Groen licht EC herstructureringsplan ABX LOGISTICS

Brussel, België – De Commissie heeft 7 december 2005 besloten het financiële gedeelte van het herstructureringsplan voor ABX LOGISTICS (kostprijs 176 miljoen euro) goed te keuren. Zij heeft zich bij de besluitvorming over dit dossier laten leiden door een aantal doelstellingen uit het herstructureringsplan: de aanzienlijke inkrimping van de capaciteit van de groep ABX Worldwide en de dochterondernemingen ABX Duitsland en ABX Nederland, het herstel van de levensvatbaarheid van de hele groep en de overdracht van het volledige kapitaal van de groep aan een particuliere investeerder uiterlijk 12 maanden nadat de Commissie de beschikking formeel heeft vastgesteld. De nationale wegvervoerspoot van ABX Frankrijk is in 2005 al geprivatiseerd.

Tussen 1998 en 2001 heeft de NMBS geleidelijk aan de bedrijven gekocht die samen het ABX-netwerk zouden vormen. Dit netwerk van inmiddels 107 dochterondernemingen, verspreid over Europa, Latijns Amerika, Afrika en Azië, kwam onder financiële druk te staan toen met name de kernbedrijven in Duitsland, Frankrijk en Nederland in de problemen raakten.

In februari 2002 kondigde de Belgische regering de herstructurering van de ABX-groep aan. Het betrokken maatregelenpakket, dat door de NMBS moest worden gefinancierd, is in 2003 en 2005 aan de Commissie gemeld. Voorgesteld werd:

Рalle activiteiten van het ABX-netwerk te groeperen in een holding, ABX LOGISTICS Worldwide NV (met ̩̩n uitzondering: de in 2005 geprivatiseerde binnenlandse wegvoervoerspoot van ABX Frankrijk);
– de dochterbedrijven te integreren en interoperabel te maken, een centrale dienst op te richten en de groep rond winstcentra te organiseren;
– de capaciteit aanzienlijk te verlagen (met 54 % voor de hele groep), vooral in Duitsland en Nederland;
– ABX Worldwide in zijn geheel te verkopen aan een particuliere investeerder die voor een belangrijke kapitaalinbreng zou zorgen;
– een financiële structuur op te zetten waarmee de levensvatbaarheid van de groep kon worden gegarandeerd.

De NMBS zal 176 miljoen euro van de kosten van deze maatregelen (totale kostprijs: 296,6 miljoen euro) voor haar rekening nemen; de rest moet door de ABX-groep of door de koper worden ingebracht.

Deze maatregelen zijn volgens de Commissie voldoende ingrijpend om ABX weer levensvatbaar te maken, ook al gaat dat herstel gepaard met de verkoop van de hele groep ABX Worldwide. Daarom heeft de Commissie bepaald dat de herstructureringssteun alleen wordt goedgekeurd indien de ABX-groep wordt verkocht aan een particuliere investeerder die niet alleen het bedrijf tegen de marktprijs moet kopen, maar ook voor een substantiële financiële inbreng in de ABX-groep moet zorgen.

Met deze nieuwe benadering moet de levensvatbaarheid van de groep in de toekomst beter kunnen worden gegarandeerd.

De Commissie concludeert dat een aantal andere financiële maatregelen die de NMBS ten gunste van ABX heeft getroffen (ter waarde van 126,7 miljoen euro) geen staatssteun vormen aangezien de voorwaarden die voor deze maatregelen golden, overeenstemmen met de marktvoorwaarden. De Commissie komt bovendien na omstandig onderzoek tot de conclusie dat de verkoop van de binnenlandse wegvervoerspoot van ABX Frankrijk, die begin 2005 zijn beslag heeft gekregen, economisch gerechtvaardigd is en dat daarbij geen sprake was van staatssteun.

Tot slot wijst de Commissie er nogmaals op dat momenteel richtsnoeren op het gebied van staatssteun in de spoorwegsector worden voorbereid, waarin wordt ingegaan op garanties die in een groot aantal lidstaten aan spoorwegondernemingen worden verleend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Europese Commissie