Optimisme Rijk nog te vroeg voor Fryslan

Leeuwarden – Het voorzichtig optimisme van het Rijk, geldt nog niet voor de provincie Fryslan. Dat is de mening van het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Jan Ploeg: Wij zitten hier in de provincie nog in de moeilijke jaren en kunnen de vruchten van de verwachte aantrekking van de economie volgens het College dit jaar nog niet plukken. Het blijft noodzakelijk fors te investeren in onze Friese samenleving.

Centralisatie
Het Rijk trekt meer taken naar zich toe dan haar motto centraal wat moet, decentraal wat kan doet vermoeden, aldus het College. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat een duidelijke focus op de rol van het provinciale bestuur ontbreekt. Op het gebied van onder andere Openbare Orde en Veiligheid, Zorg en Welzijn en Cultuur wordt de rol van de provincie onvoldoende onderkend.
Een ander voorbeeld van de centralisatie is het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB. Voor de meeste Friese gemeenten geldt dat deze maatregel in de toekomst relatief nadelig uitvalt. Omdat van de Friese gemeenten 10 een negatief rekeningsaldo over 2004 hebben, kunnen ze deze tegenvaller naar verwachting moeilijk opvangen.

Koopkracht
Het gemiddelde Friese inkomen ligt 8% lager dan het landelijk gemiddelde. De koopkrachtreparaties zijn voor inwoners van Friesland naar verwachting dan ook onvoldoende. Een voorbeeld dat het College zorgen baart is de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Het College wijst erop dat de economisch kwetsbare groepen een groter risico lopen onverzekerd te raken. Hoewel het geen provinciale verantwoordelijkheid is, zal het College bijzonder alert blijven op de gevolgen van de invoering van het nieuwe stelsel.

Met haar woningbouwbeleid ligt de provincie op de koers van het Ministerie van VROM. Woningen in het goedkope en betaalbare segment krijgen in Fryslan al bijzondere aandacht. Daarnaast bestaat in onze provincie een vruchtbare samenwerking tussen provincie, woningbouwcorporaties en andere betrokken partijen. Het College geeft wel nadrukkelijk aan dat geld van Friese woningbouwcorporaties in onze provincie ingezet moet worden en niet moet afvloeien naar andere provincies.

Geld voor Fryslan
De verdeling van geld over de verschillende provincies was bij het College al bijna helemaal bekend. Voor Verkeer en Vervoer krijgt Fryslan in verhouding een te laag budget. In 2007 staat de verdeelsleutel van het geld voor Verkeer en Vervoer ter discussie. Dan wil het College zich sterk maken voor een verdeelsleutel die beter uitpakt voor Fryslan.

Goed nieuws vindt het College dat de zorg voor de jeugd bijzondere aandacht krijgt. Voor Jeugdzorg en het terugdringen van schoolverlaters trekt het Rijk extra geld uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslan