Geld voor verbetering van luchtkwaliteit

Den Haag – Ter bestrijding van luchtverontreiniging krijgen de grote overschrijdings¬gebieden een basisbedrag van 5 miljoen euro per regio voor maatregelen. Daarmee is eindelijk zicht gekomen op de verdeling van de 100 miljoen euro voor regionale en lokale maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Staatssecretaris Van Geel had dit extra geld al in augustus 2005 aangekondigd, maar tot nu toe was nog niet duidelijk hoe het geld verdeeld zou worden.

De luchtkwaliteit was onderwerp in het bestuurlijk overleg van de ministers Dekker, Peijs en staatssecretaris Van Geel met IPO en VNG. De bewindslieden willen een simpele en vlotte verdeling, zodat de regio’s snel aan de slag kunnen. Naast het basisbedrag van 5 miljoen euro per regio voor maatregelen ter bestrijding van luchtverontreiniging.is er ook procesgeld beschikbaar. Het kabinet wil half februari een wetsvoorstel Luchtkwaliteit naar de Tweede Kamer sturen. Gelijktijdig zullen een AMvB “in betekenende mate” en een protocol “meten en regelen” naar de Kamer gestuurd worden, plus een brief over wat de alternatieven voor de programma-aanpak zouden zijn. Voorafgaand hieraan zullen IPO en VNG op korte termijn uitgenodigd worden om de tekst van het wetsvoorstel te bespreken.

Het wetsvoorstel beperkt zich tot ruimtelijke projecten die ‘in betekenende mate’ bijdragen aan problemen met luchtkwaliteit. Als een project niet of nauwelijks bijdraagt aan luchtverontreiniging, dan is er geen belemmering voor Als richtlijn voor bijdragen ‘in betekenende mate’ aan luchtverontreiniging wordt voorgesteld de MER-beoordelingsgrens van 2000 woningen of een bijdrage van 3% of meer aan de normen voor luchtkwaliteit bij andere projecten. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Verder is in het bestuurlijk overleg van 18 januari 2006 gesproken over de gebiedsafbakening ten behoeve van een Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. VNG deelde ter vergadering een alternatief voorstel uit waar alle partijen enthousiast op reageerden Het voorstel komt neer op een meer globale indeling in plaats van een waslijst van individuele projecten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)