Heijmans realiseert winstprognose 2005

’s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. zal 2005 in overeenstemming met de eerder aangegeven winstverwachting afsluiten. De bedrijfsopbrengsten zullen uitkomen op circa € 2,8 miljard, de nettowinst op € 85 miljoen ofwel circa 3% van de bedrijfsopbrengsten. De winst per gewoon aandeel komt daarmee op circa € 3,60.

Heijmans profiteert zowel in aantal verkochte woningen als in resultaat van de goede markt voor koopwoningen. Positief is de substantiële bijdrage van de in 2005 op te leveren grote infrastructuurprojecten. De huidige markt voor infrastructuur laat nog geen prijsherstel zien ondanks de toegenomen hoeveelheid werk. Het overaanbod in de kantorenmarkt vertoont nog geen daling. Buiten Nederland is de prestatie van Engeland onverminderd sterk.

De verwachte netto winst van €85 miljoen bevat, zoals reeds bij het halfjaarbericht vermeld, een éénmalige bate van €6 miljoen voor belasting uit hoofde van vrijval van een voorziening in verband met beëindiging van het management-participatieplan, alsmede een éénmalige bate van €5 miljoen voor belasting ingevolge boekwinst op de verkoop van deelneming Opstalan. De verwachte nettowinst 2005 van €85 miljoen neemt ten opzichte van 2004 toe met 21% (in vergelijking tot de nettowinst 2004 vóór éénmalige last in verband met bouwzaak). De bedrijfsopbrengsten nemen in 2005 toe met ongeveer 8% in vergelijking tot 2004.

Ontwikkeling activiteiten woningmarkt
De vraag naar woningen bleef in 2005 hoog als gevolg van achterblijvend aanbod van nieuwe woningen door onverminderd lange vergunningenprocedures. De overheid heeft de ambitie uitgesproken gedurende een reeks van jaren 90.000 woningen per jaar te produceren teneinde het door haar op 170.000 woningen geraamde tekort in te lopen. De productie in 2005 komt naar schatting uit op circa 70.000 tegen 62.000 in 2004. Het prijsniveau toonde de afgelopen jaren geen exorbitante stijgingen en volgde ook in 2005 ongeveer de inflatie. De koopwoningenactiviteiten van Heijmans zullen naar verwachting een goed jaar kennen. Het totale aantal door Heijmans in Nederland verkochte woningen zal in 2005 naar verwachting stijgen naar ruim 3.700 (2004: 3.419). Ongeveer 60% van de verkochte woningen wordt gerealiseerd op door Heijmans gecontroleerde gronden, circa 40% is afkomstig uit gewonnen prijsvragen. In de afgelopen maanden werden voor circa 600 woningen ontwikkelingsrechten uit prijsvragen door Heijmans gewonnen, onder andere in Roosendaal, Rijnswoude en Den Helder. Het gaat hierbij om integrale gebiedsontwikkeling, waarbij zowel woningen, winkels als voorzieningen worden ontwikkeld.

Ontwikkeling activiteiten vastgoedmarkt
De kantorenmarkt blijft kampen met leegstand. Bij huurders is al enige tijd een verschuiving waarneembaar van oud naar nieuw. Daardoor neemt de leegstand in nieuwe kantoren af. Voor Heijmans zal dit naar verwachting leiden tot een beperkte vermindering van de hoeveelheid onverkochte en onverhuurde meters.
De terugloop van het activiteitenniveau in de kantorenmarkt wordt bij de divisie Bouw gecompenseerd door activiteiten voor zorg- en onderwijsmarkten. Hoewel het activiteitenniveau bij deze divisie goed is, zijn hier de prijzen scherp, hetgeen druk geeft op de marges.

Ontwikkeling activiteiten infrastructuurmarkt
Op de markt voor infrastructuur lijkt het dieptepunt qua prijsvorming al enige tijd bereikt. De in 2005 aflopende grote projecten dragen substantieel bij aan het positieve resultaat van Heijmans in deze sector. Met enkele in 2005 gewonnen grote projecten wordt voorzien in de inzet van vrijkomende capaciteit, doch tegen aanzienlijk lagere marges dan op de aflopende projecten. Binnen afzienbare tijd wordt een aantal nieuwe projecten op de markt verwacht. In haar miljoenennota van september 2005 kondigde de overheid een investeringsprogramma in infrastructuur aan, met name in nieuwbouw en onderhoud van wegen en spoor. Op dit moment zijn de prijsniveaus in de infrastructuurmarkt evenwel nog uiterst scherp. Daarom is het onzeker of nieuwe orders voldoende winstcompensatie in de infrastructuuractiviteiten in 2006 zullen bieden voor het wegvallen van de substantiële resultaatsbijdrage uit de in 2005 op te leveren grote projecten.

Ontwikkeling activiteiten buiten Nederland
De resultaten in het buitenland ontwikkelen zich positief. De activiteiten in Engeland tonen opnieuw autonome groei in omzet en resultaat. De Duitse markt bevindt zich nog steeds op een laag niveau. Heijmans verwacht een licht positief resultaat bij haar Duitse deelnemingen. In België blijft de markt voor verkoopappartementen gunstig, terwijl ook het volume in de bouwmarkt aantrekt. De markt voor infrastructuur is na oplevering van de grote projecten zeer concurrerend. De resultaten in België ontwikkelen zich positief.

Orderportefeuille
De orderportefeuille stijgt naar verwachting met circa 8%. Daarmee komt deze ultimo 2005 uit op circa € 2,6 miljard tegen € 2,4 miljard eind 2004.

Vooruitzichten
De bouw- en infrastructuurmarkt in Nederland bevindt zich op een scharnierpunt. Enerzijds neemt de vraag licht toe terwijl anderzijds de prijsniveaus nog niet verbeteren. In deze omstandigheden zal Heijmans een selectief aannemingsbeleid blijven volgen. De overheid heeft de principiële bereidheid tot toepassing van nieuwe contractvormen uitgesproken en tot beleid verheven. Dit betekent dat Heijmans in 2006 zal blijven investeren in het verwerven van nieuwe grootschalige infrastructurele projecten die op basis van nieuwe contractsvormen en design & construct worden aanbesteed. De wijze waarop opdrachtgevers met de aanbesteding van deze nieuwe grootschalige projecten omgaan en het prijsniveau dat hierin kan worden gerealiseerd, zal van belang zijn voor de rendementsontwikkeling van Heijmans Infrastructuur in de komende jaren.

In koopwoningenontwikkeling zal bij Heijmans sprake zijn van een verschuiving van ontwikkeling binnenstedelijk naar ontwikkeling in uitleggebieden op basis van grondposities in eigen portefeuille. Vooral minder complexe planologische procedures moeten leiden tot snellere realisatie. Bovendien ontstaan hier meer mogelijkheden voor marktgerichte woonproducten als Wenswonen® .Het ontwikkelingspotentieel van Heijmans bedraagt circa 47.000 woningen.

Door een strak cash- en werkkapitaalmanagement is de financiële situatie zodanig dat er ruimte is voor financiering van toekomstige groei. Autonome maar ook groei door acquisities. Speerpunten hierin zijn ontwerp- ontwikkelings- en onderhouds-/ beheeractiviteiten in landen waarin Heijmans actief is. De aangekondigde overname van Heitkamp, die naar verwachting begin 2006 wordt afgerond, past hierin. Maar ook activiteiten voor de Engelse markt voor sociale woningbouw, gezondheidszorg en onderwijs. Zoals reeds eerder gecommuniceerd heeft Heijmans voor 2008 als strategische doelstellingen geformuleerd de verkoop van 4.500 woningen in Nederland, een rendement op geïnvesteerd vermogen van 18% en een netto winst in relatie tot de bedrijfsopbrengsten van 3%.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans NV