EC keurt financiering van ABX LOGISTICS door NMBS goed

Brussel, België – Na een procedure van zowat drie jaar keurde de Europese Commissie vop 7 december 2005 de financiële herstructurering van ABX LOGISTICS Worldwide goed. De Commissie geeft aan de moederonderneming NMBS-Holding de toelating om over te gaan tot de herkapitalisatie van ABX LOGISTICS ter waarde van 176 miljoen euro, voornamelijk door omzetting in kapitaal van schulden van ABX LOGISTICS ten opzichte van de NMBS-Holding.

Bovendien heeft de Commissie geen bezwaar tegen de investeringen van de NMBS ter gelegenheid van de oprichting van de ABX LOGISTICS groep tijdens de periode 1998-2003. Verder keurt de Commissie ook de verkoop door de NMBS-Holding, in maart 2005, van de nationale distributieactiviteiten in Frankrijk goed.

De Commissie beschouwt deze verkoop als conform aan de marktvoorwaarden. De goedkeuring van het financiële herstructureringsdossier maakt de weg vrij voor de privatisering en ontwikkeling van ABX LOGISTICS Worldwide.

Achtergrondinformatie bij de procedure van de Europese Commissie

De nood aan een operationele en financiële herstructurering
Sinds eind 2002 bestuderen ABX LOGISTICS Worldwide en zijn aandeelhouder NMBS de te volgen strategie inzake twee knelpunten: de nood aan een herstructurering van de activiteiten in Duitsland, Frankrijk en Nederland en het probleem van een structurele onder-kapitalisatie. De NMBS en ABX werken dan het operationele herstructureringsplan uit, dat zal toelaten om de verliezen in Duitsland, Frankrijk en Nederland op te heffen en de groep een stevige basis te verschaffen voor zijn verdere ontwikkeling.

Neerlegging van het financiële herstructureringsplan bij de Europese Commissie
Op initiatief van de NMBS, en om de Europese wetgeving terzake te volgen, wordt het financiële herstructureringsplan door de Belgische overheden in februari 2003 aan de Europese Commissie voorgelegd. De Europese regels schrijven immers voor dat leningen en kapitaalsverhogingen van overheidsbedrijven aan één van hun filialen die actief zijn op een concurrentiele markt, moeten worden voorgelegd aan de EC die dan nagaat, indien het gaat om staatsteun, of dit wel compatibel is met de mededingingsregels.

Een operationele herstructurering voor ABX LOGISTICS Worldwide
Parallel aan de neerlegging van het dossier bij de Europese Commissie, zet ABX LOGISTICS intensief zijn strategische en operationele herstructurering verder. De groep spits zich toe op haar activiteiten als organisator van internationaal en binnenlands transport (‘freight forwarding’) via de lucht, zee of via de weg. Door haar grootte duidelijk te verminderen en door haar structuren lichter en doeltreffender te maken, heeft ABX LOGISTICS een eerste operationele winst van 12 miljoen euro bereikt in 2004, en dit vergeleken met een verlies van meer dan 80 miljoen euro in 2002.

De verkoop van de nationale distributieactiviteiten (stukgoedvervoer) in Frankrijk
In het kader van de operationele herstructurering van ABX LOGISTICS werd in 2004 beslist om zich te terug te trekken uit de nationale distributie activiteiten in Frankrijk (stukgoedvervoer) door de overdracht van deze activiteiten aan het lokale management (Management Buy-Out). De Commissie oordeelt dat deze privatisering conform is aan de marktregels. De groep ABX LOGISTICS blijft werkzaam in Frankrijk door zijn activiteiten op het vlak van internationaal wegtransport (‘Eurocargo’) en lucht-en zeevaart (‘Air&Sea’).

Een gewijzigd herstructureringsplan
Door deze overdracht en om rekening te houden met de evolutie van de groep werd het financiële herstructureringsplan aangepast en medegedeeld bij de Commissie in januari 2005. De nieuwe maatregelen omvatten op een kapitaalverhoging van ABX LOGISTICS van 176 miljoen euro, voornamelijk door een omzetting in kapitaal van schulden die ABX LOGISTICS heeft bij de moedermaatschappij NMBS.

De Europese Commissie keurt het herstructureringsplan goed
Op 7 december 2005, keurt de Commissie het financiële herstructureringsplan van ABX LOGISTICS goed. De Commissie houdt in haar beslissing rekening met de capaciteitsverminderingen van ABX, de herstructureringsmaatregelen die het voortbestaan van de groep waarborgen, de integratie van de filialen van ABX onder één enkele holding en het perspectief op een nakende privatisering van de groep. In het kader van haar onderzoek heeft de Commissie ook de investeringen van de NMBS onderzocht die plaats hadden tijdens de oprichting van de ABX LOGISTICS groep in de periode 1998-2003 vóór de aanmelding van het herstructureringsplan. De Europese Commissie heeft geen enkel bezwaar geuit over deze investeringen, noch wat betreft de overname van bedrijven, noch over het herkapitaliseren van bepaalde bedrijven in 2001 voor een totaal bedrag van 126.7M €.

Belangrijke data wat betreft de procedure van de Europese Commissie
14.11.2002 De NMBS beslist om ABX LOGISTICS te herstructureren en een herstructureringsplan voor te leggen aan de Europese Commissie.
17.02.2003 België legt een herstructureringsplan van ABX LOGISTICS voor aan de Commissie. Dit plan omvat: (1) de conversie in kapitaal van 91.6 M € schulden van ABX Duitsland, Nederland en Frankrijk ten opzichte van de NMBS en (2) het ter beschikking stellen van een overbruggingskrediet van 140 M € te verdelen onder deze drie bedrijven.
23.07.2003 De Commissie beslist om de officiële onderzoeksprocedure rond de herstructurering van ABX LOGISTICS te starten.
14.01.2004 De beslissing rond de start van de procedure wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Iedere geïnteresseerde wordt uitgenodigd om zijn/haar opmerkingen betreffende het herstructureringsplan door te geven binnen de periode van één maand.
14.01.2005 De NMBS actualiseert het herstructureringsplan om rekening te houden met de evolutie van de groep. Dit nieuwe voorstel vervangt het initiële plan en omvat: (1) het ter beschikking stellen van 160 M € + interesten = 176 M € van de NMBS aan ABX LOGISTICS Worldwide en haar filialen in Duitsland en Nederland, voornamelijk onder de vorm van een conversie in kapitaal van schulden van deze filialen aan het moederbedrijf NMBS en (2) een draaiboek tot aftstand van nationale distributie activiteiten in Frankrijk door overdracht, sluitingen, financiering van sociale plannen en schadeloosstelling van schuldeisers. De Europese Commissie wordt ook op de hoogte gebracht van het vooruitzicht tot privatisering van de groep ABX LOGISTICS Worldwide.
22.03.2005 De NMBS-Holding tekent een bindend ‘memorandum of understanding’ met een Europees ‘private equity’ investeringsfonds voor de overname van 100% van de aandelen van ABX LOGISTICS Worldwide. Het akkoord is voorwaardelijk gesteld aan een positieve beslissing van de Europese Commissie betreffende het herstructureringsplan.
03.05.2005 De Commissie breidt haar onderzoek uit om rekening te houden met de evolutie van de groep, met de nieuwe bedragen die ter goedkeuring werden neergelegd en met het vooruitzicht tot privatisering van de groep.
11.06.2005 De beslissing tot uitbreiding van het onderzoek wordt gepubliceerd in Publicatieblad van de Europese Unie. Iedere geïnteresseerde wordt uitgenodigd om zijn/haar opmerkingen betreffende het geactualiseerde herstructureringsplan door te geven binnen de periode van één maand.
07.12.2005 De Commissie keurt het financiële herstructureringsplan van ABX LOGISTICS integraal goed.

Reacties
Laurent Levaux, Chief Executive Officer van de groep ABX LOGISTICS Worldwide: “Dit is een juiste beslissing, die in de lijn ligt met onze verwachtingen en die rekening houdt met onze inspanningen na drie jaar van grondige herstructureringen. We beschikken nu over een gezonde financiële structuur die ons toelaat vooruit te gaan, de kwaliteit van onze diensten naar onze cliënten toe nog te verbeteren en onze internationale ontwikkeling verder te zetten.”
Jannie Haek, Gedelegeerd Bestuurder NMBS-Holding: “Dit is een belangrijke beslissing omdat dit de eerste voorwaarde was voor privatisering, iets wat zowel door de NMBS-Holding als door de groep ABX is gewenst. De NMBS-Holding heeft in maart 2005 een exclusief princiepakkoord ondertekend met een Europees ‘private equity’ investeringsfonds voor de overname van 100% van de aandelen van ABX. Dit akkoord gebeurde onder de voorwaarde van de goedkeuring van het ABX dossier door de Europese Commissie. Wij hopen dat de privatisering van ABX nu gedurende de volgende maanden en na de gebruikelijke ‘due diligence’ kan plaatsvinden. De investeerder heeft een uitstekende reputatie en beschikt over een grote financiële expertise en een stevige financiële basis. Het is een goede aandeelhouder voor ABX.”

ABX LOGISTICS
Geschiedenis
In de context van de consolidering van de sector van transport en logistiek in Europa heeft de NMBS (vanuit de pakjesdienst van de Belgische spoorwegen) tussen 1998 en 2001 een internationale logistieke- en transportgroep opgebouwd en dit door overname van bedrijven die een sterke positie hadden op hun eigen markt: Thyssen Haniel Logistics/Bahntrans (Duitsland), Saima Avandero (Italië), Kersten Hunik (Nederland), Dubois (Frankrijk), en andere kleinere bedrijven om het internationale netwerk van de groep te vervolledigen. In december 2003 wordt de groep ABX officieel opgesteld door de groepering van alle bedrijven van de groep onder éénzelfde holding, ABX LOGISTICS Worldwide SA/NV.

Enkele cijfers
– een van de tien grootste Europese groepen actief op het vlak van transport en logistiek
– gecombineerde omzet 2004: 2.4 miljard €
– operationeel resultaat (EBIT) 2004: 12 miljoen €
– 10 000 personeelsleden (8700 voltijds equivalent)
– 400 sites
– 33 landen met eigen vestigingen
– exclusieve agenten en partners in 30 andere landen
– 0.9 miljoen m² opslagruimte
– top 10 van de Europese transport organisators (‘freight forwarders’)
– top 20 van de organisators van transport (expéditeurs) op het vlak van luchtvaart en maritiem transport
– hoofdzetel in Brussel, België
– aandelen 100% in het bezit van de NMBS-Holding
– top 15 van de grootste Belgische ondernemingen

Activiteiten
ABX LOGISTICS is een organisator van internationaal en nationaal transport via wegvervoer, lucht- of zeevaart. Als ‘freight forwarder’ organiseert ABX LOGISTICS de transportstroom in functie van de specifieke noden van zijn klanten, door de goedkoopste oplossing te zoeken, maar ook door de snelste, meest efficiënte en veiligste weg te kiezen. ABX LOGISTICS treedt op als makelaar op het vlak van transport bij de vliegtuigmaatschappijen, op maritiem vlak en met onafhankelijke wegvervoerders. Het levert diensten met toegevoegde waarde zoals het in- en uitklaren van goederen, opslag, voorbereiding van bestellingen, groepage, het ophalen of de distributie van goederen.

Omzet per activiteit (2004):
– expeditie per zee- en luchtvaart: 48%
– internationaal wegtransport: 20%
– nationale distributie: 22%
– warehousing / opslag (‘Contract Logistics’): 10%

Geografische spreiding:
– Europa: aanwezigheid met eigen vestigingen in twaalf landen; 8.300 personeelsleden
– Azië: aanwezigheid met eigen vestigingen in twaalf landen; 1.000 personeelsleden (waaronder 500 in China)
– Amerika: aanwezigheid met eigen vestigingen in vijf landen; 500 personeelsleden
– Afrika: aanwezigheid met eigen vestigingen in een land; 150 personeelsleden.
Het Belgische filiaal van de groep vertegenwoordigt 5% van de omzet van de groep ABX LOGISTICS en stelt ongeveer 900 mensen tewerk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMBS