Herstel winstgevendheid kernactiviteiten Grontmij

De Bilt
Resultaat na belastingen kernactiviteiten (voortgezette bedrijfsactiviteiten) tot en met derde kwartaal EUR 9,4 miljoen (2004: EUR 5,8 miljoen)
– Resultaat na belastingen niet-kernactiviteiten (beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten) tot en met derde kwartaal EUR -1,6 miljoen (2004: EUR 2,0 miljoen)
– Resultaat na belastingen tot en met derde kwartaal EUR 7,8 miljoen (2004: EUR 7,8 miljoen)
– Bedrijfsopbrengsten tot en met derde kwartaal EUR 326 miljoen (2004: EUR 355 miljoen)
Vooruitzichten 2005 ongewijzigd

Grontmij realiseerde tot en met het derde kwartaal van 2005 een resultaat na belastingen van EUR 7,8 miljoen (2004: EUR 7,8 miljoen). Ondanks het verdere herstel van het resultaat van de kernactiviteiten, zijnde de voortgezette bedrijfsactiviteiten, wordt het resultaat na belastingen tot en met het derde kwartaal 2005 negatief beïnvloed door de ontwikkeling van het resultaat van de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten.

IFRS en segmentatie
Met ingang van het boekjaar 2005 stelt Grontmij haar jaarrekening op overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). De vergelijkende cijfers over 2004 zijn aangepast aan de IFRS-standaarden. Op basis van IFRS worden de activiteiten van Grontmij gesegmenteerd in voortgezette bedrijfsactiviteiten en beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten.

Voor het inzicht in de ontwikkeling van de Advies- & Ingenieursbureaus worden in dit derde kwartaalbericht de bedrijfsopbrengsten en de marge voor rente en belastingen van deze activiteiten verstrekt.

Grontmij bepaalt de pensioenverplichtingen op basis van actuariële berekeningen ieder half jaar. Dit betekent dat de eventuele mutatie in de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal niet is meegenomen in bovenstaande cijfers. Op de cijfers tot en met het derde kwartaal is geen accountantscontrole toegepast.

Bedrijfsopbrengsten en resultaat tot en met het derde kwartaal 2005
De bedrijfsopbrengsten van Grontmij tot en met het derde kwartaal van 2005 bedragen EUR 326 miljoen (2004: EUR 355 miljoen). De bedrijfsopbrengsten van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedragen EUR 271 miljoen (2004: EUR 281 miljoen). Deze daling van de bedrijfsopbrengsten is het gevolg van een afname van de projectkosten derden. De bedrijfsopbrengsten van de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten dalen naar EUR 55 miljoen (2004: EUR 74 miljoen).

Het resultaat na belastingen tot en met het derde kwartaal van 2005 bedraagt EUR 7,8 miljoen (2004: EUR 7,8 miljoen). Het resultaat na belastingen tot en met het derde kwartaal van 2005 per aandeel komt daarmee uit op EUR 1,90 (2004: EUR 1,87).

Het resultaat na belastingen van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedraagt EUR 9,4 miljoen (2004: EUR 5,8 miljoen). Het resultaat na belastingen van de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten bedraagt EUR -1,6 miljoen (2004: EUR 2,0
miljoen).

De marge voor rente en belastingen tot en met het derde kwartaal 2005 is voor de voortgezette bedrijfsactiviteiten 5,4% (2004: 3,4%). Voor de beëindigde en voor verkoop beschikbare bedrijfsactiviteiten komt deze uit op -5,1% (2004: 3,8%). Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat er onvoldoende verkooptransacties op projectbasis hebben plaatsgevonden.

De bedrijfsopbrengsten van de Advies- & Ingenieursbureaus bedragen tot en met het derde kwartaal 2005 EUR 254 miljoen (2004: EUR 257 miljoen). De marge voor rente en belastingen is tot en met het derde kwartaal van 2005 voor de Advies- & Ingenieursbureaus 5,4% (2004: 4,5%).

Aanpassing portfolio
In haar persbericht van 11 maart 2004 heeft Grontmij aangekondigd dat zij in 2004 en 2005 de omvang van de kapitaalintensieve activiteiten stapsgewijs zal verkleinen via desinvesteringen. De opbrengsten zullen in eerste instantie worden aangewend om de rentedragende schulden verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de kernactiviteiten te investeren.

In het kader van het desinvesteringsproces van de kapitaalintensieve activiteiten zijn vanaf eind 2004 tot heden de dochteronderneming Delgromij (delfstoffenwinning), de belangen in SBI Friesland en Vagron (beide reststoffenverwerking) en een deel van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten in Nederland inclusief de bijbehorende organisatie verkocht.

Het desinvesteringsproces van de overige bedrijfsonderdelen in de vastgoedontwikkeling vereist, gelet op de complexiteit en samenstelling van de betrokken ondernemingen, de nodige zorgvuldigheid en loopt om die reden deels door in 2006. Wij verwachten in 2005 principeovereenstemming te bereiken over de desinvestering van een aanzienlijk deel van de vastgoedontwikkelingsactiviteiten buiten Nederland.

De desinvestering van een deel van de activiteiten op het gebied van reststoffenverwerking wordt verwacht in 2006.

Overname Marktplan
Op 9 november 2005 heeft Grontmij overeenstemming bereikt met de aandeelhouders van het advies- en managementbureau Marktplan over de overname van 100% van de aandelen van de onderneming. Marktplan richt zich in het bijzonder op de advisering over de beleidsmatige en economische haalbaarheid van projecten op het gebied van sportaccommodaties, leisure, de ontwikkeling van multifunctionele gebouwen en gebiedsontwikkeling. Met de overname van Marktplan versterkt Grontmij haar positie in deze markt. De bedrijfsopbrengsten van Marktplan (circa 30 medewerkers) bedroegen in 2004 EUR 3,3 miljoen. De overname wordt in 2005 afgerond.

Certificering als beschermingsmaatregel
Zoals eerder in 2005 aangekondigd wordt de certificering van aandelen bij de vennootschap volledig in lijn gebracht met de Nederlandse Corporate Governance Code. Door de Raad van Commissarissen is daartoe een voorstel tot wijziging van de statuten van Grontmij NV vastgesteld, welke in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 mei 2006 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor van Aandelen Grontmij NV heeft de benodigde wijziging van haar statuten en administratievoorwaarden volledig geaccordeerd.

Na bovenstaande wijzigingen dient de certificering van aandelen enkel en alleen als maatregel ter voorkoming van willekeurige besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering door absenteïsme.

Vooruitzichten 2005
Grontmij verwacht in 2005 een hoger resultaat na belastingen dan in 2004 (IFRS).

Gelet op de ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten en het resultaat tot en met het derde kwartaal van 2005 en de ontwikkelingen in de markt, blijven de vooruitzichten voor geheel 2005 ongewijzigd ten opzichte van de eerder afgegeven prognoses.

Voor de kernactiviteiten is enig marktherstel in de tweede helft van 2005 merkbaar. Grontmij gaat daarnaast door met het uitbreiden van haar regionale kantorennetwerk vooral in de verstedelijkte gebieden van haar thuismarkten (Nederland, België en Duitsland) en in haar focuslanden (Polen, Hongarije, Tsjechië).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv