Stijging bedrijfsresultaat Draka

Amsterdam – De Raad van Bestuur van Draka Holding N.V. verwacht 2005 af te sluiten met een forse stijging van het bedrijfsresultaat (2004: €20,9 miljoen) en een licht positief nettoresultaat(1), beide exclusief incidentele posten (nettoresultaat in 2004: €6,3 miljoen, exclusief preferent dividend). Het nettoresultaat in de tweede jaarhelft van 2005 bevat (incidentele) kosten van circa €4 miljoen inzake het herfinancieringsprogramma.

De duidelijk verbeterde resultaten zullen naar verwachting worden behaald in een
marktomgeving die onverminderd moeilijk is, met een geringe toename van de marktvraag en een verdere stijging van de grondstofprijzen (koper en polymeren) die leidt tot aanhoudende druk op de marges. Dit wordt echter meer dan gecompenseerd door positieve effecten die voortvloeien uit de fundamentele verandering in Draka’s organisatiestructuur die in de tweede jaarhelft 2005 momentum heeft gekregen en een verdere verlaging van de kostenbasis met ongeveer €25 miljoen (waarvan circa €18 miljoen in de tweede jaarhelft).

De incidentele posten zullen in de tweede helft van 2005 naar verwachting uitkomen op €23 miljoen negatief, bestaande uit een voorziening voor het ‘Stop, Swap & Share’-project dat Draka Cableteq op 30 augustus 2005 heeft aangekondigd. In de tweede jaarhelft 2004 waren de incidentele posten per saldo €23,1 miljoen negatief.
Inclusief de reeds eerder aangekondigde incidentele bate van €15,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2005, zullen de incidentele posten in 2005 naar verwachting uitkomen op €7,6 miljoen negatief (2004: €25,2 miljoen negatief).

Draka verwacht haar doelstellingen voor 2005 te realiseren: het verlagen van het geïnvesteerd vermogen en het genereren van een optimale vrije kasstroom. Onderdeel hiervan is een verdergaande reductie van het operationele werkkapitaal. Draka heeft zichzelf ten doel gesteld om het operationele werkkapitaal als percentage van de omzet te verlagen tot 27% per ultimo 2005 ten opzichte van 29,4% in juni 2005 (ultimo 2004: 27,4%). Ondanks een verdere stijging van de grondstofprijzen sinds juni 2005, hetgeen gepaard gaat met een stijging van het absolute operationele werkkapitaal, gaat Draka er nu van uit dat de doelstelling met ten minste 1%-punt overtroffen zal worden. Mede dankzij deze positieve ontwikkeling verwacht Draka ook een positieve vrije kasstroom te genereren in 2005 (exclusief incidentele posten, aanwending van voorzieningen en de invloed van desinvesteringen en acquisities). De oprichting van een speciale werkgroep in het tweede kwartaal 2005, heeft duidelijk een positieve invloed gehad op de verlaging van de werkkapitaalratio.

Draka Cableteq
Draka Cableteq zal naar verwachting de goede ontwikkelingen over de eerste jaarhelft 2005 voortzetten. Terwijl de totale marktvraag over het algemeen vergelijkbaar is met die in de eerste jaarhelft 2005, overtreft de vraag naar speciaalkabel nog steeds het laagspanningskabelsegment. Met name de divisies Elevator Products, Mobile Network Cable en Marine, Oil & Gas profiteren van de gunstige marktomstandigheden. De ontwikkelingen bij de divisie Transport zijn gemengd met een goede vraag vanuit de luchtvaartindustrie, terwijl er bij de automotive-activiteiten sprake is van een beperkte daling van de vraag als gevolg van de lichte daling van de autoproductie.

De markten voor de divisies Low-Voltage Cable en Rubber Cable vertonen een stabilisatie van de vraag met uitzondering van het speciaalkabelsegment zoals halogeenvrije, brandvertragende kabel en kabel voor alternatieve energiebronnen (windmolens and solar systemen) die een goede groei laten zien. Ondanks voortgaande druk op de verkoopprijzen verbeteren de resultaten van beide divisies dankzij enerzijds de positieve invloed van herstelprogramma’s en anderzijds het doorvoeren van verdere prijsverhogingen om de gestegen grondstofkosten te kunnen compenseren.

Het ‘Stop, Swap en Share’-project dat begin september 2005 door Draka Cableteq werd opgestart ligt op schema. De uit dit project voortvloeiende acties, zoals de sluiting van de fabriek in Leeds (VK), het verlagen van het personeelsbestand in Nederland en een inkrimping van de Europese activiteiten op het gebied van draad- en kabelassemblage vinden reeds plaats en zullen in het eerste kwartaal van 2006 worden afgerond. Draka zal in de tweede helft van 2005 een voorziening treffen van circa €23 miljoen ter dekking van de kosten voor deze maatregelen. De jaarlijkse kostenbesparingen van circa €15 miljoen zullen naar verwachting vanaf 2006 worden gerealiseerd.

Draka Cableteq zal naar verwachting over de tweede jaarhelft 2005 een bescheiden
volumegroei realiseren waarbij het operationeel resultaat (exclusief incidentele posten)
aanzienlijk zal toenemen ten opzichte van de laatste zes maanden van 2004 (€21,0 miljoen).

Draka Comteq
De omstandigheden op de markt voor communicatiekabel zijn in het derde kwartaal 2005
verder verbeterd. Terwijl de prijzen zich stabiliseren trekt de volumegroei geleidelijk aan. De vraag wordt vooral gedreven door de datacommunicatiemarkt en telecommunicatie
glasvezelkabelmarkt. De vraag naar koper telecommunicatiekabel zwakt af binnen Europa.

Draka Comteq profiteert van de verbeterde operationele omstandigheden waarbij marktaandeel wordt gewonnen, vooral in de VS. Het opstarten van glasvezelproductie in haar Noord-Amerikaanse fabriek in Claremont aan het begin van het derde kwartaal 2005 draagt tevens bij aan deze groei.

Mede dankzij het volumeherstel zal Draka Comteq naar verwachting over de tweede helft van 2005 een break even operationeel resultaat rapporteren. Dit betekent een substantiële verbetering ten opzichte van het gerapporteerde verlies van €18,7 miljoen in de overeenkomstige periode van 2004 en het negatieve resultaat van €8,7 miljoen in de eerste zes maanden van 2005. Het verwachte resultaatsherstel wordt naast volumegroei tevens veroorzaakt door kostenverlagingen (verwacht wordt €14 miljoen in de tweede jaarhelft 2005 ten opzichte van €5 miljoen in de eerste zes maanden) en industriële synergievoordelen (geschat op €4 miljoen in de laatste zes maanden van 2005 vergeleken met €2 miljoen in de eerste jaarhelft).

Draka Comteq profiteert van haar voortgezette verbeteringsprogramma’s en zal additionele acties en beslissingen blijven monitoren die noodzakelijk kunnen zijn om voortgaande ‘excellence’ te bereiken en behouden.

Vooruitzichten
Draka verwacht dat de omstandigheden op de kabelmarkt de komende maanden niet wezenlijk zullen veranderen. De koperprijs zal naar verwachting volatiel blijven. Draka zal haar programma’s gericht op meer focus bij de productiefaciliteiten en op versterking van de marketingorganisaties met nadruk op het speciaalkabelsegment voortzetten.

(1) Op basis van de IFRS-grondslagen worden de preferente aandelen per 1 januari 2005 als vreemd vermogen aangemerkt. Dientengevolge wordt het preferente dividend in de winst- en verliesrekening onder de financilëe lasten verantwoord. De vergelijkende cijfers zijn niet aangepast, hetgeen in overeenstemming is met IFRS.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Draka Holding N.V.