Arcadis heeft sterk eerste kwartaal 2006

Arnhem, Arcadis heeft sterk eerste kwartaal 2006:

 • Bedrijfsopbrengsten stijgen 29%, waarvan 9% autonoom
 • Autonome groei in alle marktsegmenten op goed niveau
 • Herstel Nederlandse markt zet door
 • Netto operationele winst 60% hoger
 • Vooruitzichten voor heel 2006 blijven positief

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft een sterk eerste kwartaal achter de rug. De bedrijfsopbrengsten stegen met 29% tot € 287 miljoen. Exclusief valuta-effect bedroeg de stijging 24%. De autonome groei lag met 9% ruim boven de doelstelling van 5%. De netto operationele winst steeg met 60% naar € 9,4 miljoen, vooral dankzij groei van activiteiten, verdere winstverbetering in Nederland en goede prestaties van de vorig jaar verrichte acquisities. De marge (Ebita als percentage van bruto toegevoegde waarde) verbeterde tot 7,9% ten opzichte van 6,4% in dezelfde periode vorig jaar.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy over de resultaten: “De sterke autonome groei ontstaat door aanhoudend positieve ontwikkelingen in de milieumarkt, de toename van diensten voor bedrijven in de gebouwenmarkt en voortgaand herstel in de Nederlandse infrastructuurmarkt. Het is verheugend dat na jaren van teruggang de activiteiten in Nederland weer een gezonde groei vertonen. Door veranderingen in de portfolio en uitbreiding van activiteiten hoger in de waardeketen is de marge structureel verbeterd. De samenwerking met het vorig jaar overgenomen Blasland, Bouck & Lee verloopt voorspoedig en levert sneller synergie op dan verwacht, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten.”

Belangrijkste cijfers
De groei van de bedrijfsopbrengsten met 29% was voor 5% het gevolg van valuta-effecten door de hogere koers van de Amerikaanse dollar en de Braziliaanse reaal. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo 15%. De autonome groei van 9% was mede het gevolg van het aantrekken van de markt in Nederland. Hier namen de activiteiten in alle marktsegmenten toe, resulterend in een stijging van meer dan 10%. Daarnaast droegen vooral de Verenigde Staten, Brazilië, België en Frankrijk bij aan de autonome groei. In Polen was de order intake hoog, maar zorgen procedures voor vertraging bij het starten van projecten.

De Ebita was 55% hoger. Acquisities en desinvesteringen droegen per saldo 35% bij, terwijl het valuta-effect 7% positief was. De autonome stijging bedroeg 13%. Deze was het gevolg van toename van activiteiten in combinatie met margeverbetering. Onder invloed van marktherstel verbeterde de winstgevendheid in Nederland.

De financieringslasten werden voor € 0,9 miljoen negatief beïnvloed door financiële instrumenten voor afdekking van valuta- en renterisico’s. Het effect hiervan op de netto winst was € 0,7 miljoen. Exclusief dit effect en vóór amortisatie steeg de netto operationele winst met 60%. Dit is iets meer dan de stijging van de Ebita, vooral door de hogere bijdrage van niet-geconsolideerde deelnemingen voor energieprojecten in Brazilië.

Ontwikkelingen per marktsegment
De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste drie maanden van 2006 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 • Infrastructuur
  De omzet daalde licht door eerdere desinvesteringen. Het valuta-effect was 5% positief. Autonoom nam de omzet met meer dan 5% toe. Hieraan werd door vrijwel alle landen bijgedragen. De sterkste groei trad op in Brazilië. In de Verenigde Staten werd de groei op een goed niveau voortgezet. Weliswaar vlakt de markt voor land development wat af maar de markt voor wegen en tunnels groeit. In Nederland resulteerden herstel van de gemeentelijke markt en verbetering van spoorinfrastructuur in gezonde autonome groei.
 • Milieu
  De omzet in dit segment verdubbelde, vooral door de acquisitie van BBL en Greystone. Het valuta-effect was 7% positief. De autonome groei bedroeg 12%, dankzij voortgaande groei in de Verenigde Staten, zowel traditioneel milieuwerk als GRiP® projecten met relatief veel subcontracting. Synergie met BBL en Greystone door uitwisseling van specialistische expertise en klantrelaties resulteerde in additionele opdrachten. In Zuid-Amerika zorgden investeringen in de mijnbouw voor vraag naar milieuadvies. In Europa werd vooral in Nederland en Engeland groei gerealiseerd.
 • Gebouwen
  De omzet steeg met meer dan 25%, in belangrijke mate door de overname van het Engelse projectmanagementbedrijf AYH. Het valuta-effect was 2% positief. De autonome groei lag ruim boven de 10%, voor een belangrijk deel door het facility management contract met DSM en Sabic. In België, Frankrijk en Brazilië zorgden investeringen van bedrijven voor groei. Vanwege aanhoudend slechte resultaten werden de detailed engineering activiteiten in Duitsland afgebouwd.

Vooruitzichten
Het laat zich aanzien dat het herstel van de Nederlandse infrastructuurmarkt doorzet. De aantrekkende economie biedt ook in de overige Europese landen meer ruimte voor investeringen in infrastructuur. In de Verenigde Staten heeft het federale programma SAFETEA een positief effect op de markt terwijl in Brazilië investeringen van overheid en bedrijven veel werk opleveren. In de milieumarkt bieden GRiP® en uitbreiding van dienstverlening bij bedrijven, onder andere door synergie met BBL, een prima basis voor verdere groei. In het gebouwensegment moet groei vooral komen van uitbreiding van managementdiensten als gevolg van outsourcing door bedrijven. Daarnaast wordt sterk ingezet op het leveren van projectmanagement voor internationale investeerders in vastgoed.

Na het eerste kwartaal is gemeld dat Biógas, een partnership waarin ARCADIS Logos 33,3% heeft, 1 miljoen carbon credits heeft verkocht, afkomstig van de biogasinstallatie op de stortplaats Bandeirantes bij São Paulo. Deze worden geleverd in 2006 en 2007 tegen een prijs die wordt gerelateerd aan de termijnprijs per ultimo 2007. Tot en met 2012 verwacht Biógas op basis van de huidige projecties een totale opbrengst van circa 4 miljoen carbon credits. Het ARCADIS aandeel in de opbrengsten bedraagt 16,7%.

Vanwege de Nasdaq notering moet ARCADIS eind 2006 voldoen aan de Sarbanes-Oxley Act (SOX 404). Daarnaast vereist de integratie van BBL een substantiële inspanning dit jaar. De totale hiermee verband houdende externe kosten in 2006 worden geraamd op € 3 à 4 miljoen.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De vooruitzichten voor heel 2006 zijn positief. De marktomstandigheden voor ARCADIS zijn gunstig. De recente overnames bieden goede mogelijkheden voor uitbreiding van onze diensten door synergie. We gaan door met acquisities, maar naar verwachting in een lager tempo dan in 2005. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2006 een voortgaande groei van omzet en resultaat.”

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 10.000 mensen en ruim € 1 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

De financiële tabellen kunt u inzien op www.arcadis-global.com

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.