NS: meer klanten, meer tevreden klanten in 2005

Utrecht

  • 4,5% reizigersgroei.
  • Tweederde van de klanten geeft NS rapportcijfer 7 of hoger
  • Informatievoorziening en punctualiteit moeten beter
  • Investering 371 miljoen euro in service, treinen en stations
  • In Nederland betaalde infraheffing 146 miljoen euro
  • Bedrijfsresultaat hoofdrailnet 91 miljoen euro, totaal NS 292 miljoen euro

In 2005 heeft NS goede resultaten geboekt. In Nederland bedroeg de reizigersgroei 4,5%. De klantwaardering steeg. 67% van de klanten geeft NS een rapportcijfer 7 of hoger. Het bedrijfsresultaat verdubbelde door een hogere omzet en verhoudingsgewijs gelijkblijvende kosten. Het bedrijfsresultaat van NS kwam uit op 292 miljoen euro (2005: 144 miljoen euro). Het netto-resultaat bedroeg 219 miljoen euro (2004: 121 miljoen euro op vergelijkbare basis). In 2005 investeerde NS 371 miljoen euro met name in verbetering van de dienstverlening.

NS president-directeur Veenman is blij met de verbeterde prestaties. “Op vele fronten doet NS het beter dan in 2004. Dat is goed voor onze reizigers, voor de mobiliteit en dus voor Nederland. Vorig jaar hebben wij veel van onze doelstellingen gehaald. Echter de informatievoorziening en punctualiteit moeten beter. We treffen maatregelen ter waarde van ruim 150 miljoen euro om dit te verbeteren. Zo gaan we informatie tot op het perron brengen, brengen we dynamische reisinformatie in treinen en passen storingsgevoelige treinonderdelen aan. Wij doen er alles aan om dit jaar nog beter te presteren.
Met een verder verbeterde dienstverlening in de trein en op het station en aantrekkelijke aanbiedingen willen we nog meer mensen voor de trein laten kiezen. Zo werkt NS mee aan het bereikbaar en leefbaar houden van het land.”

Voor het eerst verbijzondert NS het bedrijfsresultaat van het Nederlandse hoofdrailnet. Dit bedroeg in 2005 91 miljoen euro. Om de continuïteit en de noodzakelijke investeringen op lange termijn te waarborgen is een hoger rendement noodzakelijk. Het totaal geïnvesteerd vermogen van NS bedroeg ultimo 2005 5.168 miljoen euro. Alleen al in nieuwe Sprinters gaat NS 248 miljoen euroinvesteren. Het totaal aan investeringen in treinen tussen 2001 en 2006 komt daarmee op 2 miljard euro. In 2006 ligt verder het accent van de investeringen op de introductie van de OV-chipkaart, betere reisinformatie, prettiger stations en comfortabele en energiezuinige treinen.

Zorg voor klanten en omgeving
De kwaliteit van de dienstverlening is terug op een normaal niveau. In 2005 steeg de waardering van treinreizigers voor deze dienstverlening opnieuw. 67% van de klanten gaf NS een rapportcijfer 7 of hoger (2004: 65%). Op aspecten zoals ‘sociale veiligheid’, ‘reinheid van treinen en stations’, ‘op tijd rijden’ en ‘informatie bij vertraging’ lag de stijging van de klantwaardering tussen de 0,5 en 5%. In 2005 reed op het hoofdrailnet 84,7% van de treinen binnen 3 minuten op tijd (2004: 86,0%). Volgens de internationaal gebruikelijke norm van 5 minuten reed in 2005 91,8% van de treinen op tijd (2004: 92,6%). In de combinatie van op tijd rijden en drukte op het spoor behoort NS hiermee tot de top van spoorbedrijven.
Met de introductie eind 2006 van een volledig nieuwe dienstregeling gaat NS stapsgewijs dagelijks 200 treinen meer rijden dan nu, wordt de betrouwbaarheid van de dienstregeling vergroot en is verdere groei van het aantal reizigers mogelijk. Het verbeteren van de informatievoorziening heeft hoge prioriteit. Met comfortabelere, stillere en energiezuiniger treinen levert NS ook een actieve bijdrage aan een beter leefklimaat.

Financiën: resultaat gestegen
In 2005 groeide het bedrijfsresultaat fors door hogere omzet bij verhoudingsgewijs gelijkblijvende kosten. Voor het eerst telden in 2005 de opbrengsten en lasten van de Northern Railconcessie volledig mee. De totale opbrengsten van NS stegen in 2005 met €538 miljoen (18%) van €2.949 naar €3.487 miljoen. De bedrijfslasten komen uit op 3.195 miljoen euro, bijna 14% boven het niveau van 2004 van 2.805 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verdubbelde van 144 miljoen euro naar 292 miljoen euro. Het netto resultaat is gestegen tot 219 miljoen euro. Zonder een eenmalige afwaardering van een belastingvordering (89 miljoen euro), in verband met verlaging van het percentage vennootschapsbelasting, bedroeg het resultaat in 2004 121 miljoen euro.
Het rendement op het totaal door NS geïnvesteerd vermogen (ROI) kwam in 2005 uit op 4,2% (2004: 0,6%). Dit is nog onvoldoende gelet op de noodzakelijke investeringen op langere termijn en de maatschappelijke rol van NS waarbij NS wil werken aan verbetering van de dienstverlening, prettige stationsomgevingen en milieumaatregelen. Voor de continuïteit van de onderneming en haar investeringen is tenminste een ROI van 7% na belastingen nodig.

Reizigersvervoer
De totale opbrengsten uit het segment reizigersvervoer stijgen met 391 miljoen euro van 1.801 miljoen euro in 2004 naar 2.192 miljoen euro in 2005 (21,7%). Een belangrijke factor hierin is dat de opbrengsten van het eind 2004 verworven aandeel van NedRailways in Northern Rail in 2005 voor het eerst het gehele jaar meetellen. De vervoersopbrengsten, exclusief effect NedRailways, zijn gestegen met 4,2% naar 1.781 miljoen euro. Vooral door hogere verkopen van enkele reizen, retours en abonnementen, de tariefsverhoging door extra verkopen rond evenementen en door acties die nieuwe klanten trokken en bestaande klanten konden verleiden om vaker met de trein te reizen.

De totale kosten zijn toegenomen met 306 miljoen euro naar 2.058 miljoen euro. Deze stijging wordt nagenoeg geheel verklaard door Northern Rail. De aanzienlijke stijgingen van de infraheffing in Nederland en de energieprijzen zijn per saldo inverdiend door kostenreducties en verhoging van de productiviteit.

Het bedrijfsresultaat op het reizigersvervoer bedraagt 134 miljoen euro. Dat is fors meer dan in 2004 (49 miljoen euro). Het bedrijfsresultaat voor het hoofdrailnet is in 2005 uitgekomen op 91 miljoen euro.

Het reizigersvervoer in Nederland is voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen. De groei is ten opzichte van die in 2004 meer dan verdubbeld naar 4,5%. Het totaal aantal reizigerskilometers bedraagt 14,7 miljard tegen 14,1 miljard in 2004. In 2005 reisden ruim 1.000.000 mensen per dag met NS.

In een concurrerende internationale reismarkt, wordt NS Internationaal commercieel slagvaardiger. De omzet van het internationaal vervoer is voor het eerst sinds een aantal jaren van terugval gestegen, met 4%.

De omzet van NedRailways, een 100% dochter van NS Groep, bedroeg op basis van haar 50% belang in de Mersey- en Northern Rail-vervoersconcessies 411 miljoen euro. De franchises droegen positief bij aan het NS-resultaat. Eind 2005 vervoerde Northern Rail meer dan 200.000 reizigers per dag. Ten opzichte van het begin van de concessie is er een reizigersgroei van 12,5%. De reizigersgroei bij Merseyrail bedroeg in 2005 6%. Hier reizen 100.000 mensen per dag.

Ontwikkeling en exploitatie van stationsgebieden
De bedrijfsopbrengsten van het segment knooppuntontwikkeling zijn gestegen van 511 miljoen euro in 2004 naar 585 euro in 2005. De stijging houdt vooral verband met de gestegen verkoop op stations (met name de winkelomzet van AH to go en de horeca-omzet van Servex) en de resultaten in het onroerend goed. Ook het bedrijfsresultaat is toegenomen, en wel van 80 miljoen euro in 2004 naar 114 miljoen euro in 2005.

Het Nederlandse spoornet telt 390 stations sinds de ingebruikname in 2005 van de nieuwe stations Arnhem Zuid en Den Haag Ypenburg. Het verblijf op stations wordt steeds aantrekkelijker. Dit draagt ook bij aan een positief resultaat van NS Stations. In 2005 is de omzet uit horeca- en retailactiviteiten gestegen van 232 euro naar 246 miljoen euro.
NS Stations was ook in 2005 actief in het openen van nieuwe vestigingen voor horeca, fastfood en retail. Inmiddels beschikken 20 stations (2004: 19) over een AH to go winkel. Begin 2005 opende op Utrecht Centraal de nieuwe stationsrestauratie ‘De Tijd’, ruim en modern opgezet met bediening en internet- en vergaderfaciliteiten. Voor de vernieuwing van diverse restauraties heeft dochter Servex van NS Stations in 2005 een franchiseovereenkomst gesloten met La Place voor hun restaurantformule.

NS Vastgoed heeft in 2005 een toonaangevende rol gespeeld bij de ontwikkeling en exploitatie van onroerend goed in de stationsomgeving. Wonen, werken en recreëren in een levendige, aantrekkelijke, bereikbare en veilige stationsomgeving is daarbij steeds het uitgangspunt. Het verhoogt de synergie met het reizigersvervoer. De sterk groeiende ontwikkelportefeuille bracht NS Vastgoed in de top-10 van projectontwikkelaars in Nederland.

Eind 2005 had NS Vastgoed 610.000 m2 onroerend goed in ontwikkeling, gedurende het jaar zijn acht nieuwe projecten in ontwikkeling genomen, goed voor 200.000 m2 vloeroppervlak. Voor een aantal projecten werden definitieve afspraken met gemeenten en gebruikers over de bouw gemaakt. Van de planvoorraad was 229.000 m2 wonen en 177.000 m2 kantoren. De overige m2 zijn onder andere scholen, hotels en parkeervoorzieningen. In 2005 is de bouw begonnen van het eerste door NS Vastgoed ontwikkelde scholencomplex, het ROC bij station Nijmegen. Ook werden de eerste woningbouwprojecten in verkoop genomen, in Amersfoort, Rotterdam (Blaak) en Den Haag (Leidschenveen). De bouw zal naar verwachting begin 2006 starten.

Van de tot 2010 voorgenomen aanleg van 20.000 parkeerplaatsen op 110 locaties, zijn in 2005 door NS Vastgoed samen met haar partner Q-park ruim 2100 parkeerplaatsen gerealiseerd en ruim 2400 parkeerplaatsen in uitvoering genomen.

Bouw
De bouwopbrengsten zijn in het verslagjaar met ruim 14 procent gestegen tot 827 miljoen euro. In 2004 bedroegen deze 720 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 50 miljoen euro, ruim een verdubbeling ten opzichte van 2004 (22 miljoen euro).

NS-dochter Strukton maakte een sterke autonome groei door. In de divisie Railinfra werd dit vooral zichtbaar door een aantal grote nieuwbouwprojecten. Bovendien was in Nederland en Zweden sprake van een forse groei in de onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden. Ondanks de slechte marges voor de Civiele Bouw, presteerde deze divisie boven verwachting door een aantal goedlopende werken.
De ontwikkeling van Bouw & Vastgoed bleef het afgelopen jaar achter. Reden waren zowel prijsdruk als vertraging bij de start van vastgoedprojecten. Gedurende 2005 werd wel het 50% aandeel in het Belgische winkel- annex kantorencomplex Urbis verkocht. De markt voor projecten uit overheidsconcessies groeit nog steeds. In 2005 had Strukton op dit vlak twee projecten in uitvoering.

Medewerkers
Het aantal voltijds arbeidsplaatsen bij NS is per saldo gedaald van 24.794 ultimo 2004 naar 23.626 in 2005. Enerzijds zijn meer medewerkers voor horeca-activiteiten op stations aangetrokken, anderzijds zijn meer medewerkers in 2005 met pensioen gegaan.

Investeringen
NS investeert in verbetering van de dienstverlening en in de verbetering van de kwaliteit van de stationsomgevingen. De investeringen in materiële vaste activa namen fors toe en bedroegen in 2005 371 miljoen euro (2004 332 miljoen euro). Deze investeringen hebben vooral betrekking op de renovatie van intercityrijtuigen en sprinters, de aanschaf van nieuwe sprinters en intercitydubbeldekkers, de bestelling van hogesnelheidstreinen en de kwaliteit van stationsgebieden. De investeringen in de renovatie van treinen dragen fors bij aan vermindering van de milieubelasting en stapsgewijze verbetering van de toegankelijkheid van treinen voor rolstoelgebruikers.

Corporate governance
Hoewel geen Nederlands beursgenoteerde onderneming, past NS vrijwillig de Nederlandse corporate governance code toe, zoals gepubliceerd op 9 december 2003 door de Commissie Tabaksblat. Omdat NS geen beursnotering en geen one-tier bestuursstructuur heeft is de code op enkele onderdelen niet van toepassing De meeste principes en bepalingen waren overigens bij NS al in gebruik voordat de code van kracht werd.
De corporate governance code bij NS is verankerd in de reglementen voor de directie, de raad van commissarissen, de auditcommissie, de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie, een gedragscode en een klokkenluidersregeling.

IFRS
Met ingang van 1 januari 2006 past NS de verslagleggingregels volgens IFRS volledig toe. Ook al is het hier als niet beursgenoteerde onderneming niet toe verplicht.

Vooruitzichten
NS wil de opgaande lijn in de kwaliteit van de dienstverlening en het bedrijfsresultaat vasthouden. Ook in 2006 zal NS blijven investeren in een betere dienstverlening aan reizigers. NS richt zich daarbij op investeringen die zo veel mogelijk grote groepen reizigers van dienst zijn, zoals de introductie van de OV-chipkaart, verbeteringen in de actuele reisinformatie, parkeervoorzieningen en vervoerscapaciteit. In maart 2006 komen voor de reizigers nieuwe reismogelijkheden beschikbaar door de opening van een rechtstreekse treinverbinding tussen Eindhoven, Utrecht en Schiphol via de Utrechtboog.
Het investeringsniveau zal naar verwachting hoog blijven. Dit past in de ambitie om het beste spoorwegbedrijf van Europa te worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Nederlandse Spoorwegen