BAM verhoogt winstverwachting 2005

Bunnik – BAM verhoogt winstverwachting 2005 tot ongeveer € 140 miljoen
– Uitstekend eerste halfjaar
– Sterke orderportefeuille: € 9,7 miljard
– Sterke positie in Europese pps-markt
– Winstverwachting verhoogd van circa € 128 miljoen tot ongeveer € 140 miljoen

Gang van zaken in het eerste halfjaar 2005
Koninklijke BAM Groep nv heeft een uitstekend eerste halfjaar achter de rug. Het resultaat vóór belastingen (€ 111 miljoen) en de nettowinst (€ 71 miljoen) zijn beide met 14% gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004. De stijging van de nettowinst bedraagt op vergelijkbare basis zelfs meer dan 30% indien het preferent dividend (€ 8,8 miljoen) over het eerste halfjaar 2004 ten laste van het resultaat zou zijn gebracht. De omzet (€ 3,4 miljard) is stabiel gebleven.

De sector Bouw en vastgoed heeft in het eerste halfjaar een uitstekende bijdrage geleverd aan het groepsresultaat mede door de gunstige verkoop van vastgoedprojecten. De omzetdaling komt hoofdzakelijk voor rekening van de Duitse activiteiten.
De Nederlandse werkmaatschappijen hebben in het eerste halfjaar goede resultaten behaald. In de woningbouw zijn de vooruitzichten positief. BAM Woningbouw heeft in het eerste halfjaar de BAM Starterswoning gepresenteerd als antwoord op de grote vraag naar betaalbare woningen. Dit concept voor grondgebonden woningen en appartementen in zowel de koop- als huursector, voorziet in complete, locatieonafhankelijke woningen voor prijzen vanaf € 100.000,- v.o.n. De vraag naar nieuwbouwwoningen blijft op peil. Gedurende de eerste helft van 2005 zijn circa 820 woningen via eigen projectontwikkeling verkocht (vorig jaar: 800). De verwachting is dat dit aantal op jaarbasis duidelijk boven het niveau van 2004 (1.700 woningen) zal uitkomen. Per medio 2005 bedraagt het aantal opgeleverde, onverkochte woningen 24. De kantorenmarkt blijft moeizaam. Het eigen volume aan reeds opgeleverde, maar nog niet verkochte of verhuurde kantoren is beperkt (circa 4.000 m2). In de overige segmenten lijkt de utiliteitsbouwmarkt zich te stabiliseren. BAM Utiliteitsbouw heeft van oudsher een sterke positie buiten het kantorensegment.

In juni hebben BAM Vastgoed en de gemeente Assen een projectovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling en realisatie van Kloosterveste, het nieuwe centrum van de wijk Kloosterveen. De plannen voorzien in de ontwikkeling van circa 700 woningen, ongeveer 22.000 m2 winkels en nietcommerciële voorzieningen en infrastructuur. Een groot aantal van de Nederlandse werkmaatschappijen is betrokken bij dit project.
In het Verenigd Koninkrijk is een fors hoger resultaat behaald, mede door goede vastgoedresultaten. De Britse economie ontwikkelt zich voorspoedig. Mede hierdoor zijn de marktomstandigheden in de bouw gunstig, vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Overheidsinvesteringen in deze segmenten vormen belangrijke pijlers onder de groei. In juli heeft werkmaatschappij HBG UK een overeenkomst gesloten ter waarde van circa € 75 miljoen in het kader van het nationale investeringsprogramma NHS ProCure 21, welk programma voorziet in de bouw van ziekenhuizen en medische voorzieningen. BAM heeft tot op heden voor circa € 300 miljoen aan opdrachten verkregen op basis van dit programma. Ook is recentelijk opdracht verkregen voor ontwerp en bouw van een universiteitscomplex in Leeds met een opdrachtsom van circa € 27 miljoen. Dit is het derde universiteitsproject in korte tijd. In België is een goed resultaat geboekt, hoewel lager dan vorig jaar. Werkmaatschappij Interbuild is,
tegen de marktverhoudingen in, succesvol op de kantorenmarkt. Zo is onder meer in Leuven opdracht verworven voor de bouw van een groot kantorencomplex. In Duitsland is in het eerste halfjaar een bescheiden winst behaald door goede resultaten bij Müller-
Altvatter. Tegelijkertijd heeft Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau een klein verlies geleden door onderdekking op de vaste kosten en een tegenvallend project. De Duitse utiliteitsbouwmarkt blijft onverminderd zwak. Door een terughoudend aannemingsbeleid is de omzet sterk gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004. Op jaarbasis wordt in Duitsland een bescheiden winst verwacht.

Ook de sector Infra heeft in het eerste halfjaar het resultaat sterk zien stijgen, terwijl de omzet met een autonome omzetgroei van bijna 8% is toegenomen. De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een hogere bijdrage geleverd aan het resultaat. Het
werkaanbod in de Nederlandse inframarkt is voldoende, echter het prijsniveau is nog steeds laag. De initiatieven die genomen worden om projecten in moderne contractvormen in de markt te zetten, worden toegejuicht. In het komende jaar komen enkele omvangrijke projecten op de markt op basis van deze nieuwe contractvormen. In dit verband is door BAM het begrip Eigen initiatief (E.i.) geïntroduceerd: een voorstel voor een Nederlandse ‘Unsolicited Proposal’-procedure waarbij het bedrijfsleven ongevraagd oplossingen aanbiedt voor onder meer infrastructurele knelpunten. In België zijn de resultaten lager dan vorig jaar door een moeizame publieke markt. In het Verenigde Koninkrijk zijn uitstekende resultaten behaald. Werkmaatschappij Nuttall handhaaft
zijn vooraanstaande marktpositie op de Britse inframarkt. De orderportefeuille is goedgevuld, onder meer door verscheidene meerjarige raamwerkcontracten. Recentelijk is opdracht verworven voor de bouw van een kademuur en de sanering en ophoging van een ontwikkelingsgebied langs de Medway in samenwerking met baggerbedrijf Van Oord. De opdrachtsom bedraagt ongeveer € 45 miljoen, waarvan € 35 miljoen voor Nuttall. De Ierse economie hoort momenteel bij de koplopers in Europa. Mede hierdoor zijn de vooruitzichten gunstig door hoge groeipercentages in zowel de infra- als in de bouw- en vastgoedmarkt. Werkmaatschappij Ascon heeft in het eerste halfjaar uitstekende resultaten behaald met een hogere omzet. Deze omzetstijging komt hoofdzakelijk door meerdere omvangrijke werken in uitvoering, waaronder de westelijke rondweg om Dundalk, de zuidoostelijke snelweg M50 bij Dublin en het project op de luchthaven van Cork. In Duitsland is in het eerste halfjaar nieuw management benoemd bij Wayss & Freytag Ingenieurbau. De turnaround is ingezet. Hierbij zijn de risico’s op lopende en oude projecten opnieuw geëvalueerd. Ook in de Duitse infrasector geldt een terughoudend aannemingsbeleid waarbij gesteund wordt op strikte risicoanalyses. Een direct gevolg van dit beleid is onderdekking op de vaste kosten. Dit alles samen heeft uiteindelijk geresulteerd in een verlies in het eerste halfjaar. Op jaarbasis wordt geen
verdere verslechtering van het resultaat verwacht. In de Verenigde Staten stonden de omzet en het resultaat in het eerste halfjaar onder druk door de slechte weersomstandigheden in Californië. Op jaarbasis wordt een goed resultaat verwacht. De
orderportefeuille is het eerste halfjaar fors toegenomen door onder meer de verwerving van drie grote opdrachten in Florida.

Omzet en resultaat in het eerste halfjaar van de sector Techniek ontwikkelden zich volgens verwachting. Vooral de bestedingsmarkt is slecht qua volume en prijs, waardoor de orderportefeuille onder druk staat. BAM Techniek behaalt ongeveer de helft van de omzet met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring. Tebodin (Consultancy en engineering) kent in Nederland een uitstekende bezettingsgraad. Als
gevolg hiervan zijn goede resultaten behaald, evenals in Centraal-Europa en in het Midden-Oosten. Tebodin beschikt bovendien over een goede orderportefeuille. Op jaarbasis wordt een hoger resultaat verwacht.

Op het gebied van publiekprivate samenwerkingen loopt op dit moment een tiental aanbiedingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, België en Duitsland, waarvan een aantal gevorderd zijn tot in de laatste fase van het aanbestedingsproces. Zo is Koninklijke BAM Groep recentelijk door de Rijksgebouwendienst geselecteerd als een van de twee partijen die een zogenoemd ‘best and final offer’ (BAFO) mag uitbrengen voor het ministerie van Financiën in Den Haag. Verder, werkt BAM PPP samen met de Belgische infrabedrijven en BAM Civiel aan een bieding op het omvangrijke pps-project
Oosterweelverbinding te Antwerpen. In Ierland werkt BAM PPP samen met Ascon aan biedingen op vijf grote pps-projecten, waarvan drie snelwegen, een tunnel en een rechtbank. Inmiddels is BAM bij één van deze projecten geselecteerd voor het uitbrengen van een BAFO. In het Verenigd Koninkrijk is BAM momenteel in het biedingsproces voor vier scholenprojecten en voor het tunnelproject New Tyne Crossing. BAM is bij één van de scholenprojecten verkozen tot ‘preferred bidder’ voor de (her)bouw van zeven scholen in Bromsgrove en Alvechurch. De waarde van dit ppsproject bedraagt circa € 90 miljoen. Na afronding van de laatste contractonderhandelingen (‘financial
close’) zullen de bouwwerkzaamheden naar verwachting in december 2005 van start gaan. Medio 2005 zijn circa twintig pps-projecten in portefeuille waarvan ongeveer de helft operationeel is. Slechts de opbrengsten van de operationele pps-projecten worden in de sector Publiekprivate samenwerkingen verantwoord. De resultaten hiervan waren in het eerste halfjaar van 2005 positief. Echter, als gevolg van het grote aantal aanbiedingen en de daarmee gepaard gaande hoge tenderkosten heeft BAM PPP in het eerste halfjaar een verlies geleden. Naar verwachting zal deze situatie ook gelden voor het gehele boekjaar. Opgemerkt dient te worden dat de omzet en resultaten van de projecten in aanbouw verantwoord worden in de betreffende sectoren Infra en Bouw en
vastgoed. Ook deze resultaten waren positief in het eerste halfjaar. Gedurende de eerste helft van 2005 is voor circa € 100 miljoen in pps-projecten geïnvesteerd. Hiermee bedraagt de totale investering in pps-projecten per 30 juni 2005 € 505 miljoen, waarvan € 476 miljoen is gefinancierd via (non-recourse) leningen.

Onder de rubriek ‘Pensioenen’ wordt in het eerste halfjaar een verlies gerapporteerd. Dit verlies betreft het saldo van een gedeeltelijke vrijval van de onder IFRS gevormde voorzieningen voor toegezegde pensioenregelingen én de overdracht van vrijwel alle pensioenverplichtingen van het Pensioenfonds HBG aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) en – voor een beperkt deel – aan baggerbedrijf Van Oord. Dit laatste is een gevolg van het samengaan van Ballast Ham Dredging (BHD) en Van Oord ACZ in december 2003. Door deze transacties wordt de invloed van toegezegde pensioenregelingen op het resultaat van de Groep verder beperkt. Op
jaarbasis wordt per saldo een positieve bijdrage verwacht.

De groepsrente bevat het dividend op de financieringspreferente aandelen (€ 5,4 miljoen) over de eerste zes maanden van 2005. In het eerste halfjaar van 2004 is dit dividend (€ 8,8 miljoen) niet verantwoord in het resultaat.

De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in het eerste halfjaar een goede bijdrage aan het resultaat. Vorig jaar werd het resultaat in het eerste halfjaar nog gedrukt door reorganisatielasten. Ook op jaarbasis wordt een goede bijdrage verwacht.

Orderportefeuille
De orderportefeuille bedraagt per 30 juni 2005 € 9,7 miljard. Ten opzichte van de stand ultimo 2004 betekent dit een autonome groei van 7%, waarvan een groot deel in de Verenigde Staten. Vergeleken met de stand per 30 juni 2004 is de situatie stabiel. Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting € 3,6 miljard uitgevoerd in het tweede halfjaar van 2005, € 3,7 miljard in 2006 en € 2,4 miljard in latere jaren. Hiermee is ongeveer de helft van de geschatte omzet van 2006 veiliggesteld.

Financiële positie
De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus korte bankkredieten, is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2004 met € 90 miljoen gestegen tot € 491 miljoen. De daling van de kaspositie ten opzichte van ultimo 2004 past voor het merendeel in het seizoenspatroon. Daarnaast zijn bij een aantal projecten de specifiek overeengekomen vooruitbetalingen teruggelopen. In het tweede kwartaal is een nieuwe achtergestelde lening van € 150 miljoen opgenomen, onder gelijktijdige vervroegde aflossing van de in september 2003 afgesloten achtergestelde lening van € 100 miljoen. Naast betere rentecondities en een langere looptijd van de nieuwe achtergestelde lening, is ook het garantievermogen hiermee versterkt. De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 juni 2005 11,9%. Begin 2005 bedroeg – bij eerste toepassing van IAS 32 en 39 – de solvabiliteit nog 11,0%. De totale rentedragende schuld per 30 juni 2005 bedraagt € 975 miljoen (ultimo 2004: € 756 miljoen), waarvan € 476 miljoen (non-recourse) pps-leningen (ultimo 2004: € 380 miljoen), € 165 miljoen achtergestelde leningen (ultimo 2004: € 121 miljoen), € 149 miljoen (non-recourse) projectkredieten
(ultimo 2004: € 138 miljoen) en € 79 miljoen preferente aandelen (ultimo 2004: niet van toepassing). De resterende schulden bestaan uit leaseverplichtingen en overige bankkredieten Zoals eerder uitgesproken, zullen de investeringen in materiële vaste activa in 2005 circa € 20 miljoen boven het niveau van de afschrijvingen (circa € 100 miljoen) uitkomen. Het geplande investeringsniveau in 2005 is in het eerste halfjaar met € 15 miljoen toegenomen door recentelijk aangenomen werken (hoofdzakelijk in Ierland en de Verenigde Staten), waarvoor extra materieel wordt aangekocht.

Het aantal uitstaande gewone aandelen is gedurende het eerste halfjaar met 2,7 miljoen aandelen toegenomen tot bijna 21 miljoen als gevolg van omwisseling van converteerbare financieringspreferente aandelen. Zoals eerder gemeld, is in het eerste halfjaar de inkoop van 1,57 miljoen niet-converteerbare financieringspreferente aandelen geëffectueerd. Na goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering van 9 mei 2005, heeft in het derde kwartaal de intrekking van de stukken formeel plaatsgevonden. Van de resterende niet-converteerbare financieringspreferente aandelen (circa 95.000 stukken) zijn tot en met 30 juni circa 59.000 stuks – ter beurze – ingekocht (tot op heden: circa 63.000 stukken). Het voornemen bestaat om ook de resterende stukken op eenzelfde wijze in te kopen.

Resultaat per gewoon aandeel
Het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen is ten opzichte van de eerste helft van 2004 met 33% toegenomen tot bijna 21 miljoen door omwisseling van converteerbare financieringspreferente aandelen en de plaatsing van 1,25 miljoen gewone aandelen eind vorig jaar. Ondanks deze sterke toename, is het nettoresultaat per gewoon aandeel in het eerste halfjaar stabiel gebleven op € 3,38 (eerste halfjaar 2004: € 3,38).

IFRS
Met ingang van 2005 rapporteert Koninklijke BAM Groep nv op basis van IFRS. Als gevolg van mogelijke wijzigingen in de IFRS-standaarden en de interpretaties hiervan in de komende periode, zullen de waarderingsgrondslagen die Koninklijke BAM Groep nv voor haar halfjaarcijfers toepast mogelijkerwijs afwijken van de waarderingsgrondslagen, die bij de eerste volledige jaarrekening 2005 op basis van IFRS zullen worden toegepast. Mede in dit verband is dit halfjaarbericht nog niet volledig in overeenstemming met IAS 34 “Interim Financial Reporting”. In een bijlage wordt ingegaan op de transitie van NL GAAP naar IFRS.

Verwachting 2005
Koninklijke BAM Groep verwacht, naar de huidige inzichten en mede gezien de kwaliteit van de orderportefeuille, in 2005 een omzet te behalen van een met 2004 vergelijkbaar niveau en een nettowinst tot ongeveer € 140 miljoen.

Samenstelling raad van commissarissen
De raad van commissarissen wijst er op dat drs. R.J.N. Abrahamsen in mei 2006 als commissaris van de vennootschap zal aftreden wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders en de centrale ondernemingsraad geen aanbevelingen doen, heeft de raad van commissarissen het voornemen de algemene vergadering van aandeelhouders de volgende voordrachten te doen. De raad van commissarissen is voornemens om de heer Abrahamsen voor te dragen om als commissaris van de vennootschap te worden herbenoemd. De heer Abrahamsen beschikt over grote financiële deskundigheid en ervaring als leidinggevende van een internationaal opererende onderneming. Tevens heeft de raad van commissarissen het voornemen om dr.ir. W. van Vonno, die per 1 januari 2006 in verband met zijn pensionering terugtreedt uit de raad van bestuur, voor te dragen om als
commissaris van de vennootschap te worden benoemd. De heer Van Vonno beschikt over grote kennis en ervaring met betrekking tot de vennootschap en de branche waarin de vennootschap werkzaam is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke BAM Groep nv