Noord-Holland investeert in Bereikbaarheid

NH presenteert ontwerp-Programmabegroting 2006
Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tonen zich in hun ontwerp-Programmabegroting 2006 meer dan ooit een investerende en uitvoerende provincie. GS hebben op verzoek van Provinciale Staten programma’s uitgewerkt voor grootschalige investeringen in bereikbaarheid en zorg. Dit moet leiden tot een economisch en sociaal sterke Noord-Hollandse samenleving.

Het collegeprogramma luidt ‘Bruggen slaan’, zowel tussen economie en milieu als tussen natuur en infrastructuur. Het collegeprogramma is leidraad voor de ontwerp-Programmabegroting 2006. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Financiën stelt verheugd vast : “We liggen met de uitvoering van het collegeprogramma behoorlijk op koers. Driekwart van het collegeprogramma is inmiddels uitgevoerd of nadert afronding”.

Bovenop de reguliere middelen willen GS de komende jaren € 500 miljoen extra investeren om grote knelpunten voortvarend op te pakken en toekomstgerichte oplossingen uit te werken. Deze extra investering is als volgt verdeeld over een aantal programma’s:
– € 197,5 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Openbaar Vervoerinfrastructuur;
– € 197,5 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Weginfrastructuur;
– € 10 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Versterking Economie in Noord-Holland Noord via de cluster duurzame energie;
– € 95 miljoen voor een Extra Investeringsimpuls Zorginfrastructuur, waarvan € 66 miljoen voor zorginfrastructuur en € 29 miljoen voor sociaal-culturele zorg in brede zin.

Opcenten
GS volgen het eerder gedane voorstel van PS door de € 500 miljoen voor de Extra Investeringsimpuls te dekken door: € 145 miljoen vrije UNA-middelen en € 355 miljoen opcentenverhoging. Hiervoor worden de opcenten per 1 april 2007 met 10,7 verhoogd.
Voor de automobilist in Noord-Holland betekent dit, uiteraard afhankelijk van de gewichtsklasse van de auto, en lasten verhoging van tussen € 10 en € 60 per jaar.
Een verhoging van het tarief met 10,7 opcenten betekent dat de provincie in totaal 63,4 opcenten gaat heffen. De opcentenverhoging levert jaarlijks € 24,6 miljoen op. Hieruit kunnen de kapitaallasten van projecten binnen de programma’s Weg- en OV-instrastructuur (behoudens N201+) worden gedekt. Over de gehele looptijd bedragen de totale inkomsten aan opcenten ten behoeve van de Extra investeringsimpuls € 615 miljoen. Ondanks deze verhogingen zal Noord-Holland nog altijd het laagste tarief van alle provincies hebben.

Omlegging A9
GS willen vaart maken met de Omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Als eerste van de bij dit project betrokken partijen, hebben GS ingestemd met een overeenkomst die moet leiden tot daadwerkelijke aanleg van het nieuwe tracé in 2015. GS stellen PS voor een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar te stellen voor dit project.

Beprijzing ( kilometerheffing)
Net als dit jaar, willen GS in 2006 extra geld uittrekken voor het onderwerp kilometerheffing. Binnenkort komt de Nota Mobiliteit in de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de Rijksmaatregelen zijn GS nu reeds aan het onderzoeken hoe die heffing in de provincie in de toekomst zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Bij de voorbereiding is nauw contact met andere partners in de sector Verkeer en Vervoer.

Provinciaal Waterplan 2006-2010
GS willen de komende vier jaar €3 miljoen investeren in waterkwaliteit, veiligheid en bestrijding van wateroverlast. Hiervan is €750.000 opgenomen in de Programmagroting 2006. De provincie zal deze gelden inzetten om gemeenten en waterschappen te stimuleren de beleidsdoelen van het Provinciaal Waterplan 2006-2010 te realiseren.

Verdere procedure
Provinciale Staten behandelen plenair de ontwerp-Programmabegroting 2006 op 14 november 2005.

Het volledige bericht over de ontwerp-Programmabegroting 2006 vindt u op www.noord-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland