Dura Vermeer ziet winst over 2005 stijgen tot 29,6 mln

Zoetermeer- Dura Vermeer Groep NV heeft over het jaar 2005 een netto-resultaat behaald van € 29,6 miljoen, in vergelijking met € 5,1 miljoen in 2004. Dit bedrag is inclusief een bijzondere bate van € 8,7 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen bedroeg € 20,9 miljoen, een stijging van ruim 40% ten opzichte van 2004 (€ 14,6 miljoen). De bedrijfsopbrengsten over 2005 namen toe tot € 1.046 miljoen, een stijging van 7,8% ten opzichte van 2004 (€ 970 miljoen). Voor 2006 verwacht Dura Vermeer handhaving van het netto-resultaat (vóór de bijzondere bate in 2005) en nagenoeg gelijkblijvende bedrijfsopbrengsten.

Dura Vermeer realiseerde haar financiële doelstelling van 2% marge over de bedrijfsopbrengsten. De cijfers zijn een bevestiging dat de strategie van focus op de kernactiviteiten, beheersen en reduceren van de kosten en bevorderen van in- en externe samenwerking zijn vruchten afwerpt. De positieve resultaten betreffen de hele linie van de bedrijfsactiviteiten en geven het jubileumjaar – Dura Vermeer bestond in het verslagjaar 150 jaar – een extra bekroning. Door de strategische focus op de kernactiviteiten kon het resultaat binnen de divisie Bouw en Vastgoed, de divisie Infra en de cluster Advies en Diensten verhoogd worden. Hierdoor heeft Dura Vermeer zijn marktpositie verder verstevigd.

Divisie Bouw en Vastgoed overtreft financiële doelstellingen
De bedrijfsopbrengsten van de divisie Bouw en Vastgoed, waarin de woning- en utiliteitsbouwactiviteiten zijn georganiseerd, zijn in 2005 gestegen met 16% tot € 620 miljoen, in vergelijking met € 535 miljoen over 2004. Een groot deel van de opbrengsten, € 424 miljoen, is gerealiseerd door de activiteit woningbouw. Het resultaat vóór bijzondere baten en lasten steeg met 42% tot € 14,1 miljoen (€ 9,9 miljoen in 2004). Hiermee heeft de divisie haar financiële doelstelling voor 2005 overtroffen. Voor 2006 vormen de belangrijkste doelstellingen het verder verbeteren van het resultaat en het realiseren van een evenwichtige resultaatsbijdrage van de verschillende werkmaatschappijen. Om deze doelstellingen te behalen zet de divisie Bouw en Vastgoed nog meer in op klantgericht denken en werken, verdere kostenbesparing en reductie van faalkosten, verbetering van efficiency en risicomanagement en intensievere samenwerking tussen de werkmaatschappijen. Dit jaar verwacht de divisie Bouw en Vastgoed verder te kunnen profiteren van de aantrekkende economie, de verwachte toename van de woningbouwproductie en nieuwe initiatieven voortkomend uit de Nota Ruimte. Voor 2006 verwacht de divisie dat de bedrijfsopbrengsten op nagenoeg het niveau van 2005 zullen blijven. Het verwachte netto-resultaat ligt in lijn met dat van 2005.

Winstherstel voor Divisie Infra
De bedrijfsopbrengsten van Divisie Infra, waarin de infrastructuuractiviteiten zijn georganiseerd, namen af tot € 407 miljoen in vergelijking met € 418 miljoen in 2004. Deze daling houdt mede verband met een selectief aannemingsbeleid van projecten en het aflopen van enkele grote infrastructurele projecten. De divisie sloot het verslagjaar af met een positief resultaat (vóór bijzondere baten en lasten) van € 2,2 miljoen in vergelijking met het verlies van € 1,2 miljoen in 2004. In 2005 is de divisie Infra uitgebreid met vier nieuwe bedrijfsonderdelen: Dura Vermeer Ruimtelijke Ontwikkeling BV, Asset Rail BV, Saferail BV en Dura Vermeer Asset Management BV. Ruimtelijke ontwikkeling, onderhoud en beheer van spoor, veiligheidsdiensten in de spooromgeving en het management van infrastructuurprocessen zijn activiteiten die de divisie mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling en groei. Daarnaast wil de divisie zich in de markt richten op complexe werken en nieuwe contractvormen. Voor 2006 verwacht de divisie dat de bedrijfsopbrengsten op hetzelfde niveau zullen blijven, waarbij het resultaat ten opzichte van het verslagjaar zal verbeteren.

Advies en Diensten
Advies- en ingenieursbureau Advin heeft bedrijfsopbrengsten boven begroting gerealiseerd met een beduidend beter bedrijfsresultaat dan begroot. Hierbij groeide de projectomzet met 4% ten opzichte van 2004. Voor 2006 verwacht Advin een verdere toename van bedrijfsopbrengsten en bijbehorend resultaat. Binnen de regio’s en disciplines waarin Advin nu actief is, wil het in 2006 verder groeien om zijn marktpositie te behouden en continuïteit en rendement te kunnen garanderen.

Verwachtingen
Dura Vermeer heeft voor de korte en middellange termijn een strategie geformuleerd die voortbouwt op de strategie van het verslagjaar: optimale beheersing van het bouwproces, focus op de kernactiviteiten, het beheersen en reduceren van kosten en het bevorderen van in- en externe samenwerking. In het algemeen stelt de onderneming de verbetering van het resultaat boven groei. Voor 2006 verwacht de onderneming ten minste een gelijk resultaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dura Vermeer Groep NV