Amsterdam neemt aanbevelingen Rekenkamer over

Amsterdam – Het college van B&W neemt de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de Rekenkamer Amsterdam over het financiële beheer van grote infrastructurele projecten grotendeels over. Dit schrijft het college in een brief aan de Rekenkamer als reactie op het onderzoeksrapport.

Het onderzoek van de Rekenkamer betrof de in 2004 lopende infrastructurele projecten van meer dan € 5 miljoen (door het eerder dit jaar gehouden onderzoek naar de Noord-Zuidlijn door een externe commissie heeft de Rekenkamer dit project niet nader bekeken). De Rekenkamer heeft gekeken of het instrumentarium voor het financiële beheer toereikend is, of er goed gebruik van wordt gemaakt en of de informatievoorziening naar de gemeenteraad voldoende is. Het college concludeert uit het onderzoeksrapport dat de Rekenkamer over het algemeen positief is over deze aspecten en dat de aanbevelingen van de Rekenkamer een bijdrage kunnen leveren aan een betere voorbereiding, aansturing en beheersing van de projecten.

Het college neemt de aanbevelingen van de Rekenkamer op hoofdlijnen over. Zo zal de informatievoorziening aan de gemeenteraad worden verbeterd. Andere belangrijke aanbevelingen gaan over het meer inzichtelijk maken van de voortgang en de financiële ontwikkeling van grote infrastructurele projecten, die nu nog binnen één begroting voor de ontwikkeling van een gebied zijn ondergebracht (de zogenaamde grondexploitatie). Dat vergt een aparte administratie van zo’n project. Het college neemt de aanbeveling grotendeels over, maar plaatst de nuancering het niet zinvol te achten van elke activiteit binnen een grondexploitatie een aparte risicoanalyse te maken.

Ten aanzien van de zogenaamde proceskosten op het gebied van voorbereiding, advisering en toezicht volgt het college de aanbeveling van de Rekenkamer om hiervoor een referentienorm te hanteren. Het college maakt het voorbehoud dat bij zeer complexe projecten een hoger percentage proceskosten voor toezicht noodzakelijk kan zijn om bijvoorbeeld de bouwkosten beheersbaar te houden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam