Subsidieaanvraag aanpak spoorbarrieres Roosendaal

Roosendaal wil af van Spoorbarrières
Subsidieaanvraag ministerie ruim 19 miljoen euro

Roosendaal – Op 30 mei 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal besloten om drie subsidieaanvragen in het kader van de regeling eenmalige ‘uitkering spoorse doorsnijdingen‘ in te dienen. De regeling wordt aangeboden door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De gemeente wil met haar aanvragen financiële ondersteuning krijgen voor de aanleg van infrastructurele werken. Tevens ontstaat door deze subsidie de mogelijkheid het project SpoorHaven een impuls te geven. In totaal gaat het om vier projecten, wat een subsidieaanvraag vertegenwoordigt van ruim 19 miljoen euro.

Drie aandachtsgebieden
In de subsidieregeling wordt aan gemeenten de mogelijkheid geboden een bijdrage te vragen voor het nemen van maatregelen voor de vermindering of opheffing van de negatieve effecten van spoorse doorsnijdingen. Als toetsingscriteria worden aspecten genoemd als het verbeteren van de stedelijke bereikbaarheid,verbetering van leefomgeving, verbetering van de (verkeers-) veiligheid en een positief effect op het spoorgebruik. De bijdrage bedraagt maximaal 25 % of absoluut maximaal 40 miljoen euro per project.

Naast de bovengenoemde rijkscriteria heeft de gemeente haar ambities gelegd en uit de vergelijking zijn drie aandachtsgebieden (vier projecten) gekomen waarvoor een aanvraag is ingediend. Voor het college is daarbij leidend geweest de ontwikkeling van SpoorHaven en Borchwerf en/of de mate waarin een subsidieaanvraag als realistisch en succesrijk kan worden beschouwd. De negatieve gevolgen van de aanwezigheid van sporen en het grote emplacement kunnen aanzienlijk worden verminderd. Het college hoopt met deze aanvraag hiertoe stappen te kunnen zetten.

Passerelle nabij Stationsgebouw
Subsidie is aangevraagd voor een passerelle nabij het stationsgebouw. Deze spoorpassage, al opgenomen in het bestemmingsplan Stationswerf, vormt een belangrijk onderdeel voor de langzame (voetgangers e.d.) verkeerverbinding naar SpoorHaven fase 1. Met name in relatie tot de in SpoorHaven voorziene onderwijsvoorziening (ROC) is de passerelle een belangrijke verbinding. In het structuurplan SpoorHaven fase 1 is de aanleg van een passerelle concreet opgenomen. Uitgegaan wordt van een subsidiabel bedrag van totaal 2,4 miljoen Euro.

Verkeerstunnels onder spoorlijn Roosendaal – Lage Zwaluwe en Roosendaal – Breda.
Bij de planvoming rond Borchwerf II is naast een potentiële locatie voor een goederenemplacement rekening gehouden met een nieuwe verkeersverbinding tussen Majoppeveld en Borchwerf. Deze verbindingsweg, die de Gastelseweg voor een belangrijk deel van verkeer kan ontlasten, kruist twee maal een spoorlijn. Voor de verkeerstunnels, benodigd voor een ongelijkvloerse kruising met de spoorverbinding, wordt subsidie aangevraagd; om technische redenen zijn deze twee onderdelen als aparte aanvragen ingediend.

De kosten van een verkeerstunnel bij Borchwerf II (kruising spoorbaan plus emplacement) worden geschat op ca. 14, 6 miljoen euro, de verkeerstunnel nabij Majoppeveld ( kruising doorgaande spoorbaan) op ca. 9,5 miljoen euro. In relatie met de mogelijke vestiging van een nieuw emplacement worden de kansen voor de ontwikkeling van een multimodaal logistiekcentrum op Borchwerf nader onderzocht.

Verkeerstunnel Stationsgebied.
Om te komen tot een aanvullende verbinding voor langzaam- en snelverkeer nabij het centrum hebben wij een aanvraag ingediend voor een verkeerstunnel nabij het stationsgebouw, die de Spoorstraat verbindt met bedrijventerrein Borchwerf. Al in het masterplan SpoorHaven is een extra verkeersverbinding tussen Kade en Gastelseweg onderkend, zeker in het licht van een doorontwikkeling naar fase 2. Realisatie van deze fase hangt samen met het versmallen van de spoorbundel en daarmee de uitplaatsing van (een deel van) het emplacement. Gezien de doorlooptijd van de subsidieregeling is het zeer zeker legitiem dit project bij het Ministerie in te dienen. Met de aanleg van deze verkeerstunnel is een bedrag van ca. 49,5 miljoen euro gemoeid. Deze kosten zouden deels door de ontwikkeling van de vrijkomende gronden en door aanvullende subsidies moeten worden opgebracht. Het College wil over dit aandachtspunt nog overleg met de minister.

Besluitvorming afwachten
De regeling maakt dat de bijdragen aan de diverse projecten in een periode van 10 jaar beschikbaar kunnen komen. In afwachting van de besluitvorming door de minister worden de (planvormende) activiteiten aan de projecten vanzelfsprekend voortgezet. De minister beslist over de aanvragen voor 1 februari 2007.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Roosendaal