Kabinet wil meer rendement uit logistiek

Den Haag – Het kabinet vindt dat het (logistieke) bedrijfsleven het maatschappelijk rendement van het goederenvervoer dient te verhogen. De sector kan dit doen door naast transportfaciliteiten nieuwe aanvullende diensten rond het vervoer te ontwikkelen: supply chain management (SCM). De overheid wil dit ondersteunen door de fysiek sterke positie in transport en distributie van Nederland te behouden, door innovatie te bevorderen, door samenwerking tussen de betrokken partijen te faciliteren, door de bureaucratisering terug te dringen en door ervoor te zorgen dat milieu, veiligheid en ruimte niet in het gedrang komen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van een brief over dit onderwerp.

De geformuleerde ambitie sluit rechtstreeks aan bij de inzet van het kabinet voor een sterke economie en de ambitie om de concurrentiekracht van Nederland te herstellen. Op grond van deze benadering zijn 17 acties geformuleerd die samen met het bedrijfsleven worden uitgewerkt. Voorbeelden van acties zijn het actief agenderen van logistiek en SCM aan de hand van rondetafelsessies en het inrichten van een rijksbreed SCM-interventieteam.

De Nederlandse logistiek heeft nog een sterke positie ten opzichte van de internationale concurrentie. Dat komt onder meer door de gunstige ligging van ons land, de twee mainports (luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven) en de goede achterlandverbindingen. De bijdrage van de logistieke sector aan de werkgelegenheid in Nederland wordt geschat op 8 tot 9 procent. De logistieke concurrentiekracht wordt steeds meer bepaald door het aanbod van kwalitatief hoogwaardige diensten.

Door in te zetten op SCM kan de logistieke sector haar diensten uitbreiden zonder dat de leefomgeving extra wordt belast. Dit biedt de sector een perspectief om de steeds sterkere concurrentie uit het buitenland het hoofd te bieden. De werkgelegenheid, wordt hoogwaardiger en heeft dus meer toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Daarnaast wordt het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijker. Wel blijft het noodzakelijk om de kwaliteit van het infrastructuurnetwerk in stand te houden.
De brief is een uitwerking van de Nota Mobiliteit en is opgesteld samen met de ministeries van Economische Zaken, Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

U kunt de brief br.6287 Beleidsbrief Logistiek en Supply Chains van 16 juni 2006 inzien op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken/

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat