Holland Railconsult: resultaten 2005 en nieuwe naam

Utrecht – De resultaten van Holland Railconsult Holding over 2005 zijn boven verwachting. Met een geconsolideerde omzet van € 140,8 miljoen werd een stijging ten opzichte van 2004 (€ 134 miljoen) gerealiseerd. Dit is voor een groot deel te danken aan de meevallende resultaten uit de projecten HSL-Zuid en Betuweroute. Het resultaat vóór belasting ligt met € 6,2 miljoen eveneens boven dat van 2004. Ook de omzet in het buitenland heeft zich goed ontwikkeld. Hoewel nog steeds bescheiden, is deze verdubbeld ten opzichte van 2004. Met name de uitbreiding van onze activiteiten in Polen lag hieraan ten grondslag. Belangrijk in 2005 waren ook de voorbereidingen op de tweede management buy-out waarbij management en medewerkers op 2 januari 2006 een meerderheidsbelang in het bedrijf hebben verworven. Verder nam ir. R.Th. (Roel) Overakker op 1 januari 2006 de functie over van ir. G. (Gerrit) Disberg als directievoorzitter van Holland Railconsult BV. Disberg heeft in de Raad van Bestuur de aansturing van de activiteiten in het buitenland op zich genomen. Vermeldenswaard tenslotte is het besluit dat Holland Railconsult vanaf 1 mei 2006 verder gaat onder de naam Movares.

Holland Railconsult Holding is een onafhankelijk, specialistisch advies- en ingenieursbureau dat bezig is zich te ontwikkelen tot een Europees bureau. In Nederland is het bedrijf marktleider op het gebied van infrastructuur voor openbaar vervoer. In Europa ontwikkelt het zich tot een nichespeler met de focus op railengineering en beveiligingsadviezen. Onder de holding ressorteren Holland Railconsult BV, waarin de Nederlandse activiteiten zijn ondergebracht, en Holland Railconsult International, waarin de buitenlandse activiteiten onder de naam Movares zijn samengebracht.

2005 werd gemarkeerd door een aantal mijlpalen in de geschiedenis van Holland Railconsult. Zo vierde het bedrijf zijn eerste lustrum. De afgelopen tien jaar heeft Holland Railconsult laten zien een onderneming te zijn met een eigen visie, niet alleen op het gebied van railinfrastructuur, maar ook op aanverwante werkterreinen en in het buitenland. Het lustrumjaar werd afgesloten met een symposium waarin een spraakmakende en onorthodoxe toekomstvisie op de ruimtelijke ordening en infrastructuur voor Nederland in het Europa van 2040 werd gepresenteerd.

Meerderheidsbelang
Een andere mijlpaal was het verwerven van een meerderheidsbelang door management en medewerkers. Sinds de management buy-out van 2001 was 24% van de aandelen in handen van Holland Railconsulters en 76% in handen van externe partijen. Vanaf 2 januari 2006 is deze verhouding omgekeerd: 74% van de aandelen is in handen van management en medewerkers, de resterende 26% is in handen van F. van Lanschot Participaties. Aan de tweede management buy-out deden ruim 600 medewerkers mee, dit is meer dan de helft van het personeel. Hiermee ontstond een voor Nederland vrijwel unieke situatie dat een bedrijf van deze omvang voor zo’n groot deel in handen is van het eigen personeel. Bestuursvoorzitter Jol zegt hierover: ‘Wij zijn zeer content met deze ontwikkeling. Allereerst blijft de positie van Holland Railconsult als onafhankelijke marktpartij gehandhaafd, wat voor een specialistisch bureau als het onze van groot belang is. Bovendien geeft de hoge participatiegraad van management en medewerkers niet alleen blijk van enthousiasme en vertrouwen, maar is tevens een stimulans voor innovatie en ondernemerschap.’

Van Hanzelijn tot hoogspanningsmast
HSL-Zuid en Betuweroute hebben een belangrijke rol gespeeld in de omzetontwikkeling van 2005, maar deze projecten naderen hun voltooiing. Het is daarom verheugend te constateren dat de opdrachtenportefeuille van Holland Railconsult verrijkt is met belangrijke nieuwe projecten. Zo heeft het bedrijf in 2005 twee substantiële contracten van de Hanzelijn verworven. Projecten op het gebied van stationsontwikkeling vormen een ander belangrijk deel van de orderportefeuille. Holland Railconsult is betrokken bij de nationale sleutelprojecten station Utrecht Centraal en station Breda. Daarnaast mochten we een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen rond de Amsterdamse Zuidas. Innovatie en verbreding van onze opdrachtenportefeuille vormen een belangrijk aandachtspunt dat z’n vruchten afwerpt. Zo won het bedrijf in 2005 verschillende prijzen op het gebied van ontwikkeling en innovatie. Holland Railconsult was twee maal genomineerd voor de ProRail Innovatieprijs en ontwikkelde samen met Volker Stevin het prijswinnende concept voor de ‘Mobiele Werkplaats’. Een concept dat de veiligheid van spoorwerkers aanzienlijk vergroot en tegelijk de hinder van werken aan het spoor voor de vervoerders substantieel reduceert. Het innovatieve karakter van Holland Railconsult uit zich ook in een opdracht van TenneT (de beheerder van het energiedistributienetwerk) waarbij Holland Railconsult een nieuwe generatie van hoogspanningsmasten heeft ontwikkeld met een veel minder omvangrijk elektromagnetisch veld. Met name in stedelijke gebieden heeft dit grote voordelen. Het is een ontwikkeling waarvoor ook veel belangstelling in het buitenland bestaat.
Tenslotte willen wij niet onvermeld laten dat wij ons vereerd voelen met het winnen van de Betonprijs door de Projectorganisatie Betuweroute, gezien onze inbreng hierin.

Internationale activiteiten
2005 werd ook gekenmerkt door een verdere ontwikkeling van onze activiteiten in het buitenland. Het doel is een beheerste internationalisering. Onder de naam Movares zijn we actief in onder meer Duitsland, Polen, Portugal, Frankrijk en Slowakije. In Polen heeft Movares een tweetal bedrijven overgenomen. Als gevolg van deze overname zijn wij uitgegroeid tot het vierde railinfrabureau van Polen. Door het uitgebreide spoorwegnet van dit land waar de nodige Europese fondsen naar toe zullen gaan, biedt Polen interessante perspectieven. In Frankrijk en Portugal leveren wij een bijdrage aan twee HSL-projecten. In Duitsland, waar de infrastructuurmarkt nog steeds in mineur is, heeft Movares Deutschland haar niche gevonden in beveiligingsadviezen. In Portugal tenslotte, openden we in 2005 een brancheoffice.

Movares
Per 1 mei 2006 opereert Holland Railconsult onder de naam Movares. Daaraan liggen verschillende overwegingen ten grondslag. Ten eerste is Holland Railconsult de afgelopen jaren geleidelijk uitgegroeid van een nichespeler tot een advies- en ingenieursbureau met een bredere scope. Ten tweede is Holland Railconsult steeds vaker actief in het buitenland, waar het al opereert onder de naam Movares. Zowel het element ‘Holland’ als het element ‘Rail’ in de huidige naam dekken daarom niet altijd meer de lading. De naam Movares roept associaties op met beweging en mobiliteit en dekt daarmee ook de nieuwe activiteiten van het bedrijf. Onze missie, vormgeven aan bereikbaarheid, zal ook de missie van Movares zijn.

Marktontwikkeling en perspectief
De markt waarin Holland Railconsult opereert, wordt gekenmerkt door een aantal tendensen die al verschillende jaren merkbaar zijn. In de railsector is een verschuiving van nieuwbouw naar onderhoud gaande en verder ligt de nadruk op het zo goed mogelijk benutten van het bestaande spoor. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de verandering in rollen. Steeds vaker worden projecten op basis van Design & Construct aangeboden, wat nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maakt. Holland Railconsult was afgelopen jaar een aantal keren actief als hoofdaannemer in een project en treedt ook steeds vaker op als consortiumpartner. Een andere ontwikkeling is het ontstaan van regionale spoorlijnen waardoor een nieuwe categorie opdrachtgevers met een eigen problematiek ontstaat.
Bestuursvoorzitter Jol constateert: ‘Al met al zijn de vooruitzichten niet ongunstig, mede gezien het economische klimaat dat na een aantal magere jaren weer wat milder wordt. Desondanks verwachten we dat 2006 voor Movares een minder jaar zal worden dan 2005. De voornaamste reden is dat de twee megaprojecten, HSL-Zuid en Betuweroute in 2006 afgerond gaan worden. Deze projecten vertegenwoordigen tot en met de slotfase een dusdanig aandeel in de orderportefeuille dat aan een omzetdaling daarna niet te ontkomen valt. Dit ondanks veelbelovende nieuwe kansen. We zijn er echter van overtuigd dat Movares als specialistisch advies- en ingenieursbureau een goede toekomst tegemoet gaat. Onze kerncompetenties in de railsector leggen daarvoor de basis, samen met de aandacht voor innovatie, scopeverbreding en beheerste internationalisering.’

Profiel
Holland Railconsult, vanaf 1 mei 2006 Movares, is het advies- en ingenieursbureau dat oplossingen genereert voor de capaciteits-, veiligheids- en inpassingsvraagstukken op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en vervoerssystemen. Movares is voor haar klanten in de gehele keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege planfases naar het ontwerp en de realisatie van projecten, tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling van kennis, expertise en innovatief vermogen van Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: vormgeven aan bereikbaarheid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Movares (Holland Railconsult BV)