en auto’s.

Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie belast met vervoer, verklaarde: “Mobiliteit is essentieel voor het vrij verkeer van de Europese burgers en de economische groei. De EU zal het gebruik van spoor- en waterwegen voor vervoer over lange afstanden blijven aanmoedigen. Voorts moeten we de inspanningen om het wegvervoer en de luchtvaart efficiënter en milieuvriendelijker te maken opdrijven. Daarom wil ik de nadruk leggen op logistiek, groene aandrijftechnieken en intelligente vervoerssystemen die een beroep doen op de nieuwste technologieën.”

Op basis van het witboek van 2001 zijn in de mededeling een aantal richtsnoeren voor het vervoersbeleid geschetst. De richtsnoeren omvatten acties om het concurrentievermogen van de Europese spoorwegen te verbeteren via liberalisering, technologische innovatie en interoperabiliteit van de diverse systemen, investeringen in infrastructuur en een betere monitoring van de markt met nieuwe indicatoren vanaf 2007. Bij de ontwikkeling van snelwegen op zee en de korte vaart moet meer nadruk worden gelegd op betere achterlandverbindingen. In 2007 gaat het Europese havenbeleid van start. Dit beoogt onder meer extra investeringen in de havens en hun verbindingen met het achterland.

Intelligente heffingssystemen moeten zorgen voor een rationeler gebruik van de infrastructuur. In de mededeling wordt tegen 2008 een methodologie in het vooruitzicht gesteld die hiertoe de basis zal vormen. Ook de maatregelen om de veiligheid en beveiliging van de verschillende vervoerswijzen te verbeteren worden voortgezet. Er moeten extra inspanningen gedaan worden om het aantal doden op de Europese wegen tussen 2001 en 2010 te halveren. Om het bewustzijn aan te scherpen zal in 2007 een Europese dag voor de veiligheid op de weg worden georganiseerd. In het kader van een integraal verkeersveiligheidsbeleid komen zowel het voertuigontwerp, de infrastructuur en het rijgedrag van de bestuurder aan bod. Ook de bescherming van de passagiersrechten moet worden verbeterd, in het bijzonder voor personen met beperkte mobiliteit, en voor alle vervoerswijzen.

De instrumenten uit het witboek van 2001 moeten worden aangepast aan de nieuwe context van het uitgebreide Europa, de stijgende olieprijzen, de Kyoto-verbintenissen en de globalisering. Om de prestaties van de diverse vervoersmodaliteiten en de intermodaliteit te verbeteren, dient het Europees beleid inzake duurzame mobiliteit over extra hefbomen te kunnen beschikken. De Commissie wil in 2007 een actieplan logistiek opstellen om betere synergieën tot stand te brengen tussen weg, zee, spoor en waterweg en de diverse vervoersmodi te integreren in logistieke ketens. De sector zal daardoor over een concurrentievoordeel beschikken, maar ook het milieu-effect pet vrachteenheid zal verminderen.

In de mededeling wordt nog sterker het accent gelegd op intelligente vervoerssystemen. Er is geen enkele reden om schepen, vrachtwagens, auto’s en treinen niet uit te rusten met dezelfde geavanceerde communicatie- en navigatieapparatuur als vliegtuigen. Verkeers- en capaciteitsbeheer in real-time en tracking zullen de kosten drukken, de milieukwaliteit verbeteren en de veiligheid verhogen. Galileo zal een centrale rol spelen voor de verspreiding van nieuwe technologieën.

Vervoer vertegenwoordigt 30% van het totale energieverbruik en 71% van het olieverbruik in de EU. Het wegvervoer is goed voor 60% van het totale olieverbruik. Om de afhankelijkheid van olie te verminderen en duurzaam vervoer te bevorderen, zal de Commissie respectievelijk in 2007 en 2009 een strategisch technologieplan en een grootschalig programma voor milieuvriendelijke voertuigen voorstellen.

In de mededeling van 2006-06-22 wordt opgeroepen tot ambitieuze maatregelen om de mobiliteit in de Europese steden bij te sturen. In 2007 zal de Commissie een groenboek publiceren om de discussie op gang te brengen over het beleid inzake stedelijk vervoer. De EU kan een rol spelen als katalysator om de beleidsmakers ertoe aan te zetten werk te maken van innoverende maatregelen tegen congestie, vervuiling en ongevallen. In het kader van deze discussie moet duidelijk worden bepaald welk beleidsniveau verantwoordelijk is voor die nieuwe maatregelen. De jongste jaren werden weliswaar positieve resultaten geboekt, maar er zijn meer instrumenten nodig. De in de evaluatie van het Witboek omschreven richtsnoeren zullen worden aangescherpt op basis van een publieke raadpleging van alle betrokken actoren en studies over het toekomstige vervoersbeleid.

ANNEX
Actions
The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

 • a. Optimisation of existing transport modes
  • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
  • Launch European ports policy (2007)
  • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
  • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
  • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks
 • b. Mobility for the citizen
  • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
  • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
  • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
  • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
  • Review legislation on working conditions in road sector (2007)
 • c. Better transport solutions through new technologies
  • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
  • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
  • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
  • Smart charging (basis for methodology by 2008)
  • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie