Constructief overleg gebruiksvergoeding spoor

Den Haag – Op uitnodiging van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn alle railgoederenvervoerders en aantal grote klanten bijeengekomen op een informatiebijeenkomst over de overgangsregeling voor de gebruiksvergoeding. Deze vergoeding is het tarief dat een gebruiker van het spoor moet betalen aan de infrastructuurbeheerder. Die regeling krijgt een meerjarig karakter.

Tijdens het symposium “Overgangsregeling gebruiksvergoeding gemengde net 2007-2011” op 20 december 2005 bleek dat er van de zijde van de verladers en vervoerders onbegrip en kritiek bestaat over de voornemens van ProRail en het ministerie. Zo zijn er vraagtekens geplaatst bij de tariefhoogte, de bedrijfseconomische consequenties en het berekende volumeverlies. Geconstateerd werd dat de consequenties van de motie-Hofstra, die een kostendekkende exploitatie van de Betuweroute veronderstelt, de mogelijkheden voor een verdere korting op de gebruiksvergoeding op het gemengde net beperkt. Verladers en vervoerders wijzen bovendien op de noodzaak voor een efficiencyslag in het infrabeheer. De marktpartijen voorzien – ondanks de meerjarige overgangsregeling – voor 2006 en 2007 problemen, die ertoe leiden dat andere vervoerswijzen, buitenlandse havens dan wel andere routes de voorkeur gaan genieten. De maatschappelijk-economische effecten van de voorgenomen tariefstructuur werken, volgens hen, bovendien negatief door.

Afgesproken is dat de sector zelf met constructieve voorstellen zal komen die een betere onderbouwing kunnen geven van de verdeling van de gebruiksafhankelijke kosten. Bijvoorbeeld die tussen reizigersvervoer en goederentransport en binnen het goederentransport zelf. Hierbij zullen ook eventuele efficiencymogelijkheden in het infrastructuurbeheer worden betrokken. Het ministerie zal deze en andere suggesties de marktpartijen betrekken bij de uiteindelijke standpuntbepaling over de gebruiksvergoeding voor het spoor voor 2007-2011 en zal samen met ProRail de overgangsregeling uitwerken. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de Spoorwegwet en Europese regelgeving en in relatie tot de Betuweroute exploitatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat