FRAME: Overslag in Waal-Eemhaven of Drechtsteden

Den Haag – Door de verdergaande containerisatie van groente en fruit, de opkomst van shortsea (kustvaart), het bedienen van afzetgebieden dieper in het Europese achterland en de steeds groter wordende mogelijkheden van “controlled atmoshere” gaat er veel veranderen in de logistiek van groente en fruit. Voor de strategie van de greenport – het groente- en fruitcluster in Zuid-Holland – is ontwikkeling van een overslagcentrum in het Waal-Eemhavengebied of bij de Drechtsteden van groot belang.

Om op deze ontwikkelingen in te spelen en de greenport in het Rijnmondgebied te versterken, moet op deze locatie een terminal aanwezig zijn om short sea en koelschepen af te kunnen handelen, met zowel palletlading als containers. Er zijn een paar essentiële verschillen met de huidige fruitoverslag in de Merwehaven.

Ten eerste winnen naast opslag en distributie van pallets in het havengebied overslag en doorvoer van gekoelde containers naar bestemmingen in het achterland aan belang. Ten tweede is er naast de import van overzees fruit met koelschepen een sterke opkomst voorzien van import met shortsea van groente en fruit uit zuid Europese productiegebieden, die nu nog met wegvervoer naar noord-west Europa komen. Tenslotte wint naast wegvervoer, vervoer van gekoelde containers met binnenvaart en spoor aan belang, waardoor verre markten duurzaam bereikbaar blijven. De haven krijgt meer dan nu een functie voor export van groente uit Nederland naar bestemmingen in Europa en overzee.

De Stuurgroep FRAME heeft grondvormen voor de fruit- en groenteoverslag onderzocht en beoordeeld naar servicekracht, kosten en duurzaamheid. In verband met de ligging van de handels- en teeltgebieden voor groente en fruit en uit een oogpunt van duurzaamheid komen de Waal-Eemhaven en de Drechtsteden het meest in aanmerking.

Voorzien wordt dat de maatregelen voor de fruit- en groenteoverslag uiterlijk binnen 5 tot 10 jaar effectief moeten zijn, om tijdig in te spelen op de ontwikkelingen en de internationale positie van de greenport zeker te stellen. Het is aan marktpartijen om concrete stappen te zetten. Eén van de aanbevelingen is om een consortium van marktpartijen bijeen te brengen om de bedrijfseconomische en ruimtelijke haalbaarheid verder uit te werken.

Initiatief Frame
Het initiatief voor Frame is genomen door GOVERA en de provincie Zuid-Holland. Verder namen deel Frugi Venta/Productschap Tuinbouw, InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, Havenbedrijf Rotterdam, de Drechtsteden (programma Shipping Valley) en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland. De stuurgroep werd voorgezeten door prof.dr. Hugo Roos, emeritus hoogleraar logistiek management aan de Erasmus Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd door van de Geijn Partners bv.

Het raamwerk van Frame biedt marktpartijen en overheden de gelegenheid bij beslissingen over locatiekeuzes en inrichting van de fruit- en groenteoverslag rekening te houden met ontwikkelingen in de markt en in de internationale verslogistiek. Binnen het raamwerk van Frame kunnen bedrijfsleven en betrokken overheden in samenhang beslissingen nemen, zodat greenport en mainport elkaar strategisch versterken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland