Arcadis boekt recordwinst

Arhem – Arcadis boekt recordwinst bij omzet boven € 1 miljard

 • Netto operationele winst stijgt 40%
 • Bedrijfsopbrengsten 11% hoger, autonome groei 5%
 • Aanzienlijke margeverbetering: 8,2% ten opzichte van 6,2% in 2004
 • Goede prestaties over de gehele linie
 • Voorstel dividend te verhogen met 37,5% naar € 0,66 per aandeel
 • Vooruitzichten voor 2006 positief; toename van omzet en winst verwacht

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft op 6 maart 2006 uitstekende resultaten bekend gemaakt over 2005. De netto operationele winst (vóór amortisatie en éénmalige effecten) steeg met 40% tot € 33,4 miljoen (2004: € 23,8 miljoen). Per aandeel is dit € 1,65 tegenover € 1,18 in 2004. Dit recordresultaat was het gevolg van gezonde autonome groei, een aanzienlijke margeverbetering en een goede bijdrage vanuit acquisities.
De bedrijfsopbrengsten waren 11% hoger op € 1.001 miljoen (2004: € 901 miljoen) waardoor de grens van € 1 miljard werd gepasseerd. Exclusief valuta-effect stegen de bedrijfsopbrengsten met 10%, waarvan 5% autonoom, geheel in lijn met de doelstellingen.

Voorgesteld wordt een dividend in contanten uit te keren van € 0,66 per aandeel. Dit is 40% van de netto operationele winst en 37,5% meer dan de € 0,48 per aandeel in 2004.

In 2005 werd de portfolio ingrijpend aangepast. Activiteiten met lagere marges werden vervangen door advies- en managementdiensten met meer toegevoegde waarde en hogere marges. Behalve een deel van de gebouwenactiviteiten in de V.S., werden het 50% belang in Grupo EP in Spanje en twee kleinere ondernemingen in de donormarkt verkocht. Tegenover deze verkopen met een kleine € 100 miljoen aan omzet stond de toevoeging van bijna € 200 miljoen op jaarbasis door acquisities. Dit betrof Blasland, Bouck & Lee (BBL) en Greystone in de Amerikaanse milieumarkt, het Engelse projectmanagementbedrijf AYH in de gebouwenmarkt en het Belgische SWK in de infrastructuurmarkt.

Reagerend op de resultaten zei bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy: “Onze focus op activiteiten met hogere toegevoegde waarde en meer groeipotentieel werpt vruchten af. Door goede prestaties van onze medewerkers over de gehele linie haalden we in 2005 voor het eerst onze margedoelstelling van 8%. De autonome groei lag op een goed niveau, met name in de milieumarkt. Door de uitbreiding met BBL en AYH is de strategische positionering van ARCADIS aanzienlijk verbeterd. Samen met BBL behoren we wereldwijd tot de top 5 op milieugebied terwijl AYH onze positie in de gebouwenmarkt op een hoger niveau brengt.”

Vierde kwartaal
De ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen hebben zich in het vierde kwartaal voortgezet. De bedrijfsopbrengsten groeiden met 24%. Het valuta-effect nam toe tot 5%, doordat behalve de Braziliaanse Reaal ook de Amerikaanse dollar in waarde steeg. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo 15%. De autonome groei bedroeg 5% en kwam vooral uit Brazilië, Frankrijk en België terwijl ook Duitsland bijdroeg aan de groei. In de Verenigde Staten vlakte de autonome groei wat af door minder beschikbare productiedagen. In Nederland steeg de omzet licht.

In het vierde kwartaal werd in Nederland een minderheidsbelang verkocht, resulterend in een boekwinst van € 0,4 miljoen. Aanpassingen van pensioenregelingen in Nederland hadden eveneens eenmalige resultaatseffecten. Dit betrof onder andere herziening van de pensioenregeling voor PRC waardoor deze per ultimo 2005 is geclassificeerd als defined contribution. In de bijlage wordt dit nader toegelicht.

De EBITA steeg 68%, exclusief eenmalige effecten 77%. Hiervan was 7% het gevolg van valuta-effecten. Het grootste deel van de stijging (48%) kwam van de verrichte overnames. De autonome stijging bedroeg 22%. Vooral Nederland, België, Frankrijk en Brazilië droegen hieraan bij.

De financieringslasten werden voor € 1,7 miljoen positief beïnvloed door financiële instrumenten voor afdekking van valuta- en renterisico’s. Het effect hiervan op de netto winst was € 1,2 miljoen. In de netto operationele winst is dit effect niet meegenomen.

Gehele jaar
De bedrijfsopbrengsten stegen met 11%, exclusief valuta-effect met 10%. Hiervan was per saldo 5% het gevolg van acquisities en desinvesteringen. Autonoom groeide de omzet eveneens 5%. De grootste bijdrage hieraan kwam uit de Verenigde Staten, Brazilië, Frankrijk en België. In Nederland was een geleidelijk herstel van de markt zichtbaar. Desondanks daalden de bedrijfsopbrengsten tengevolge van desinvesteringen en de in 2004 opgetreden sterke teruggang in infrastructuur. Door het marktherstel verbeterde de werkvoorraad met 22%.

De EBITA werd zowel in 2005 als in 2004 beïnvloed door eenmalige effecten. Dit betrof boekwinsten uit verkopen, de herstructureringslast voor Nederland in 2004 en wijzigingen in Nederlandse pensioenregelingen. De EBITA steeg met 68%, op recurring basis met 47%. Het valuta-effect bedroeg 3% vooral door stijging van de Braziliaanse Reaal. De bijdrage vanuit acquisities en desinvesteringen was 24%, de autonome groei 20%. Aan deze resultaatsverbetering werd vrijwel over de gehele linie bijgedragen.

Bij de invoering van de nieuwe strategie medio 2000 werd een margedoelstelling geïntroduceerd van 8% (EBITA als % van bruto toegevoegde waarde). Deze werd in 2005 voor het eerst gerealiseerd. De marge (op recurring basis) steeg van 6,2% in 2004 naar 8,2% in 2005, een verbetering van meer dan 30%. Dit was het gevolg van acquisities en desinvesteringen, de in 2004 doorgevoerde herstructurering in Nederland en betere bezettingsgraden in combinatie met gunstige marktomstandigheden.

Bij gebouwen leverde de transitie naar activiteiten met een hogere toegevoegde waarde de belangrijkste verbetering op. Hier steeg de marge naar 7,7% ten opzichte van 1,4% in 2004. Ook in de beide andere segmenten verbeterde de marge, bij infrastructuur naar 7,6% (2004: 6,7%) en bij milieu naar 9,7% (2004: 9,3%).

De belastingdruk was met 33,0% licht hoger dan de 32,4% in 2004. De bijdrage van niet-geconsolideerde deelnemingen daalde als gevolg van het aflopen van enkele contracten voor energieprojecten in Brazilië. Inmiddels is voor één project een nieuw contract afgesloten wat vanaf het vierde kwartaal bijdraagt aan de winst. Het belang derden steeg aanzienlijk door een sterke winststijging in Brazilië, waar ARCADIS 50,01% van de aandelen bezit.

Kasstroom, investeringen en balans
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg bijna € 67 miljoen (2004: € 45 miljoen). Dit hoge niveau werd mede bereikt doordat het werkkapitaal opnieuw werd teruggebracht. Na aftrek van € 15 miljoen voor vervangingsinvesteringen resteerde een vrije kasstroom van bijna € 52 miljoen.

De uitbreiding van de onderneming door acquisities ging gepaard met aanzienlijke investeringen ter hoogte van € 121 miljoen. Netto was dit € 102 miljoen, inclusief € 27 miljoen voor een mogelijke prestatiegerelateerde nabetaling voor AYH en een ingehouden deel van de koopsom in verband met garanties voor BBL. De goodwill bedroeg € 61 miljoen en de waarde van identificeerbare immateriële vaste activa € 11 miljoen. Verkopen van bedrijven leverden € 15 miljoen op (€ 8,5 miljoen netto), waarvan € 2,5 miljoen boekwinst.

De balans is sterk beïnvloed door de in 2005 verrichte acquisities. Het balanstotaal steeg van € 438 miljoen ultimo 2004 tot € 650 miljoen ultimo 2005. De netto schuldpositie was ultimo 2005 € 52 miljoen (2004: + € 5,8 miljoen). De balansratio’s bleven sterk. De netto schuld ten opzichte van EBITDA was 0,6 (2004: – 0,1); de interest coverage ratio 17 (2004: 10)

Ontwikkelingen per marktsegment
De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor heel 2005 in vergelijking met 2004.

 • Infrastructuur
  De groei bedroeg 5%. Het effect van acquisities en desinvesteringen was per saldo nihil, het valuta-effect 2%. Autonoom groeiden de activiteiten 3% door een sterke toename in Brazilië en aanhoudende groei in de Verenigde Staten, Frankrijk en België. In Nederland daalde de omzet nog met 4%, maar herstelde de markt door meer investeringen in spoorverbetering, het aantrekken van de gemeentelijke markt en een toename van PPS initiatieven. De Duitse markt bleef zwak terwijl ook in Chili een daling optrad.
 • Milieu
  Met 33% was de groei in milieu veruit het sterkst. De acquisities in de Amerikaanse markt droegen hieraan voor 22% bij. Het valuta-effect was 1% en de autonome groei 10%. In de Verenigde Staten nam de omzet autonoom toe met 14%. Hier werd voor bijna 60 miljoen dollar aan nieuwe GRiP® opdrachten verworven, vooral bij bedrijven. De werkvoorraad voor GRiP® bedroeg eind 2005 circa 250 miljoen dollar. Ook in vrijwel alle Europese landen en in Brazilië lag de autonome groei op een goed niveau.
 • Gebouwen
  De omzet steeg met 9%. Met de verkoop van het gedetailleerde ontwerpwerk in de Verenigde Staten en de overname van AYH werd de portfolio aanzienlijk verbeterd. Per saldo was het effect van aan- en verkopen op de omzet 2%. De autonome groei lag met 7% op een goed niveau. Hieraan werd vanuit vrijwel alle landen bijgedragen. In het vierde kwartaal werd een belangrijk facility management contract in Nederland verworven. Het betreft een vierjarig contract voor DSM en Sabic.

Vooruitzichten
Verwacht wordt dat in Nederland de markt geleidelijk verder herstelt. Door verbetering van de economie kunnen meer middelen beschikbaar komen voor onderhoud en vernieuwing van infrastructuur terwijl ook PPS initiatieven leiden tot meer werk. In Europa is de markt in Frankrijk en België gunstig. In Centraal Europa wordt een toename van investeringen voorzien, gestimuleerd vanuit Europese fondsen. In de Verenigde Staten heeft het federale investeringsprogramma (SAFETEA) een positief effect op de markt. Het hoge investeringsniveau in Brazilië leidt tot veel werk. In milieu biedt de goede werkvoorraad vanuit langjarige GRiP® contracten een solide basis voor groei in de Verenigde Staten. In Europa en Zuid-Amerika ligt de nadruk op uitbreiding van diensten bij bedrijven. De klanten van BBL, waaronder veel multinationals uit de Fortune 100, bieden veel perspectief. Door de transitie naar managementdiensten is de groeipotentie van het gebouwensegment aanzienlijk toegenomen. Aantrekkende investeringen bieden kansen voor projectmanagement bij scholen, ziekenhuizen en commercieel vastgoed. Ook de nieuwe contracten voor facility management zullen in 2006 bijdragen aan de groei.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: “De vooruitzichten voor 2006 zijn positief. De marktomstandigheden zijn gunstig en met de recente acquisities kunnen we daarvan nog beter profiteren. Ons beleid is erop gericht vanuit sterke thuismarktposities door synergie groei te realiseren. Daarbij richten we ons op dienstverlening aan multinationale bedrijven, bodemsanering, spoorwegen, bruggen en tunnels en projectmanagement. De focus blijft op activiteiten met meer toegevoegde waarde om de marges verder te verbeteren. De integratie van BBL op basis van hun klantgerichte business model is een belangrijke prioriteit voor 2006. Uitbreiding door middel van acquisities wordt voortgezet, maar naar verwachting in een lager tempo dan in 2005. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2006 een voortgaande groei van omzet en resultaat.”

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur – Milieu – Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met 10.000 mensen en een omzet van meer dan € 1 miljard. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.