Principe-akkoord Waterbouw bereikt

Odijk – Werkgevers en bonden hebben een principe-akkoord bereikt over een nieuwe cao betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel werkzaam in de Waterbouw. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar (van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007).

Loon & vergoedingen

  • Partijen zijn overeengekomen dat per 1 januari 2006 de lonen worden verhoogd met 1,75% en dat per 1 januari 2007 de lonen worden verhoogd met 2%.
  • De vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 18, 34, 35, 36 en 39, met uitzondering van de voedingstoeslag, worden op 1 januari 2006 verhoogd met 1,5% en op 1 januari 2007 met 1,5%.

Reiskosten

  • De tarieven voor woon-werkverkeer per auto worden met 0,02 eurocent verhoogd. Het tarief wordt 0,12 eurocent per inzittende met een minimum van 0,34 eurocent per kilometer en een ongewijzigd maximum van 0,36 eurocent.

Overwerkvergoeding sparen

  • Het blijft mogelijk (voorzover individueel fiscaal toegestaan) om vergoedingen voor overwerk aan te wenden voor het spaarpensioen, prépensioen (uitsluitend voor werknemers geboren voor 1 januari 1950), spaarloon of levensloop.

Eindejaarsuitkering WAO’ers

  • De bestaande vakantie- en eindejaarsuitkering voor WAO’ers worden met ingang van 1 januari 2006 verhoogd worden met 1,5% en met ingang van 1 januari 2007 eveneens met 1,5%.

Pensioenopbouw tweede ziektejaar

  • De pensioenopbouw in het tweede ziektejaar wordt gebaseerd op de pensioengrondslag zoals die gold in het eerste ziektejaar.

Arbeidsongeschiktheid

  • Voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers zijn aanvullingsregelingen in de cao afgesproken. Deze aanvullingen gelden voor het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel de WIA of IVA.

Ziektekosten

  • Er wordt een aanvullend pakket afgesloten waarin tenminste fysiotherapie en eerstelijns psychologische hulp zit. De werkgeversbijdrage voor dit aanvullende pakket bedraagt 120 euro op jaarbasis. Voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer zich aansluit bij het pakket zoals aangeboden door de werkgever. Indien de werkgever geen pakket aanbiedt en de werknemer zelf een soortgelijk aanvullend pakket afsluit, ontvangt hij bovengenoemde compensatie van de werkgever.

Verplichte snipperdagen

  • De verplichte snipperdagen voor 2006/2007 zijn: 26 mei, 27, 28 en 29 december 2006. De verplichte snipperdagen voor 2007/2008 zijn: 18 mei, 24, 27, 28 en 31 december 2007.

Buitenlandcontract

  • Partijen hebben intensief onderhandeld over de aanpassing en verhoging van de pensioengrondslag voor werknemers die in het buitenland werkzaam zijn. De besprekingen zijn constructief en hoopgevend maar hebben nog niet geleid tot overeenstemming. Over enkele weken worden de onderhandelingen voortgezet. De cao-commissie Waterbouw wordt binnenkort gevraagd zich uit te spreken over mogelijke oplossingsrichting(en). Wij houden jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Hout- en Bouwbond CNV