Aanbesteding werkzaamheden Maasvlakte 2 van start

Rotterdam РHet Havenbedrijf Rotterdam start 5 september 2005 met de aanbesteding van ontwerp en aanleg van Maasvlakte 2, het ca. 2000 ha grote haventerrein in de Noordzee dat direct naast de huidige Maasvlakte komt. Het Havenbedrijf heeft ervoor gekozen een groot aantal werkzaamheden in ̩̩n contract onder te brengen. Doel daarvan is optimalisaties in met name de logistiek van de aanleg te bewerkstelligen. Bovendien wordt het op deze manier voor een groter aantal partijen aantrekkelijk om mee te dingen naar het contract.

Voor het sluiten van het contract is twee jaar uitgetrokken. Zomer 2007 moet bekend zijn wie Maasvlakte 2 aanlegt. Rond die tijd is er ook duidelijkheid over de eerste klant voor de landaanwinning. Wanneer dan begin 2008 de Planologische Kernbeslissing (PKB) definitief is, kan de aanleg vrijwel meteen starten. Contractering gebeurt onder de voorwaarde dat het herstel van de PKB en de vergunningprocedures positief worden afgerond. Dat betekent dat het Havenbedrijf nu geen onomkeerbare stappen zet.

Omvang van het contract
Het contract is een zogenaamd ‘design en construct’- contract. Dat wil zeggen dat de gegadigden zowel het ontwerp (van bijvoorbeeld de zeewering) als de aanleg verzorgen. Het contract bestaat in ieder geval uit 3 km harde zeewering, het weghalen van 800 m bestaande harde zeewering (daar waar de schepen straks van Maasvlakte 1 naar Maasvlakte 2 varen via de doorgetrokken Yangtzéhaven), aanleg van 8 km zachte zeewering (kunstmatige duinen), opspuiten van 275 miljoen kuub zand (genoeg voor ca. 700 ha haventerrein) en uitbaggeren van het havenbassin en de toegang via de Yangtzéhaven.

Mogelijk wordt ook het onderhoud van de zeewering in het contract meegenomen. Dat geldt ook voor het aanleggen van zo’n 10 km autoweg en spoorlijn en ca. 1000 m kademuur. Het Havenbedrijf verwacht dat het moment waarop het eerste schip kan afmeren op Maasvlakte 2 gunstig beïnvloed wordt door deze werkzaamheden in één contract aan te besteden. Het maakt het voor de aannemer namelijk mogelijk werkzaamheden optimaal op elkaar af te stemmen.

Het Havenbedrijf denkt dat het door de omvang en de aard van de werkzaamheden niet alleen voor baggerbedrijven maar ook voor zogenaamde ‘general contractors’ (op een breed terrein actieve, grote, veelal internationale bouwbedrijven) aantrekkelijk wordt om te proberen het contract te verwerven.

Fasering
Maasvlakte 2 wordt gefaseerd aangelegd. Dat betekent dat niet in één keer het hele gebied wordt aangelegd, maar dat het tempo wordt bepaald door de snelheid waarmee klanten voor het gebied zich aandienen. Op dit moment gaat het Havenbedrijf uit van een eerste fase van ca. 700 ha. Verdere aanleg vindt plaats op basis van de feitelijke marktvraag. Het totale oppervlak van Maasvlakte 2 bedraagt zo’n 2000 ha en bestaat naast bedrijfsterreinen ook uit water (havenbekkens), wegen, spoorlijnen, leidingstroken en zeewering.

Afhankelijk van de uiteindelijke samenstelling van het contract zal de omvang ervan liggen tussen de € 1 miljard en € 1,5 miljard. De kosten van het totale Maasvlakte 2 project zijn geraamd op € 2,9 miljard. Het grootste deel daarvan zal nodig zijn voor de zeewering, het opspuiten van land en het uitgraven van havenbassins.

Planning
Planning van de aanbesteding is als volgt. Tot eind oktober hebben partijen de tijd zich aan te melden. Criteria voor de selectie van de partijen zijn onder meer dat men de afgelopen drie jaar jaarlijks een minimale omzet van € 500 miljoen had, ruime ervaring met design & construct contracten en projectmanagement heeft, en beschikt over ruime ervaring met grote waterbouwkundige werken. In december zijn de aangemelde partijen hierop beoordeeld. Dan volgt tot juli 2006 de overlegfase waarin gegadigden mogelijkheden en onmogelijkheden in ontwerp en aanleg met het Havenbedrijf kunnen verkennen. De overlegfase mondt uit in een aanbieding. De aanbiedingen worden door het Havenbedrijf beoordeeld waarna onderhandelingen volgen met enkele partijen, resulterend in een gunning van het contract in de zomer van 2007.

Vervlechting van procedures
Een wezenlijk kenmerk van het Maasvlakte 2 project is dat de komende twee jaar de werving van de eerste klant, de aanbesteding van de aanlegwerkzaamheden, de reparatie van de PKB en de MER-procedures gelijk op lopen. Deze zullen elkaar onderling beïnvloeden op onderdelen. De manier waarop een aannemer zijn werkzaamheden wil uitvoeren kan consequenties hebben voor de vergunningen die moeten worden aangevraagd en omgekeerd. Door procedures parallel te laten lopen is de doorlooptijd korter en wordt het eindresultaat beter.

Een ander belangrijk aspect van het project is dat het ‘business case gestuurd’ is. Behoefte aan haventerreinen bij het bedrijfsleven, de bereidheid daarvoor een goede huur te betalen en de verwachte inkomsten uit zeehavengelden moeten in balans zijn met de te maken kosten voor aanleg van Maasvlakte 2. Het Havenbedrijf legt de havenuitbreiding voor eigen rekening en risico aan en heeft er daarom alle belang bij de kosten te beperken en opbrengsten te maximaliseren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Havenbedrijf Rotterdam (Port of Rotterdam)