Winstprognose Ballast Nedam omhoog

Nieuwegein – Ballast Nedam realiseerde in het eerste halfjaar van 2005 opnieuw een verbetering van de resultaten. De kern van de onderneming, de Nederlandse divisies, groeide in omzet (+ 22%), resultaat (+ 42%) en orderportefeuille (+ 11%). Daarmee wordt de opgaande lijn van de voorgaande jaren verder doorgetrokken. De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn ook positief. Ballast Nedam verwacht voor geheel 2005 een EBIT tussen € 36 mln en € 40 mln, hetgeen aanzienlijk hoger is dan de eerder uitgesproken verwachting. Het nettoresultaat zal naar verwachting liggen tussen € 18 mln en € 20 mln.

Financiële resultaten
Omzet en operationeel resultaat
De concernomzet nam met ruim € 70 mln toe ( +14%). Dit wordt met name veroorzaakt door de sterke groei van de divisie Bouw en Ontwikkeling. De omzet van de divisie Infrastructuur lag ongeveer op hetzelfde niveau als in het eerste halfjaar van 2004. Het beleid om rendement voorrang ten opzichte van de omzet te geven, werd gecontinueerd. De lagere omzet van Overig is het gevolg van de sanering van de internationale activiteiten. Nieuwe internationale projecten worden door de divisie Infrastructuur uitgevoerd.

Het operationele resultaat van de Nederlandse divisies steeg met 42% (van € 19 mln tot € 27 mln).
Het resultaat van Infrastructuur bleef achter ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004. Het resultaat werd in die periode echter sterk beïnvloed door de afronding van een aantal grote projecten. Voor geheel 2005 wordt voor de infrastructuurdivisie echter een lichte verbetering ten opzichte van 2004 verwacht. De divisie Bouw en Ontwikkeling slaagde er in om opnieuw haar resultaat te verbeteren, o.a. door zeer positieve resultaten op vastgoedontwikkeling en grote projecten.

Marge
Voor geheel 2005 wordt op concernniveau een marge van ongeveer 3% verwacht. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de genormaliseerde marge in 2004 (2,1% zonder rekening te houden met het eenmalige effect van de gewijzigde pensioenregeling).

Nettoresultaat
Het resultaat voor belastingen steeg met € 6 mln. In 2005 zal door de fiscaal compensabele verliezen in Nederland geen vennootschapsbelasting hoeven te worden betaald. De belastinglast van € 6 mln betreft de afboeking van de geactiveerde latente belastingvordering. De huidige latente belastingvordering bedraagt € 36 mln. Bij de liquidatie in de eerste helft van 2006 van het voormalige Britse dochterbedrijf kan naar verwachting € 100 mln – € 115 mln aan in Nederland onbeperkt verrekenbare fiscaal compensabele verliezen worden toegevoegd.

Orderportefeuille
De orderportefeuille steeg met € 76 mln (+7%). In Nederland groeide de orderportefeuille van beide divisies (in totaal +11%). Dit reflecteert de succesvolle wijze waarop Ballast Nedam in staat is om onder nog steeds lastige marktomstandigheden orders met een aanvaardbare marge te verwerven. In het eerste halfjaar is een aantal omvangrijke projecten aangenomen, zoals het eerste grote offshore windmolenpark in de Noordzee. Ook werd (in consortiumverband) een contract met de gemeente Almere getekend voor de realisatie van een nieuw stadsdeel (omvang ca. € 1 miljard; looptijd ca. 10 jaar; Ballast Nedam-deel 50%). Dit contract is nog niet in de orderportefeuille opgenomen, maar zal in de komende jaren per te starten deelproject in de orderportefeuille worden opgenomen.

Andere grotere opdrachten welke nog niet in de orderportefeuille zijn opgenomen zijn:
– Ontwikkeling Spoorzone Delft
Dit betreft een raamovereenkomst met NS Vastgoed voor de gezamenlijke binnenstedelijke ontwikkeling van ca. 1300 woningen en ca. 25.000 m² kantoren. Het ontwikkelvolume bedraagt ca. € 400 mln. Het terrein komt beschikbaar door de aanleg van een spoortunnel en een ondergronds station.
– Gebouwencomplex in Amsterdam
Het omvat appartementen, commerciële ruimten, een gebouw voor dagverpleging in de psychiatrische zorg en een ondergrondse parkeergarage voor 360 auto’s (€ 21 mln). Opdrachtgevers: Het Oosten Kristal en Mentrum Geestelijke Gezondheidszorg.

Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling heeft ca. 550 ha. aan grondposities. Deze vormen een ontwikkelingspotentieel van 9100 woningen en ca. 500.000 m² kantoren en overige commerciële ruimten. In toenemende mate wordt samengewerkt met woningbouwcorporaties. Thans wordt met 9 corporaties in totaal 30 ha. ontwikkeld voor woningbouw. Dit betreft ruim 1100 woningen. In samenwerking met woningbouwcorporatie Trudo (Eindhoven) is een specifiek financieringsproduct ontwikkeld voor “starters” en “doorstromers”: “Slimmer Kopen”. Dit wordt landelijk verkocht. In het eerste halfjaar 2005 is het aantal woningen in aanbouw gestegen van 1936 eind 2004 naar 2429. Het aandeel vanuit de eigen ontwikkeling is gestegen van 35% naar 39%.

Vermogen en financiering
Het eigen vermogen is ten opzichte van eind 2004 met € 14 mln gestegen en bedroeg € 115 mln (1e halfjaar 2004: € 102 mln). De solvabiliteit is gestegen van 12% eind 2004 tot 15% (1e halfjaar 2004: 14%). De kasstroom bedroeg over het 1e halfjaar 2005 € 108 mln negatief tegenover € 45 mln negatief over het eerste halfjaar 2004. De kasstroom uit operationele activiteiten over het eerste halfjaar 2005 bedroeg € 108 mln negatief (€ 48 mln negatief over het 1e halfjaar 2004), de kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 49 mln positief (1e halfjaar 2004: € 7 mln positief) en de kasstroom uit financieringen bedroeg € 49 mln negatief (1e halfjaar 2004: € 4 mln negatief).

De uitgaande operationele kasstroom in het 1e halfjaar 2005 was hoger dan die over het 1e halfjaar 2004 door met name het nog in aanbouw zijn van de tweede fase van het verkochte kantorencomplex in Nieuwegein. Het feit dat gedurende het jaar een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde bestaat, verklaart grotendeels de uitgaande operationele kasstromen over het eerste halfjaar voor zowel 2004 als 2005.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 49 mln positief, bestaande uit € 9 mln aan investeringen en uit € 58 mln aan desinvesteringen. De desinvesteringen betroffen hoofdzakelijk de verkoop van het bestaande gedeelte van het kantorencomplex in Nieuwegein.

De netto liquide middelen zijn gedaald van € 93 mln in het 1e halfjaar 2004 tot € 52 mln. De daling van de langlopende leningen van € 99 mln eind 2004 tot € 52 mln per halfjaar 2005 bestond nagenoeg geheel uit de aflossing van de lening voor het verkochte kantorencomplex in Nieuwegein. De netto schuldpositie, bestaande uit de netto liquide middelen plus de langlopende leningen, bedroeg per halfjaar 2005 € 5 mln (1e halfjaar 2004: € 4 mln overschot).

Verwachting geheel 2005
Voor geheel 2005 heeft de Raad van Bestuur de volgende verwachtingen:
– Het prijspeil van de infrastructuurmarkt lijkt zich te stabiliseren. Voor de rest van 2005 verwachten wij nog geen substantiële verbetering. Toch lijkt op basis van het huidige projectenbestand van de divisie Infrastructuur de prognose van een lichte verbetering van het 2004-resultaat gerechtvaardigd.
– De divisie Bouw en Ontwikkeling zal ten opzichte van 2004 een aanzienlijk hoger resultaat realiseren.
– In totaal zal Ballast Nedam een EBIT realiseren tussen € 36 mln en € 40 mln. Het nettoresultaat zal naar verwachting liggen tussen € 18 mln en € 20 mln. Dit is aanzienlijk hoger dan de eerder uitgesproken winstverwachting.

Pensioenregeling
Per 1 januari 2005 is een nieuwe door het ondernemingspensioenfonds uitgevoerde pensioenregeling in werking getreden. Dit is een collectieve beschikbare premieregeling. Dit houdt in, dat de onderneming niet meer verplicht is tot bijstorting in het geval van onderdekking van het pensioenfonds.

Samenwerking met TCN
Op 19 oktober 2005 zal een joint-venture met TCN worden gepresenteerd. Deze richt zich op de ontwikkeling van integrale projecten (vaak met een PPS-karakter).

Mededingingswet (NMa)
De Nederlandse Mededingings Autoriteit heeft 7 september 2005 aangegeven welke bedrijven in de burgerlijke & utiliteitsbouw worden verdacht van overtredingen van de Mededingingswet. Hiertoe behoren ook onderdelen van Ballast Nedam. Ballast Nedam heeft haar volledige medewerking aan het betreffende onderzoek gegeven. De onderneming zal gebruik maken van de mogelijkheid van een versnelde afhandelingsprocedure (welke leidt tot een korting op de boete). Op basis van de door de NMa vastgestelde boeterichtlijn is berekend wat de boete voor de genoemde overtreding zal zijn. Deze is volledig opgenomen in de in 2004 hiervoor getroffen voorziening.

Het aandeel
De winst per aandeel over het 1e halfjaar 2005 bedraagt € 1,30. Voor geheel 2005 wordt een winst per aandeel verwacht van € 1,83 tot € 2,03. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de winst per aandeel over geheel 2004 van € 1,36. Het uitgangspunt van het dividendbeleid is dat 50% van het nettoresultaat aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

In het eerste halfjaar is een succesvolle herplaatsing van 48% van de aandelen gerealiseerd. Daarbij zijn de aandelen die TCN Property Projects en Wedge International Holdings (elk 24%) in Ballast Nedam hadden, verkocht aan enkele tientallen (voornamelijk institutionele) beleggers. Door de verbreding van de aandeelhouders is de free-float aanzienlijk toegenomen. Ook de liquiditeit nam sterk toe: ca. viermaal zo hoog als de gemiddelde liquiditeit in het jaar voorafgaande aan de herplaatsing.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV