Verbetering bereikbaarheid regio Arnhem – Nijmegen

Nijmegen – Doortrekking A15 zeker gesteld, financiering tweede Waalbrug nagenoeg rond. De provincie Gelderland en het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) zijn bijzonder verheugd over de afspraken die zij met minister Peijs van Verkeer en Waterstaat hebben gemaakt over de oplossing van infrastructurele knelpunten in de regio Arnhem-Nijmegen. Afgesproken is dat er in 2011 een tweede brug over de Waal bij Nijmegen gerealiseerd moet zijn. Voor de aanleg van de brug stelt het Rijk maximaal 70 miljoen euro beschikbaar. Ook is het Rijk bereid de doortrekking van de A15 in de planningen op te nemen. Het Rijk verwacht dat in 2018 de start van de realisatie zal plaatsvinden. Dit blijkt uit een brief die minister Peijs aan provincie en KAN heeft gestuurd.

Doortrekking A15 noodzakelijk
Rijkswaterstaat, KAN en de provincie hebben onderzoek gedaan naar de effecten van de doortrekking A15 op het hoofdwegennet. Hieruit is gebleken dat de doortrekking A15 voor een aanzienlijke ontlasting van het wegennet rond Arnhem zorgt. Daarmee wordt een toekomstige verkeerschaos en toenemende milieubelasting op de Pleyroute voorkomen. Duidelijk is dat de doortrekking A15 een ontbrekende schakel is in de belangrijke transportas Rotterdam – Ruhrgebied en dus van internationale betekenis.

Provincie en KAN willen de doortrekking van de A15 graag zo snel mogelijk realiseren. Die doortrekking gebeurt van knooppunt Ressen naar de A12 met een aansluiting ergens tussen Duiven en Zevenaar. Provincie en KAN gaan op zoek naar mogelijkheden om de weg voor te financieren. De minister heeft aangegeven dat een eerdere startdatum dan 2018 mogelijk is als de regio dit wil voorfinancieren.

Waal niet langer onneembare barrière
De brief van de minister geeft veel opluchting in Nijmegen. De financiering van de tweede brug over de Waal is met de toezegging van de minister grotendeels rond. Dit is erg belangrijk voor de regio en voor Nijmegen, omdat de bestaande Waalbrug onvoldoende capaciteit heeft. Nijmegen werkt aan de aanleg van een tweede brug die zowel lokaal als regionaal van belang is. Vooral bij calamiteiten (bijvoorbeeld door een afsluiting van de A50-brug bij Ewijk of van de Waalbrug) is de Waal momenteel vaak een onneembare barrière. Dat is vanaf 2011 met de nieuwe brug opgelost Bovendien zal uiterlijk in dat jaar de huidige, uit 1936 stammende boogbrug vanwege groot onderhoud lange tijd buiten gebruik zijn. Ook zullen dan mogelijk andere aanpassingen aan de brug worden uitgevoerd om de Waal meer ruimte te geven in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’.

Samenwerken loont
De noodzakelijke gezamenlijke investeringen in de regio zijn vanaf 2003 onderwerp van gesprek geweest. In dat jaar hebben de provincie, het KAN en de gemeenten onder het motto ‘Samen werken aan de Toekomst’ (SWADT) samen een lijst gemaakt van prioriteiten voor de KAN-regio. In 2004 is hierover een gezamenlijk besluit genomen. Deze gezamenlijke prioriteitsstelling is opgevallen in Den Haag. Met de brief van minister Peijs is een belangrijke doorbraak bereikt voor beide projecten.

Meer informatie vind u op www.gelderland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen)