Breed draagvlak scheppen voor invoering kilometerprijs

Den Haag – Het systeem van kilometerbeprijzing dat in 2012 gereed moet zijn is eerlijk en biedt gunstige vooruitzichten om het fileprobleem op de Nederlandse wegen terug te dringen. Het is wel van belang om voor de plannen, die zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit, snel bij publiek en bedrijfsleven een breed draagvlak te scheppen. Beprijzen is geen doel op zich, maar maakt deel uit van een breed pakket aan maatregelen op de weg. Ook het openbaar vervoer is een onmisbare schakel om de groei van de mobiliteit in Nederland te faciliteren. Dat waren de belangrijkste conclusies tijdens de forum-discussie op de conferentie ‘Anders betalen voor mobiliteit’ (ABVM).

Het congres vormt de start van de uitvoering van de Nota Mobiliteit, die twee dagen geleden door de Eerste Kamer is aanvaard. Daarmee is de weg vrijgemaakt om de doelstellingen te gaan realiseren. In 2020 moeten de files zijn teruggebracht tot het niveau van 1992 en moet 95 procent van de mensen zijn plaats van bestemming op tijd bereiken. Dat terwijl het nationale wagenpark van 2020 tweemaal zo groot zal zijn als begin jaren ’90.

Minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs vertelde de 300 aanwezigen dat zij binnenkort ook uitnodigingen kunnen verwachten voor congressen over openbaar vervoer, netwerkanalyses en goederenvervoer. Met het congres van vandaag wil de minister een gezamenlijk vertrekpunt definieren voor de aanwezige overheden, wetenschappers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

“De discussie gaat nu niet meer over de vraag of we de kilometerprijs gaan invoeren, maar hoe we dat gaan doen”, aldus Karla Peijs. Volgens de minister is het van groot belang om de voordelen van betalen per kilometer goed te communiceren met de burger. Wie tijdens de spits met een zware auto over drukke verkeersknooppunten rijdt, is straks duurder uit. Maar het merendeel van de Nederlanders gaat er met de kilometerbeprijzing juist op vooruit. “Je wordt afgerekend op het gebruik van je auto, niet het bezit. Wie veel rijdt, zal dus meer betalen. De ruimte op de weg is een schaars goed, en wordt daarom duurder. Dat is onvermijdelijk.”

De kansen om de doelen die in de Nota zijn gesteld te bereiken zijn gunstig, zo gaf voorzitter Paul Nouwen van het Platform ABVM aan: “Toen de Nota dit najaar in de Tweede Kamer werd aangenomen sprak de minister van een ‘historisch moment’. Dat doen bewindslieden gewoonlijk alleen als ze aftreden.”

Volgens Nouwen werd tijdens het Tweede Kamerdebat ook duidelijk dat de Nota brede politieke steun geniet en het verkiezingsjaar 2007 zal overleven. “Ook een nieuw kabinet zal met de doelen verder gaan. De PvdA ondersteunt het systeem van kilometerbeprijzing ook. De wens om het fileprobleem terug te dringen leeft bij iedereen. Deze nota verdwijnt dus zeker niet in een la”.

Voor alle deelnemers is het duidelijk dat het zaak is snel een breed publiek draagvlak te verwerven voor beprijzing. Het aannemen van de Nota Mobiliteit is in de media niet voldoende opgepikt, waardoor veel burgers nog niet op de hoogte zijn van de voordelen. “We moeten snel laten zien wat het nieuwe systeem waard is,” zei Eric Janse de Jonge, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant. “De investeringen zullen op termijn besparend werken. Terwijl de indirecte kosten van het fileprobleem voor het bedrijfsleven nu al jaarlijks in de miljarden lopen. De heffing in Londen heeft aangetoond dat het systeem werkt.”

Het systeem van kilometerbeprijzing wordt nu al doorgevoerd in het openbaar vervoer met de OV-chipkaart, zo benadrukte Alexander Tchernoff, voorzitter van de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer. “Goed openbaar vervoer is onmisbaar in het vergroten van de mobiliteit in Nederland. We hebben het in Nederland teveel over auto’s. Waar we naartoe moeten, is niet een ANWB, maar een ANMB: een Algemene Nederlandse Mobiliteits Bond.”

Tijdens de discussie bleek dat het terugdringen van de relatief hoge systeemkosten voor de kilometerheffing bovenaan de agenda staat van minister Peijs. Zij rekent daarbij ook op een positieve opstelling van het bedrijfsleven. “Ik zou willen zeggen tegen de industrie: Kom op! Leveren jullie je bijdrage om het nieuwe systeem betaalbaar te maken.”

Paul Nouwen benadrukte in dit verband dat het voordeel van het nieuwe systeem voor het bedrijfsleven is dat de opbrengsten van de kilometerbeprijzing direct in het verbeteren van de infrastructuur worden gestopt. “Het systeen lijkt enerzijds misschien duurder voor ondernemers, maar ze krijgen er ook meer mobiliteit voor terug. In het kamerdebat was dat argument doorslaggevend voor bijvoorbeeld minister Zalm om de Nota te steunen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat